Speciaal onderwijs mag niet gekort

Het speciaal onderwijs wordt te groot en te duur, vindt de minister. Dus gaat ze over tot beperkende maatregelen. Verminderen, afschaffen en verscherpt toezicht bieden geen oplossing. Het is veel beter om te investeren in de draagkracht van de school. Lees verder

In een brief die Van der Hoeven aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat de leerlinggebonden financiering veel strenger moet worden beoordeeld. Ze wil ook de vaste bedragen voor de zogenoemde rugzakjes ter discussie stellen. Bovendien zou het geld niet meer rechtstreeks naar de scholen moeten.

De minister vindt ook dat de reguliere scholen hun zorgstructuur moeten verbeteren om zonder tussenkomst van het speciaal onderwijs kinderen met extra zorgbehoeften te kunnen ondersteunen. En als uiteindelijk niets helpt om de groei van het speciaal onderwijs te stoppen, wil Van der Hoeven desnoods de automatische financiering van alle toegekende aanvragen afschaffen.

Het mag duidelijk zijn dat de voorgestelde maatregelen kortzichtig zijn en geen oplossing zullen bieden. Het probleem dat de minister wil pareren door wild om zich heen te slaan, zit heel ergens anders dan zij vermoedt, namelijk in de jarenlang verwaarloosde driehoek leerling-leerkracht-leerstof.

Goed lesgeven in de klas wordt steeds belangrijker in de huidige complexe en veeleisende maatschappij. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in zaken die niet direct met lesgeven te maken hebben, zoals de basisvorming, het studiehuis en Weer Samen Naar School. De balans raakt wat dit betreft steeds verder uit evenwicht.

De minister zou er daarom veel beter aan doen om niet in paniek het speciaal onderwijs te kortwieken, maar om structureel te investeren in een grotere draagkracht van de school. Dat kan ze onder andere door leraren meer klassenassistentie te bieden en scholen extra geld te geven voor interne lerarencoaches en plusleraren. Dat vergt veel, circa 1 miljard euro, maar die investering zal dubbel en dwars worden terugverdiend.

VOS/ABB en de andere besturenorganisaties zullen binnenkort een brief over deze kwestie naar de minister en de Vaste Kamercommissie voor OCW sturen om ervoor te zorgen dat de heilloze plannen van Van der Hoeven niet bewaarheid zullen worden. 

Joop Vlaanderen