Schoolboekenplan van PvdA stap in goede richting

Het schoolboekenplan van PvdA is een stap in de goede richting om het voortgezet onderwijs voor de ouders kosteloos te maken. De PvdA slaat de plank echter mis door aan te dringen op overheidsbemoeienis voor een kostenmaximum. VOS/ABB hecht veel waarde aan de in februari opgestelde Gedragscode Schoolkosten. Het is niet nodig deze code wettelijk af te dwingen. Lees verder

De Partij van de Arbeid wil dat de overheid een vast boekenbedrag geeft aan de scholen voor voortgezet onderwijs. Op die manier kunnen de almaar stijgende kosten voor schoolboeken omlaag. Het PvdA-plan volgt op de vele klachten van ouders over de dure schoolboeken. 

Het plan is een stap in de goede richting om het voortgezet onderwijs voor de ouders kosteloos te maken. Eerder reageerden wij al positief op het besluit van het kabinet om het wettelijk lesgeld voor 16- en 17-jarige leerlingen vanaf dit schooljaar af te schaffen. Net als de PvdA verwachten wij dat scholen kostenbewuster met de aanschaf van boeken zullen omgaan als zij die met een eigen vast budget zullen gaan beheren.

Voorwaarde voor het welslagen van het plan is dat er voldoende budget voor beschikbaar komt. Daarbij is het van belang welke afschrijvingstermijn wordt gehanteerd. Ons voorstel is om uit te gaan van een termijn van vier à vijf jaar. In financieel opzicht zou het slecht zijn voor de scholen als zij een boekenbudget zouden krijgen dat gebaseerd is op een langere afschrijvingstermijn. Naar verwachting zal het plan geen onoverkomelijke administratieve lasten voor de scholen met zich meebrengen. Veel scholen hebben namelijk al een boekenfonds in eigen beheer.

Wij plaatsen echter een belangrijke kanttekening bij het PvdA-plan. Het mag niet zo zijn dat met dit plan de Gedragscode Schoolkosten, die sinds februari breed wordt gedragen door de onderwijsorganisaties voor bestuur en management en ouderorganisaties, uit beeld dreigt te raken. De PvdA dringt aan op een wettelijk maximum aan de boekenkosten, terwijl het onderwijs met de eerder genoemde gedragscode dit probleem zelf in de hand kan houden. Het is dus overbodig dat de overheid hiervoor met extra  regels komt.

VOS/ABB zal op 7 september met vertegenwoordigers van andere organisaties met de Vaste Kamercommissie van Onderwijs spreken over de almaar stijgende schoolkosten, waarvan de boeken een substantieel deel uitmaken. Deze hoorzitting gaat vooraf aan het Kameroverleg over dit onderwerp met minister Maria van der Hoeven van OCW. Dit overleg is gepland voor 29 september.