Resultaten eindexamens op zelfde niveau als vorig jaar

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn ongeveer net zo goed gemaakt als vorig jaar. Dat meldt het College voor Examens (CvE).

‘De vmbo-leerlingen van 2014 zijn even vaardig gebleken als de leerlingen van 2013’, aldus het CvE. ‘De vaardigheidsverbetering ten opzichte van 2011 en eerder is geconsolideerd.’

Bij havo en vwo is de situatie vergelijkbaar. Ook hier doen de examenleerlingen het beter dan in 2011. De vaardigheidsstijging betreft echter alleen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Bij de niet-kernvakken is sprake van een vaardigheidsdaling ten opzichte van van 2012 en 2013.

Volgens het CvE zijn de meeste examens als goed en evenwichtig ervaren. De examens voor economie bij vmbo-GL/TL en voor een aantal vakken bij havo bleken echter te lang. Daar is bij de normering rekening mee gehouden.

Ontheffing tweede vreemde taal op atheneum

Een vo-school kan een atheneumleerling ontheffing verlenen voor de tweede moderne vreemde taal, maar dit is geen automatisch recht. Wél kan een leerling zijn beklag doen als de ontheffing niet wordt verleend, uiteindelijk zelfs bij het College voor de Rechten van de Mens.

Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het CDA-Kamerlid Michel Rog had het onderwerp aangekaart en Dekker geeft hem nu uitvoerig antwoord.

Het gaat hier specifiek om leerlingen van het atheneum, omdat de tweede vreemde taal op havo en gymnasium niet verplicht is. Op het atheneum is dat dus in principe wel zo, maar er kan in bepaalde gevallen ontheffing worden verleend:

  • aan een leerling die een stoornis heeft op het gebied van taal of een zintuiglijke beperking heeft die effect heeft op taal,
  • aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries,
  • aan de ‘eenzijdige bèta’ die het onderwijs in een van de natuurprofielen volgt en voor wie het volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding hindert.

Geen verlichting
Een leerling die ontheffing krijgt voor een tweede vreemde taal, moet wel een ander examenvak volgen, zodat het programma als geheel niet wordt verlicht. Dekker vermeldt dat de wet voorziet in deze mogelijkheid om te voorkomen dat echte bèta-talenten geen toegang krijgen tot het wetenschappelijk onderwijs doordat ze niet slagen in twee vreemde talen.

Dekker schrijft uitdrukkelijk dat er geen sprake is van een automatisch recht voor een leerling, maar voegt eraan toe dat de school de bepaling ook niet mag negeren. Met name bij leerlingen uit de derde categorie moet de school een afgewogen inschatting maken of er sprake is van een blokkade, want ‘waar de tweede moderne vreemde taal niet blokkerend werkt, hoeft de ontheffing niet te worden verleend’.

Een leerling die het met het besluit niet eens is, kan zich in eerste instantie wenden tot de klachtencommissie en uiteindelijk tot het College voor de Rechten van de Mens.

Lees hier de brief van de staatssecretaris.