Scholen kunnen meer met ouderbetrokkenheid

Ouders zijn over het algemeen ‘niet ontevreden’ over de manier waarop ze bij de school van hun kind worden betrokken. Dat blijkt uit de ‘Monitor ouderbetrokkenheid in het funderend onderwijs’ die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Lees verder

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders in het primair onderwijs gemiddeld een 7 geven aan de inspanningen van de school om hen bij de school te betrekken, terwijl ouders in het voortgezet onderwijs daar gemiddeld een 6 voor geven. Ze zijn zowel in het po als vo het meest tevreden over de informatievoorziening. In het po blijken ouders ook tevreden over de manier waarop ze bij buitenschoolse activiteiten worden betrokken.

Maar er zijn ook kritiekpunten. Zo hebben ouders in het primair onderwijs over het algemeen het idee dat de school het liever niet heeft dat ze meedenken en meebeslissen. In het voortgezet onderwijs zouden ouders meer betrokken willen worden bij buitenschoolse activiteiten. 

Ouders erkennen dat ze ook zelf meer betrokken kunnen zijn bij de school van hun kind. Als belangrijkste oorzaak van dit probleem wordt tijdgebrek genoemd.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer waarin de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW een toelichting geven op de onderzoeksresultaten;

Klik hier voor het integrale onderzoeksrapport.