Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie

Minister Ronald Plasterk van OCW heeft besloten om zonder voorafgaande aanvraag subsidie te verstrekken voor het verhogen van de kwaliteit van vroegschoolse educatie en het vergroten van het bereik en het aanbod daarvan. Scholen die géén gebruik willen maken van deze regeling, moeten dat vóór 15 oktober per formulier laten weten aan CFI. Lees verder

Het kabinet wil fors investeren in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Doel van de vve is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar met (het risico op) zo’n achterstand te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken.

De subsidie wordt verstrekt aan het bevoegd gezag van een basisschool dat in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging op grond van de gewichtenregeling op de teldatum 1 oktober 2006.

De subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

* Aanschaf van programma’s waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij tot positieve resultaten leiden bij het tegengaan en bestrijden van taalachterstand bij kinderen

* Het volgen van trainingen behorende bij de programma’s, bedoeld onder a, door schoolpersoneel dat betrokken is bij vroegschoolse educatie

* Activiteiten ter versterking van de doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie;

* Meten en registreren van opbrengsten van vroegschoolse educatie, training van schoolpersoneel dat betrokken is bij vroegschoolse educatie om hun interventies af te stemmen op de meetresultaten waardoor de registratie onderdeel uitmaakt van het kwaliteitszorgsysteem binnen de school

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl