Subsidie praktijklokalen: deadline keihard

Eind februari 2006 heeft een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs subsidie ontvangen voor de praktijkgerichte leeromgeving. Ongeveer 30 procent van de scholen wil de subsidie gebruiken voor (vervangende) nieuwbouw, de overige 70 procent voor aanpassing van bestaande praktijklokalen. Voor deze laatste groep gold de voorwaarde dat het project zou worden gerealiseerd binnen 18 maanden nadat de subsidie was verleend. Op dit moment zijn er nog maar 38 gereedmeldingen ontvangen. Lees verder

Veel scholen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Dat heeft geleid tot een generaal pardon voor alle scholen die nog geen gereedmelding hebben ingediend. De brief over het generaal pardon is op 15 juli jongstleden verzonden en behelst uitstel met één jaar. Dat betekent dat de uiterste realisatiedatum nu 1 september 2008 is.

Die deadline is keihard! Projecten moeten dus op die datum gerealiseerd zijn. Als dat niet het geval is, zal het ministerie van OCW de subsidie terugvorderen, tenzij er sprake is van overmacht (en dat is een hoge uitzondering). Dit alles heeft te maken met de financiering van de subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Voor subsidies uit dit fonds gelden aparte spelregels, waaraan OCW zich nadrukkelijk moet houden.

Daarom attenderen wij u op het volgende:

* Meld gerealiseerde projecten zo spoedig mogelijk bij CFI

* Start zo spoedig mogelijk met de voorbereiding dan wel de realisatie van het project (even aangenomen dat u het nog niet gerealiseerd hebt)

* Ook al hebt u het voorbereidend overleg met docenten gevoerd, dan nog is één jaar amper voldoende om een bouwvergunning te verkrijgen, het project aan te besteden en te realiseren (voor 1 september 2008)

* Neem contact op met uw organisatie voor bestuur en management wanneer u op bepaalde problemen stuit

Scholen die nog geen gereedmelding hebben ingezonden, zullen binnenkort rechtstreeks worden benaderd. Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl