Deadline oprichting samenwerkingsverband verlopen

Wat gebeurt er als het u niet is gelukt het nieuwe samenwerkingsverband voor passend onderwijs voor de deadline 1 november op te richten? De Helpdesk van VOS/ABB geeft antwoord.

De datum 1 november 2013 is belangrijk in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Uiterlijk op 1 november had de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband moeten zijn gerealiseerd door het inrichten van een rechtspersoon.

De stand van zaken is dat er op het moment van het publiceren van dit bericht van 89 swv’s bekend was dat ze formeel zijn opgericht, terwijl het er 150 moeten worden (76 in het primair onderwijs en 74 in het voortgezet onderwijs).

Op 4 november bekijkt het ministerie van OCW welke swv’s zijn opgericht en welke nog niet. De swv’s die nog niet zijn opgericht, krijgen van het ministerie een herstelbrief met het verzoek om aan te geven waarom de oprichting nog op zich laat wachten. Als blijkt dat een kleinigheid de oprichting in de weg staat (bijvoorbeeld een zieke notaris), dan zal OCW waarschijnlijk geen verdere actie ondernemen.

Als er sprake is van een andere reden, kan de Inspectie van het Onderwijs besluiten om een onderzoek in te stellen. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal worden bekeken welke passende maatregelen kunnen worden ingezet om het oprichten van het swv te bespoedigen. Dit kan het aanstellen van een bewindvoerder zijn.

Deze mogelijkheid vloeit voort uit artikel 163c van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 103h van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Gezien de dreigende taal die staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het debat over de onderwijsbegroting heeft geuit aan het adres van trage samenwerkingsverbanden, moet er rekening mee worden gehouden dat er weinig coulance in acht wordt genomen.

Verzekerd?
VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft speciaal voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een aanbod ontwikkeld.

De praktijk wijst uit dat sommige nieuw opgerichte swv’s het besluit om zich te verzekeren voor zich uitschuiven. Hoewel ze nog geen concrete taken uitvoeren, is het aan te raden om in elk geval enkele basisvoorzieningen te treffen. Het op de lange baan schuiven van de verzekeringskwestie is sowieso buitengewoon onverstandig.

De taken van de swv’s brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de swv’s wordt beschermd.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl