Samenwerkingsverband als ANBI: belastingvoordeel!

Het kan voor een samenwerkingsverband (swv) voor passend onderwijs verstandig zijn bij de Belastingdienst een aanvraag in te dienen om te worden erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Op die manier kan worden voorkomen dat het geld van het op te heffen samenwerkingsverband wordt belast. Een samenwerkingsverband dat met succes van deze tip van VOS/ABB gebruik heeft gemaakt is SWV 4.05 in Emmen.

Bij het opheffen van de oude swv’s en het oprichten van de nieuwe moet er een financiële vereffening plaatsvinden. De gelden dienen op grond van een wettelijke verplichting terug te vloeien naar de schoolbesturen die zijn aangesloten bij het swv.

Het is echter mogelijk dat de deelnemende besturen aan het oude swv besluiten het batige saldo over te dragen aan het nieuwe swv. Als een bestuur zijn gedeelte van het batige saldo wil behouden, dan heeft het daar recht op. Daarnaast dient in de jaarrekening van elk afzonderlijk bestuur als bate het toegekende deel te worden opgenomen en als last eveneens dat deel dat naar het nieuwe swv gaat.

​ANBI?
Als de deelnemende besturen van het oude swv gezamenlijk besluiten tot het overdragen van het batige saldo aan het nieuwe swv, dan dienst zich de vraag aan of de overdracht onder het schenkingsrecht valt. Als dat het geval is, zullen deze gelden worden belast middels de Successiewet.

Maar als een onderwijsinstelling een erfenis of schenking ontvangt, is deze onder de voorwaarde dat de instelling door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Voor schenkers geldt dat hun gift alleen aftrekbaar is van het belastbaar inkomen/de winst als deze gedaan is aan een bij de Belastingdienst geregistreerde ANBI of aan een verenging met volledige rechtsbevoegdheid die meer dan 25 leden heeft. Onderwijsinstellingen worden doorgaans als ANBI aangemerkt.

De (meeste) swv’s zijn (nog) niet als ANBI geregistreerd. Dit betekent dat op deze grond geen ontheffing van het schenkingsrecht kan worden ontleend. Na telefonisch overleg van de VOS/ABB-Helpdesk met de Belastingdienst blijkt dat de kans groot is dat ook swv’s kunnen worden aangemerkt als ANBI, omdat al diverse swv’s als zodanig zijn erkend. Als het swv als ANBI wordt aangemerkt, valt het batige saldo niet onder de schenkingsbelasting.

Via deze link kan het ANBI-verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend.

Een samenwerkingsverband dat dit onlangs na advies van VOS/ABB met succes heeft gedaan, is SWV 4.05 in Emmen. Coördinator Martin Zuidema raadt andere samenwerkingsverbanden aan om ook gebruik te maken van de hierboven beschreven mogelijkheid.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl