Passend onderwijs ook voor hoogbegaafde leerlingen

Passend onderwijs is niet alleen bedoeld voor leerlingen met een beperking of leerprobleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlingen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van een motie van de VVD en de PvdA.

De Tweede Kamerleden Karin Straus van de VVD en Loes Ypma van de PvdA dienden in april vorig jaar een motie in, waarin zij aandacht vroegen voor hoogbegaafdheid in relatie tot passend onderwijs. De motie werd gesteund door vrijwel de gehele Tweede Kamer. Alleen de SGP stemde tegen. De staatssecretaris reageert nu op de motie door te benadrukken dat passend onderwijs inderdaad ook bedoeld is voor hoogbegaafde leerlingen.

Hij verwijst in zijn Kamerbrief naar aanleiding van de motie naar de extra impuls van 29 miljoen euro die vanaf 1 augustus 2015 structureel wordt toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. ‘Het is de bedoeling dat de middelen worden ingezet om de brede doelstelling van passend onderwijs vorm te geven: passend onderwijs voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of leerproblemen maar ook voor hoogbegaafde leerlingen’, aldus Dekker.

Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het vormgeven van een passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen zal de voorlichting en ondersteuning vanuit het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling worden geïntensiveerd. In het najaar wordt de aftrap gegeven met een landelijke bijeenkomst gericht op samenwerkingsverbanden en scholen. Hoogbegaafdheid zal daar aan bod komen.

Aanmelden voor Excellente School 2014

Scholen kunnen zich tot en met 18 april aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Excellente School 2014. De aanmelding staat open voor alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. 

Een onafhankelijke jury vraagt de scholen om zich aan te melden door middel van een zelfevaluatie. De kandidaat-excellente scholen worden uitgenodigd om in juni een korte presentatie te geven. Vanaf eind augustus tot en met half oktober brengt de jury een bezoek aan die scholen die volgens de jury veelbelovend zijn.

De bevindingen van de jury over de aanmelding, de presentatie en het schoolbezoek worden vastgelegd in een (voorlopig) schoolrapport dat in november aan de deelnemende scholen wordt voorgelegd. Feitelijke onjuistheden in het schoolrapport kunnen dan nog gecorrigeerd worden.

Voor scholen die het predicaat in 2013 hebben ontvangen, geldt een verkorte procedure.

Lees meer…

Excellente Scholen 2013 krijgen predicaat

Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandagmiddag in de Nieuwe Kerk in Den Haag hebben premier Mark Rutte en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan in totaal 76 scholen voor primair, (voortgezet) speciaal of voortgezet onderwijs het predicaat Excellente School 2013 uitgereikt. 

Het is het tweede jaar op rij dat de predicaten werden uitgereikt. Dit keer hadden 141 scholen zich hiervoor aangemeld. Een jury van experts uit de onderwijspraktijk onder voorzitterschap van Fons van Wieringen (oud-voorzitter van de Onderwijsraad) heeft de scholen bezocht en beoordeeld.

Vorige keer konden scholen voor het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs nog niet meedoen, maar nu wel. Van deze sectoren ontvingen twaalf scholen het predicaat. Wat in het voortgezet onderwijs opviel, is dat vijf keer meer havo’s het predicaat kregen dan vorig jaar.

In het eindverslag bevestigt de jury dat excellentie in het onderwijs een geaccepteerd begrip aan het worden is. Niet alleen is er steeds meer aandacht voor excellente leerlingen, maar ook voor excellent onderwijs aan alle leerlingen.

Alle 76 Excellente Scholen 2013 zijn volgens Dekker een voorbeeld voor andere scholen. De Excellente Scholen van 2012 hebben al veel scholen op bezoek gehad of hebben voorlichting gegeven over hun excellentiegebied. Ze functioneren inmiddels in netwerken en zijn een voorbeeld in hun wijk of regio.

Onder andere via het traject ‘Scholen leren van elkaar’ wil de staatssecretaris stimuleren dat de Excellente Scholen hun aanpak en ervaring delen. Excellente Scholen en scholen met ambitie worden in dit traject met elkaar in contact gebracht en wisselen ideeën uit. Zo worden er onderlinge schoolbezoeken, netwerkbijeenkomsten en masterclasses georganiseerd, waarin ontmoeting en inspiratie centraal staan.

Download het Overzicht Excellente Scholen 2013 en het eindrapport van de jury.

Scholen doen te weinig voor excellente leerlingen

Basisscholen onderschrijven het overheidsbeleid om behalve de zwakkere leerlingen ook slimme scholieren extra te stimuleren. Maar het kost hun moeite de excellente kinderen goed te begeleiden. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijskundige Simone Doolaard van de Rijksuniversiteit Groningen.

Doolaard deed onderzoek bij negen basisscholen. Ze concludeert daarin dat leerkrachten hun slimme leerlingen weliswaar extra lesstof aanbieden, maar er niet aan toe komen om dit materiaal ook goed voor te bereiden, na te kijken en te bespreken met de kinderen. ‘Het simpelweg aanbieden van meer en andere lesstof is niet voldoende. Het is namelijk niet zo dat slimme leerlingen zelf wel raad weten met het aanvullende werk. Voor hen is het extra materiaal net zo moeilijk als de reguliere lesstof voor de gemiddelde leerlingen. Extra materiaal, hoe goed het ook is, is geen zelfwerkend tovermiddel’, aldus Doolaard.

Op de website van NWO staat een uitgebreider bericht. U kunt ook het onderzoeksrapport downloaden.

Vijf miljoen voor talentontwikkeling

Een commissie onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf zal advies uitbrengen aan staatssecretaris Dijksma over de ingediende voorstellen voor talentontwikkeling in het basisonderwijs. De subsidieregeling Excellentieprogramma basisonderwijs is een vervolg op de excellentiebrief die staatssecretaris Dijksma op 25 augustus 2008 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Schoolbesturen kunnen hun innovatieve voorstellen, eventueel in onderlinge samenwerkingsverbanden, vanaf 1 januari indienen bij CFI (aanvraagformulieren zijn in de loop van december beschikbaar op de website van CFI). Het gaat om projecten waarmee kennis en ervaring kan worden opgedaan bij het bieden van een uitdagend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het informatiepunt hoogbegaafdheid bij SLO kan schoolbesturen informeren en eventueel ook ondersteunen bij het maken van plannen. De projecten die in aanmerking komen voor subsidie gaan na de zomer van 2009 van start.

Het stimuleren van excellentie vormt onderdeel van de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. Deze agenda die door staatssecretaris Dijksma samen met het PO-veld is opgesteld, bevat afspraken over het verbeteren van de kwaliteit van het primair onderwijs. De focus ligt op verbetering van de opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs. Naast de nu gepubliceerde regeling heeft de staatssecretaris eerder al vijf miljoen euro uitgetrokken voor landelijke projecten om talentvolle leerlingen uit te dagen om nog betere prestaties te leveren.

Meer informatie