‘Scholen zien op tegen Passend Onderwijs’

De meeste directeuren in het primair onderwijs zien op tegen de zorgplicht. Dat is een van de conclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Protestants-Christelijke Schoolleiders Organisatie (PCSO). Lees verder

Het onderzoek ‘Passend Onderwijs, tot (w)elke prijs’ werd uitgevoerd door SEARCH PRIMAIR, het onderzoeksbureau van de PCSO. Directe aanleiding waren de plannen van minister Maria van der Hoeven van OCW voor Passend Onderwijs en het Tweede Kamerdebat over dit onderwerp.

Het blijkt dat onder schooldirectieleden veel achterdocht leeft als hun vragen worden gesteld over Passend Onderwijs. Velen vragen zich hardop af of het een bezuiniging van de overheid is. Ook klinkt de vraag of het plan van de minister wel haalbaar is. ‘Reguliere basisscholen zitten veelal nu al aan de top van hun mogelijkheden als het om het realiseren van onderwijszorg gaat’,  zo staat in het onderzoeksrapport.

De scholen geven aan dat Passend Onderwijs alleen mogelijk zal zijn als er fors in wordt geïnvesteerd. Daarbij wordt onder meer genoemd dat de klassen kleiner moeten worden, er genoeg geld moet zijn voor gespecialiseerd personeel en de opleidingen meer op Passend Onderwijs moeten worden toegesneden.

Schooldirecties zien ook risico’s, zoals het gevaar dat het geld voor zorg aan leerlingen wordt versnipperd, het speciaal basisonderwijs verdwijnt en de reguliere scholen lang niet altijd voldoende zorgkwaliteit kunnen leveren. Bovendien bestaat het gevaar dat Passend Onderwijs de draagkracht van het personeel en de schoolorganisatie te boven gaat. Dat kan het imago van het onderwijs schaden, met als mogelijk gevolg een groeiend tekort aan leraren.

SEARCH PRMAIR benaderde circa 7000 scholen. Dat waren zowel reguliere basisscholen als scholen voor speciaal basisonderwijs. Er kwamen ongeveer 1250 reacties binnen. Ongeveer een kwart van de respondenten bestond uit openbare scholen. Het aandeel protestants-christelijke en rooms-katholieke respondenten was elk ogeveer eenderde. De resterende 12 procent bestond uit scholen van andere richtingen, zoals algemeen-bijzondere scholen.

Klik hier voor het integrale onderzoeksrapport op de website van de PCSO.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl