Subsidies

Onderstaand overzicht van onderwijssubsidies is samengesteld door beleidsmedewerker Ivo IsraelAls u één of meer subsidiemogelijkheden kent die hieronder niet worden genoemd, kunt u die aan hem doorgeven via iisrael@vosabb.nl

Als u hieronder op een subsidiemogelijkheid klikt, klapt er een menuutje uit waarin staat waar die subsidie voor bedoeld is. Ook staat aangegeven hoe groot de administratieve last is die met de betreffende subsidie samenhangt. Bij elke subsidie staat onderaan een link naar meer informatie.

Bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO/VO

Thema: Krimp.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Maximaal bedrag: 80.000 euro.

Start/eind: 2015 – nader te bepalen.

Toelichting: Schoolbesturen in gebieden die te maken hebben met een afname van het aantal leerlingen, kunnen een aanvraag doen voor bijzondere bekostiging om een onafhankelijke regionale procesbegeleider in te schakelen. Deze procesbegeleider helpt de samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere stakeholders in de regio op gang te brengen. Doel van de samenwerking is om tot maatwerkoplossingen te komen.

Voorwaarden: De toekenning hangt af van de mate waarin op de scholen van de aanvragende schoolbesturen het aantal leerlingen afneemt, gemeten over een tien jaar. Andere factoren die van invloed zijn: aantal leerlingen op de scholen die staan binnen de grenzen van de regio, aantal deelnemende schoolbesturen (minimaal 2), aantal gemeenten waarmee overlegd is over de aanvraag (minimaal 2) en de omvang (grondoppervlak) van de regio.

Administratieve lasten: Niet bekend.

Meer informatie

Subsidie pre-advies voor inzet arbeidsdeskundige PO

Thema: Re-integratie.

Bekostigd door: Participatiefonds.

Maximaal bedrag: 1.000 euro.

Start /eind: Hangt af van beschikbare budget.

Toelichting: De subsidie is bedoeld voor bevordering van de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA 35-80%).

Voorwaarden: Werknemers moeten minimaal 10 tot maximaal 13 maanden ziek zijn.

Administratieve lasten: Licht.

Meer informatie

Duurzame inzetbaarheid PO/VO

Thema: Gezond en veilig werken, professionalisering van leer- en werkcultuur en mobiliteit.

Bekostigd door: Europees Sociaal Fonds (ESF).

Maximaal bedrag: 50% van de kosten.

Start/eind: 2013-2020 (let op: nu tijdelijk niet mogelijk).

Toelichting: De thema’s kunnen breed worden ingevuld. Voorbeelden: tegengaan van werkstress, invoeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid, herverdelen van verantwoordelijkheden.

Voorwaarden: Einddeclaratie met daarin een eindverslag, een weergave van de organisatie en een overzicht van facturen en betaalbewijzen.

Administratieve lasten: Zwaar.

Meer informatie

Impuls Muziekonderwijs PO

Thema: Muziekonderwijs.

Bekostigd door: Fonds voor Cultuurparticipatie.

Maximaal bedrag: 20.000 euro.

Start/eind: Nieuwe tranche vanaf oktober 2017.

Toelichting: Publieke en private partijen zetten zich gezamenlijk in voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Voorwaarden: Er wordt een eigen bijdrage gevraagd in tijd en geld. De subsidieaanvraag heeft betrekking op de volgende onderdelen:

  • Vergroten van de muziekpedagogische en didactische kennis en vaardigheden van leraren.
  • Structureel verzorgen van muziekonderwijs onder schooltijd in alle leerjaren.
  • Verbinden van het binnen- en buitenschoolse muziekeducatieaanbod.

Administratieve lasten: Middelzwaar.

Meer informatie

Subsidie Lerend Werken PO

Thema: Professionalisering van schoolleiders.

Bekostigd door: Vervangingsfonds.

Maximaal bedrag: 80% van de kosten van coaching met maximum van 2.500 euro per schoolleider.

Start/eind: Tot en met augustus 2018

Toelichting: Deze subsidie is bedoeld om schoolleiders in hun eigen werkomgeving te ondersteunen in hun verdere professionalisering op het gebied van de verzuimaanpak. De subsidie kan worden aangevraagd voor een persoonlijk coaching on the job-traject.

Voorwaarden: De gecoachte is een schoolleider in dienst van de werkgever. Het uurtarief van de coach bedraagt maximaal 200 euro (ex. btw). Het coaching on the job-traject start in 2017 of 2018 binnen 2 maanden na verlening van de subsidie en wordt binnen 8 maanden afgerond, met als absolute einddatum 31 augustus 2018.

Administratieve lasten: Licht

Meer informatie

Subsidie Sluitende Aanpak PO/VO

Thema: Terugdringen arbeidsongeschiktheid

Bekostigd door: Participatiefonds.

Maximaal bedrag: Kosten voor het pre-advies, aanvullende begeleiding en loonkostensuppletie.

Start/eind: Niet bekend.

Toelichting: Sinds de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) gaat een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en niet minstens 50% verdient van wat hij volgens UWV zou kunnen verdienen, er na verloop van tijd vaak fors in inkomen op achteruit. Om dat te voorkomen hebben de minister van OCW en de vakbonden, met instemming van de werkgevers, de Subsidie Sluitende Aanpak ontwikkeld. Afhankelijk van de doelgroep biedt de subsidie de volgende instrumenten: pre-advies, aanvullende intensieve trajectbegeleiding en loonkostensuppletie.

Voorwaarden: Als een werkgever in aanmerking wil komen voor de loonkostensubsidie, moet hij de werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (WGA 35-80%) een dienstverband aanbieden voor ten minste 12 maanden en voor te nminste 50% van zijn restverdiencapaciteit. De loonkostensubsidie wordt toegekend voor een periode van minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Administratieve lasten: Licht.

Meer informatie

LerarenOntwikkelFonds PO/VO

Thema: Innovatie en professionalisering.

Bekostigd door: Onderwijscoöperatie.

Maximaal bedrag: Uren ter waarde van 4.000 euro tot maximum van 75.000 euro.

Start/eind: Vanaf augustus 2017.

Toelichting: Subsidie is bestemd voor de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de professionalisering van leraren en/of het versterken van de beroepsgroep.

Voorwaarden: Drie verplichte deelnames aan het LerarenLab. Minimale aanstelling: 8 uur per week. Er moet een ‘duurzaam effect’ zijn.

Administratieve lasten: Middelzwaar (via jaarrekening bevoegd gezag).

Meer informatie

Erasmus+ PO/VO

Thema: Een leven lang leren.

Bekostigd door: Europese Unie

Maximaal bedrag: Uiteenlopend per subsidielijn.

Start/eind: Jaarlijkse deadline.

Toelichting: Deze Europese subsidiemogelijkheid is bedoeld voor de bevordering van mobiliteit van personeel op basis van strategische partnerschappen tussen scholen, tussen lokale/regionale onderwijsautoriteiten.

Voorwaarden: Per subsidielijn zijn er verschillende voorwaarden, die vermeld staan in een grant agreement.

Administratieve lasten: Zwaar.

Meer informatie

Promotiebeurs PO/VO

Thema: Promotieonderzoek.

Bekostigd door: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Maximaal bedrag: 4.500 euro voor 25 tot 30 beurzen per jaar.

Start/eind: elk jaar in september.

Toelichting: De Promotiebeurs beoogt het aantal gepromoveerde leraren voor de klas te vergroten.

Voorwaarden: De leraar moet kunnen aantonen wat voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin het belang is van het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd. Alleen leraren kunnen deze beurs aanvragen. De minimale aanstelling is 0,4 fte.

Administratieve lasten: Middelzwaar.

Meer informatie

Teambeurs PO

Thema: Opleiding

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS)

Maximaal bedrag: Niet bekend. Er is 11,7 miljoen euro beschikbaar.

Start/eind: Tot en met 2019.

Toelichting: Deze subsidiemogelijkheid is bedoeld voor het volgen van een masteropleiding in teamverband of het ontwikkelen van een opleiding die gericht is op teams.

Voorwaarden: Nog niet bekend.

Administratieve lasten: Niet bekend.

Meer informatie

Regeling zij-instroom PO/VO

Thema: Verwerven bevoegdheid zij-instromers.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Maximaal bedrag: 20.000 euro per zij-instromer.

Start/eind: Nader te bepalen, maar in elk geval tot en met 2017.

Toelichting: Deze regeling is bestemd voor zij-instroomtrajecten voor mensen van buiten het onderwijs die als leraar aan de slag willen. Een zij-instroomtraject maakt het mogelijk om leraar te worden zonder een reguliere lerarenopleiding te volgen. Het betreft een maatwerktraject, afgestemd op reeds gevolgde opleidingen en werkervaring. Het leidt in maximaal twee jaar tot een bevoegdheid.

Voorwaarden: De scholing moet zijn begonnen in 2016 of 2017. De zij-instromer heeft geen bevoegdheid en mag bij het begin van de scholing niet ingeschreven staan of hebben gestaan als student.

Administratieve lasten: Middelzwaar.

Meer informatie

Actieplan Gelijke Kansen PO/VO

Thema: Doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS).

Maximaal bedrag: Maximaal 124.000 euro per aanvraag.

Start/eind: Jaarlijks tot en met 2020 (in 2017 tot 1 oktober).

Toelichting: Doel van deze subsidie is het verbeteren van de overgangen in het onderwijs, zodat leerlingen op een passend niveau kunnen starten en dat niveau kunnen vasthouden.

Voorwaarden: Het programma wordt door ten minste één basisschool en één school voor voortgezet onderwijs gezamenlijk vormgegeven. Een vestiging van een school kan per aanvraagronde aan één doorstroomprogramma tegelijkertijd deelnemen. Er is sprake van ten minste 100 klokuren die zijn verdeeld over het laatste halfjaar van groep 8 en de eerste helft van leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. Het programma zet in op ouderbetrokkenheid. Het doorstroomprogramma bevat ten minste twee van de drie inhoudelijke lijnen:

  • Versterken van cognitieve vaardigheden.
  • Versterken van metacognitieve vaardigheden
  • Inzetten op omgevingsfactoren en thuissituatie.

Administratieve lasten: Licht.

Meer informatie

(Aspirant) opleidingsscholen PO/VO

Thema: Opleiden van leraren.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS).

Maximaal bedrag: Maximaal 250.000 euro in het primair onderwijs en maximaal 300.000 euro in het voortgezet onderwijs.

Start/eind: Tussen 1 maart en 1 september (in 2017).

Toelichting: Deze subsidie is bedoeld om leraren in spe beter in de praktijk op te leiden.

Voorwaarden: School en lerarenopleiding moeten met elkaar samenwerken, waarbij het van belang is dat zij een gezamenlijke visue hebben op opleiden en de inzet van middelen. Accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Administratieve lasten: Zwaar bij de aanvraag, daarna middelzwaar.

Meer informatie

Schoolleiderstegemoetkoming PO/VO

Thema: Vervanging van schoolleider tijdens opleiding.

Bekostigd door: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS)

Maximaal bedrag: Maximaal 47.040 euro in het primair onderwijs en maximaal 50.880 euro in het voortgezet onderwijs.

Start/eind: Jaarlijks van 1 april tot en met 15 oktober.

Toelichting: Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school een subsidie aanvragen voor de kosten van vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding.

Voorwaarden: Het bevoegd gezag moet studieverlof verstrekken.

Administratieve lasten: Licht (via de jaarrekening).

Meer informatie