SCP over staat van Nederlandse onderwijs

De Sociale staat van Nederland 2013 is uit. Zoals elk jaar biedt dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau een uitgebreid beeld van onder andere het onderwijs. Maar alles wat erin staat was al bekend. Het bevat dus geen nieuws.

In het rapport staat onder andere dat Nederlandse leerlingen internationaal gezien goed presteren op taal, rekenen en science, maar ook dat er naar verhouding weinig leerlingen zijn die presteren op het hoogste niveau. Er staat ook in dat steeds meer jongeren een startkwalificatie. De stijging is vooral te zien bij jongeren van niet-westerse herkomst.

Het SCP merkt verder op dat ouders het met de overheid eens zijn dat prestaties in de kernvakken (Nederlandse taal en rekenen/wiskunde) moeten verbeteren. Ouders vinden echter ook aandacht voor sociale doelen en competenties belangrijk.

Op de website van het SCP staat de digitale versie van De sociale staat van Nederland 2013