Schoolboeken gratis voor de ouders

Als de kabinetsformatie niet al te lang gaat duren, hoeven de ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf volgend schooljaar de kosten voor de schoolboeken niet meer te betalen. Dat staat in een plan van aanpak van het ministerie van OCW. Ben Verheijen, schoolkostendeskundige van VOS/ABB Consulting, is blij met deze ontwikkeling. Toch plaatst hij enkele kanttekeningen. Lees verder

Het plan van aanpak Wie betaalt de ‘gratis’ schoolboeken is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is een reactie op een eerdere motie waarin de Kamer erop aandrong om structureel geld toe te voegen aan de lumpsum van de vo-scholen. Dan zouden de ouders de hoge kosten niet meer hoeven te betalen.

Het ministerie meldt in het plan van aanpak dat er structureel 210 miljoen euro per jaar kan worden toegevoegd aan de lumpsum van het vo. OCW pleit ervoor om het boekengeld in één keer over te hevelen van de ouders naar de scholen. Het is ook mogelijk om dit op verschillende wijzen gefaseerd te doen, maar dat wordt afgeraden vanwege de hoge administratieve lasten die daarmee samenhangen.

Vraagtekens
VOS/ABB heeft er altijd voor gepleit om de schoolboeken in het voortgezet onderwijs voor de ouders gratis te maken, net zoals dat al het geval is in het primair onderwijs. Ben Verheijen, die specialist is op het gebied van schoolkosten, zet echter nog wel enkele vraagtekens bij het huidige plan van aanpak.

Zo vraagt hij zich af of het structurele bedrag van 210 miljoen euro per jaar voldoende is. Uitgaande van de huidige gemiddelde pakketprijs van 311 euro in combinatie met 900.000 leerlingen in het vo komt hij uit op een jaarlijks bedrag van bijna 280 miljoen euro. Hij wijst er ook op dat de ouders vanwege structurele kostenstijgingen bij de uitgeverijen geconfronteerd werden met prijzen die elk jaar met 5 tot 6 procent stegen. 

Bovendien neemt het aantal werkboeken, die niet kunnen worden gehuurd en dus moeten worden gekocht, steeds verder toe. ‘Het zal mij niet verbazen dat de gemiddelde pakketprijs op niet al te lange termijn omhoog gaat naar 350 euro’, aldus Verheijen, die ook de noodzaak van inflatiecorrectie onder de aandacht wil brengen. Het lijkt hem daarom beter om uit te gaan van een jaarlijks bedrag van 350 miljoen euro.

Afschrijvingstermijn
Verheijen benadrukt ook dat er garanties moeten komen dat de huidige afschrijvingstermijn van de boeken ten minste gelijk blijft. Het mag volgens hem niet zo zijn dat die termijn met bijvoorbeeld een jaar wordt opgerekt, zoals dat al wel in het primair onderwijs is gebeurd. Dat zou volgens hem tot een onacceptabel kwaliteitsverlies leiden.

Ook zegt Verheijen dat niet mag worden gewacht met het treffen van voorbereidingen, totdat er een nieuw kabinet op de trappen van Huis ten Bosch staat. De vo-scholen beginnen in maart al met de inventarisatie van de boekenpakketten voor het volgend schooljaar. ‘Deze zaak vereist meer voorbereidingstijd dan enkele weken. Daarom moeten we niet gaan zitten wachten tot de formatie is afgerond’, aldus Verheijen.

Het plan van aanpak van OCW staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222, bverheijen@vosabb.nl

Bijlagen