Sterker toezicht op auteursrechtorganisaties

Scholen en schoolbesturen ontvangen jaarlijks facturen van Buma, Sena en andere autheursrechtelijke organisaties. Vaak bestaat er onduidelijkheid waarvoor nu eigenlijk betaald moet worden, omdat de facturen soms ook binnenkomen als scholen helemaal geen opgave hebben gedaan. Een nieuw wetsvoorstel van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie moet deze branche inzichtelijker maken.

Lees verder

Volgens het wetsvoorstel komt er breder en sterker toezicht op de zogenoemde collectieve beheersorganisaties, die zich bezighouden met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten. Ook moet er een toetsing vooraf komen van tariefstijgingen van de beheersorganisaties, en een onafhankelijke geschillencommissie voor tariefgeschillen.

Het College van Toezicht Auteursrechten controleert nu vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht. Straks houdt het College ook toezicht op organisaties die op vrijwillige basis auteursrechtvergoedingen innen of verdelen, zoals de Stichting Videma, de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma) en de Stichting Musi@copy.

De nieuwe wettelijke regeling moet meer inzicht verschaffen in de activiteiten van de auteursrechtorganisaties zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. Het groeiende economische belang van auteurs- en naburige rechten rechtvaardigt een sterk onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties. Het wetsvoorstel sluit aan bij de wens van de Tweede Kamer om het toezicht aan te scherpen en transparantie bij het collectieve beheer te vergroten.

Straks moet het College vooraf instemmen met een stijging van de standaardtarieven en moeten o.a. de tarieven, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten en nevenfuncties en bezoldigingen van de bestuurders openbaar worden gemaakt. Ook wordt het mogelijk om grenzen te stellen aan de beheerskosten van de auteursrechtorganisaties en mag het College een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete opleggen als een collectieve beheersorganisatie een bindende aanwijzing niet opvolgt.

Ten slotte wordt voorzien in een snelle, gespecialiseerde en laagdrempelige afdoening van tariefgeschillen door de aanwijzing van een onafhankelijke Geschillencommissie auteursrecht. Bedrijven die klachten hebben over de hoogte van hun rekening kunnen daar straks terecht voor een snelle afdoening van hun bezwaren. 

Met de maatregelen van de bewindsman kent straks ook de auteursrechtsector een sectorbreed en onafhankelijk kwaliteitstoezicht, met inbegrip van een concrete tarieventoetsing in het individuele geval door een Geschillencommissie auteursrecht.

VOS/ABB heeft eerder een informatief katern uitgegeven met informatie over auteursrecht en over de vraag hoe scholen hiermee om moeten gaan. Leden van VOS/ABB kunnen Katern nr. 4 van 2006 online inzien, na inloggen. Ze hebben het ook in gedrukte vorm toegezonden gekregen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.