School aansprakelijk door falend toezicht

De rechter is van oordeel dat een schoolvereniging mede aansprakelijk is voor het ongeval dat één van haar leerlingen is overkomen, omdat onvoldoende toezicht is uitgeoefend. Men heeft hierdoor niet aan de op een school rustende zorgplicht voldaan. (LJN: AZ3149, Rechtbank Leeuwarden. Datum uitspraak:
29-11-2006. Lees verder

De casus
De betreffende leerling (tijdens het ongeval 10 jaar oud) is met zijn school gaan schoolzwemmen in het zwembad De Welle te Drachten. Na afloop van het schoolzwemmen is de leerling samen met nog een aantal leerlingen voortijdig vanuit de hal van het zwembadcomplex naar buiten gegaan. Hij is daar ten val gekomen en hij is toen met zijn been bekneld geraakt onder het achterwiel van de bus die de leerlingen kwam ophalen. De leerling heeft daardoor zeer ernstig beenletsel opgelopen.

De overwegingen van de rechtbank
De rechtbank stelt voorop dat op een school een bijzondere zorgplicht rust ten aanzien van de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd en onder haar toezicht staan. Dat er een ongeval heeft plaatsgevonden betekent nog niet dat de school haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden. De school heeft terecht aangevoerd dat niet op elk kind direct toezicht wordt gehouden zodanig dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen.

Echter, in het voorliggende geval is een groep leerlingen naar buiten gerend zonder dat dit is opgemerkt door één van de toezichthouders die door de school is ingeschakeld. De omstandigheid dat een dergelijke grote groep leerlingen ongemerkt naar buiten heeft kunnen rennen, te weten naar het parkeerterrein van het zwembadcomplex waarbij af en aan rijdende auto’s en bussen zijn te verwachten, maakt dat de school niet aan haar bijzondere zorgplicht heeft voldaan. Het ongeval was voorzienbaar gelet op het af en aan rijden van auto’s en autobussen. Bovendien was het ongeval vermijdbaar. Ter voorkoming van het ongeval was het niet nodig om op elk kind direct toezicht te houden. Voldoende was dat één van de toezichthouders voor de buitendeur was gaan staan, zodat het niet mogelijk was voor een dergelijk grote groep leerlingen om naar buiten te rennen, althans dat dit direct zou zijn opgemerkt, waarna direct ingegrepen had kunnen worden.

De rechtbank acht de school dan ook (mede)aansprakelijk voor het door de leerling overkomen ongeval.

Beslissing van de rechtbank
De rechtbank besluit dat de school gehouden is de helft van de schade te dragen die de leerling tengevolge van het ongeval heeft geleden en die voor vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast dient zij de helft van de kosten te dragen die inschakeling van een expert voor de schaderegeling met zich meebrengt. Tenslotte wordt de school veroordeeld de kosten van het geding te betalen.

Bijlagen