Schoolboeken Europees aanbesteden

De scholen voor voortgezet onderwijs moeten met ingang van schooljaar 2008-2009 gratis schoolboeken en ander lesmateriaal aan de leerlingen verstrekken. Ook hierbij zijn zij verplicht tot Europese aanbesteding. De procedure vergt tijd! Lees verder

Scholen zijn een aanbestedende dienst. Dit betekent dat zij voor het aankopen van het bedoelde lesmateriaal een aanbestedingsprocedure moeten volgen. Verscheidene partijen moeten de mogelijkheid krijgen in te tekenen op de leveringsopdracht. Dit staat in artikel 9, zesde lid, van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten.

De totale som van de in te kopen schoolboeken, of de dienst van de aan de ouders te leveren schoolboeken, vermeerderd met de waarde van die schoolboeken, dienen bij elkaar te worden opgeteld om te bepalen of de Europese drempel wordt overschreden. De drempel is € 211.000. De maatregel geldt voor alle scholen die het ministerie van OCW bekostigt op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs.

In het verlengde hiervan geldt Europese aanbesteding ook voor het aangaan van contracten met bedrijven voor de centrale inkoop, waardoor een staffelkorting kan worden verkregen.

Hoewel er geen sprake is van een vaste leverancier, dient dit toch gezien te worden als een organisatie, die als dienst het van uitgevers betrekken van schoolboeken en ander lesmateriaal verzorgt en deze onder de ouders distribueert. De organisatie doet dit op verzoek van het schoolbestuur, waardoor de factuur uiteindelijk bij het schoolbestuur terecht zal komen. 

Meer informatie staat in katern Wegwijzer Aanbesteden, nr. 11. Zie daarvoor in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.