SCP kritisch over extra investeringen in onderwijs

De kosten per leerling zijn in de periode 1995-2010 toegenomen, maar dat heeft over het algemeen niet geleid tot meer doeltreffendheid en betere onderwijskwaliteit. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport ‘Waar voor ons belastinggeld?’. Lees verder

Het SCP nam zeven publieke diensten onder de loep, waaronder het primair en voortgezet onderwijs. De kosten stegen in de onderzochte periode 1995-2010 sneller dan de hoeveelheid product. Daarbij hield het SCP rekening met de geldontwaarding. 

De kostenstijging heeft volgens het SCP niet geleid tot een verbetering van de kwaliteit en een grotere doeltreffendheid van de dienstverlening. 

Primair onderwijs
Over het primair onderwijs meldt het SCP onder meer dat in de onderzochte periode het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs over het algemeen positief is, maar dat de gemiddelde tevredenheid van ouders vanaf 2002 afneemt. Het eindniveau van de leerlingen laat geen duidelijk positieve of negatieve indicatie zien.

Het SCP merkt op dat in het onderzoek naar doeltreffendheidsindicatoren geen rekening is gehouden met extra taken die het primair onderwijs kreeg. Als voorbeeld noemt het SCP de wettelijk taak van de scholen om burgerschap te bevorderen.

Voortgezet onderwijs
Over het voortgezet onderwijs meldt het SCP ook dat de rapporten van de inspectie over het algemeen een positief beeld laten zien, maar dat de tevredenheid onder de ouders duidelijk afneemt. Dit lijkt volgens het SCP te contrasteren met de toegenomen doorstroom in het onderwijs en de gestage verbetering van het opleidingsniveau van de Nederlandse jeugd.

Het SCP merkt verder op dat er zowel in het primair als het voortgezet onderwijs sprake is van een bezuinigingsparadox. Het is volgens het planbureau een misverstand dat de overheid stelselmatig op het onderwijs heeft bezuinigd, omdat er in werkelijkheid sprake is van een structurele stijging van de uitgaven.

Klik hier voor het rapport 'Waar voor ons belastinggeld?'. 

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.