Schema Reglement Vf geactualiseerd

Het overzicht van de vervangingsmogelijkheden op basis van het Reglement Vervangingsfonds 2007-2008 voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC-scholen is geactualiseerd. Lees verder

Dit schema omvat een overzicht van de vervangingsmogelijkheden, uitgaande van de ‘foto’ van 5 juli 2006 (personeelsleden op declaratiecode 1) en waar voor nieuwe personeelsleden, die na 5 juli 2006 zijn benoemd of aangesteld, een vrijwillige verzekering bij het Vervangingsfonds is afgesloten.

Situatie Vervanging Vergoeding
Vervangingsfonds
Bijzonderheden
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ directielid Student laatste leerjaar zonder leer- arbeidsovereenkomst Neen In artikel 3 van de WPO/artikel 3 WEC, worden voorwaarden gesteld aan de bevoegdheid. Een vierdejaars student voldoet hier niet aan.
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ directielid Leerkracht in opleiding (LIO) met leerarbeidsovereenkomst Ja. Vervanging kan alleen plaatsvinden naast zijn LIO-uren als onderwijs-/ klassenassistent.
Voor het directielid geldt dat alleen de lesgevende taken vervangen kunnen worden.
Indien aan de voorwaarden is voldaan, genoemd in artikel 3 van de WPO/ artikel 3 WEC.
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ directielid Leerkracht in opleiding in stage Neen Is een onbevoegde groepsleerkracht.
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ directielid Leerkracht door interne overplaatsing of aanwijzing Neen Betrokkene is in dienst van hetzelfde bevoegd gezag. Slechts in het geval dat die leerkracht op zijn/haar beurt vervangen moet worden en aan deze vervangingsconstructie kosten zijn verbonden, dan kan een declaratie ingediend worden (art. 20a, lid 2, Reglement Vervangingsfonds).
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ Inhuren leerkracht van uitzendbureau Ja Onder voorwaarde, genoemd in art 20b van het Reglement Vervangingsfonds.
Ziek directielid Inhuren leerkracht van uitzendbureau Neen  
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ directielid Zij-instromer Ja  Artikel 8 Reglement Vervangingsfonds
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ directielid Student PABO, die zijn studie heeft afgerond, maar nog niet in het bezit is van zijn diploma. Ja, indien de PABO een bewijs afgeeft dat de student zijn studie met goed gevolg heeft voltooid en alleen nog op de officiële uitreiking dient te wachten.
Zolang de student dit bewijs nog niet in zijn bezit heeft, kan hij wel als onderwijsassistent/ klassenassistent aangesteld worden.
Bij een directielid geldt dat alleen lesgevende taken vervangen kunnen worden.
Zodra de student zijn diploma heeft ontvangen dient een afschrift hiervan in zijn dossier bewaard te worden.
Ziek(e) groeps-/ vakleerkracht/ directielid

Lerarenondersteuner/
onderwijs/ klassenassistent

Ja.
Voor een directielid geldt dat alleen de lesgevende taken vervangen kunnen worden.
Vervanger wordt aangesteld als onderwijsassistent en krijgt een aanstelling waaruit blijkt dat
a. hij aangesteld is i.v.m. en voor de duur van het ziekteverlof van de met naam genoemde leerkracht.
p.s. de naam van de afwezige dient uit privacy-overwegingen niet op de akte vermeld te worden.
b. uit de aanstelling blijkt onder verantwoordelijkheid van welke andere leerkracht hij in kwestie de opvang verzorgt (zie artikel 8 en de toelichting hierop in het Reglement Vervangingsfonds).
Zieke vakleerkracht A.L.O.-student Nee Is onbevoegd.
Zieke LIO-leerkracht Groepsleerkracht Ja  
Zieke zij-instromer Groepsleerkracht Ja  
Zieke lerarenonder-steuner/onderwijs/
klassenassistent
Groepsleerkracht Neen Kan alleen aangesteld worden als lerarenonder-steuner/onderwijs/ klassenassistent.
Onderwijsassistent in opleiding (OIO) Groepsleerkracht Neen Kan alleen aangesteld worden als onderwijsassistent in opleiding.
Gedetacheerde groepsleerkracht Groepsleerkracht Ja Alleen vervanging mogelijk via de uitlener.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl