Schoolboeken gratis vanaf 2008/09

Het ziet er naar uit dat de schoolboeken met ingang van schooljaar 2008/09 gratis worden in het gehele voortgezet onderwijs. De scholen ontvangen hiervoor vanaf 2008 circa 300 miljoen euro per jaar. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris VAn Bijsterveldt van OCW en minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees verder

Voorwaarde voor het ontvangen van gratis schoolboeken is dat de leerling staat ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd.

Het lesmateriaal dat vanaf volgend schooljaar gratis wordt bestaat uit de volgende onderdelen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s én de (toegang-)kosten van digitaal leermateriaal dat de school voorschrijft in één specifiek leerjaar.

Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen worden niet gratis omdat deze voor meer kinderen van een gezin gebruikt kunnen worden of direct persoonsgebonden zijn. Hieronder vallen onder meer: atlas, woordenboek, agenda en de kosten van ICT-applicaties zoals bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma. Ook zaken als rekenmachines, laptop, sportkleding, gereedschap, schriften/multomap, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouders.

Scholen krijgen voortaan zelf het geld in beheer waarmee zij hun leerlingen van gratis lesmateriaal voorzien. Dit biedt kansen. Scholen krijgen mogelijkheden om verbindingen te leggen tussen het gebruik van lesmateriaal, digitalisering en inzet van personeel. Scholen zullen in goed samenspel tussen management en leraren naar verwachting steeds meer papier vervangen door digitaal lesmateriaal.

Voor minder draagkrachtige ouders blijft de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze tegemoetkoming wordt per 1 augustus 2008 verlaagd met de kosten van een gemiddeld schoolboekenpakket: 308 euro per leerling per schooljaar.

Voor de bekostiging van de gratis schoolboeken stelt het kabinet vanaf 2008 circa 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. Met deze maatregel zijn de onderwijskosten voor ouders aanzienlijk teruggebracht. Dit begon op 1 augustus 2005 toen het wettelijke lesgeld per leerling van 16 jaar en ouder in het voortgezet onderwijs werd afgeschaft. Nu volgt het gratis worden van het lesmateriaal.

Het wetsvoorstel wordt nu eerst voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft zich al eerder uitgesproken voor gratis schoolboeken in het vo.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl