Geen geld voor nieuwe school van falend bestuur

Beperk falende onderwijsbesturen in de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor bekostiging van een nieuwe school of nevenvestiging. Dat adviseert de Onderwijsraad.

De aanbeveling moet voorkomen dat schoolbesturen die aantoonbaar en langdurig tekort zijn geschoten opnieuw een school of nevenvestiging oprichten die door de overheid moet worden gefinancierd.

Het advies Voorkomen draaideurconstructie is op verzoek van staatssecretaris Sander Dekker van OCW geschreven naar aanleiding van verschillende kwesties, waaruit bleek dat falende schoolbesturen na sluiting van een school ongehinderd weer hun gang konden gaan.

Directe meting
‘Om de levensvatbaarheid van nieuwe scholen te bepalen en herhaald sluiten wegens te lage leerlingenaantallen te voorkomen, dient tevens het aantal te verwachten leerlingen in het vervolg via directe meting te worden vastgesteld’, zo adviseert de Onderwijsraad ook.

Met het laatste punt, de directe meting, neemt de Onderwijsraad een lang gekoesterde wens van VOS/ABB over. De directe meting, die de actuele situatie in een gebied weergeeft, is altijd beter dan de tot nu toe vaak gehanteerde indirecte meting, die vooral behoeften uit het verleden weerspiegelt.

Juist beeld
Uit indirecte metingen is vaak ten onrechte afgeleid dat er bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk behoefte was aan bijzonder onderwijs, omdat die behoefte er historisch gezien was in bestaande wijken.

In bestaande wijken woonden relatief veel mensen die zich al of niet actief gebonden voelden aan een kerk en daarom een school op religieuze grondslag wilden. De praktijk wijst uit dat in een nieuwbouwwijk de bevolking zich over het algemeen meer aangetrokken voelt tot het openbaar onderwijs, dat op een moderne wijze en op basis van respect en gelijkwaardigheid aandacht besteedt aan verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Examenfraudeurs Ibn Ghaldoun moeten dokken

Drie scholieren van de voormalige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam die schuldig zijn bevonden aan examenfraude, moeten samen 86.000 euro terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Het zijn de kosten van het maken en distribueren van nieuwe examens Frans door het College van Examens.

De claim is neergelegd bij de drie hoofdrolspelers in de examenfraudezaak: Safae K., Kamal el B. en Anass B. Zij zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van een maand en werkstraffen van 170 uur. De cel hoefden ze niet meer in door de aftrek van de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten. Staatssecretaris Dekker wil het verspilde belastinggeld terugzien en spreekt hen daarop aan.

De hele affaire heeft overigens veel meer geld gekost. Volgens de Volkskrant en de Telegraaf gaat het om miljoenen euro’s doordat de Ibn Ghaldoun-school failliet is gegaan en er een nieuwe school moest worden ingericht. Ook kwamen er 50 docenten op straat te staan. De kosten hiervan zijn niet te verhalen op de frauderende leerlingen, omdat een direct verband tussen hun actie en  het faillissement niet is aan te tonen.

Lees hier de artikelen over de nasleep van de examenfraude in De Volkskrant , NRC en De Telegraaf.

 

Hoe goed zijn uw examens beveiligd?

Eerst de examenfraude op de inmiddels failliet verklaarde islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam en nu weer een grote fraude met examens op het ROC van Amsterdam. Hoe goed zijn bij u de examens beveiligd? Laat het ons weten!

Bij het ROC van Amsterdam zijn gestolen schoolexamens via sms en whatsapp te koop aangeboden. Inmiddels heeft de school Hoffmann bedrijfsrecherche ingeschakeld om de zaak te onderzoeken, zo melden de media.

De fraude speelde zich af bij de opleiding Juridische Dienstverlening aan de locatie mbo College Zuid in Amsterdam. Zeker 400 studenten moeten opnieuw examen doen, omdat de examens in vier verschillende vakken vanwege de fraude ongeldig zijn verklaard. De zaak kwam aan het licht toen de school een anonieme tip kreeg.

De fraude werd bekend tijdens de strafzaak tegen elf verdachten van diefstal en heling van examens bij de voormalige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam.

Fluitje van een cent
RTL Nieuws meldt dat het stelen van examens een fluitje van een cent is. De commerciële nieuwszender baseert zich op uitspraken van directeur Richard Franken van Hoffmann bedrijfsrecherche.

‘Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bij veel scholen de beveiliging van de examens en tentamens onder de maat is’, aldus Franken. Examens stelen is volgens hem vaak dodelijk simpel. ‘Soms gaat het om heel banale voorbeelden: bijvoorbeeld dat een tentamen een dag op het bureau van een docent blijft liggen of in een open kast. Het ligt voor het grijpen. Of voor het fotograferen, dat kan tegenwoordig heel makkelijk.’

Reageer!
Hoe is het op uw school gesteld met de beveiliging van de examens? Zijn de fraudegevallen bij Ibn Ghaldoun en het ROC van Amsterdam incidenten, of denkt u dat het een (veel) groter probleem is dan menigeen denkt? Laat het ons weten!

Ibn Ghaldoun-verdachten horen cel- en taakstraf eisen

De eisen van het Openbaar Ministerie tegen de verdachten van de examendiefstal op de voormalige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam varieert van taakstraffen tot 90 dagen cel.

Dit betekent dat geen van de elf verdachten nog de gevangenis in hoeft. De verdachten die een celstraf hoorde eisen, hebben al in voorarrest gezeten. Als de rechter in zijn oordeel meegaat in de gedachtegang van het OM, zal met aftrek van het voorarrest onder aan de streep nul dagen cel overblijven.

Er zijn naast de celstraffen taakstraffen geëist tot 240 uur. Het totale aantal uren taakstraf dat is geëist, bedraagt 2112. De rechter doet naar verwachting op 11 februari uitspraak.

Verdachten die worden veroordeeld kunnen daarna een schadeclaim verwachten van de Commissie van Examens. Het CvE zegt dat de claim in de tonnen kan lopen, omdat het maken, produceren en distribueren van één examen al zo’n 100.000 euro kost.

Door de examendiefstal moesten examens worden uitgesteld of opnieuw worden gemaakt.

Strafzaak examendiefstal Ibn Ghaldoun begonnen

De rechtszaak tegen de verdachten van de examendiefstal op voormalige de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam is maandag begonnen. Als ze worden veroordeeld, zal het College voor Examens (CvE) een schadevergoeding van hen eisen.

De schadevergoeding kan in de tonnen lopen, omdat volgens het CvE het maken, produceren en distribueren van één examen al zo’n 100.000 euro kost. Ook zijn er extra uitgaven gedaan om leerlingen die gebruikmaakten van de inkeerregeling opnieuw examen te laten doen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW bood leerlingen die vooraf het examen hadden ingezien deze kans. Hiervan maakten 26 leerlingen gebruik, onder andere van Ibn Ghaldoun.

Staatssecretaris Dekker noemt een schadeclaim een logische stap: ‘De dieven hebben niet alleen een diefstal op hun geweten, ook hebben ze er voor gezorgd dat we extra kosten hebben moeten maken. Dat is belastinggeld van u en mij. Dat geld willen we terug’, zo citeert de NOS hem.

Bij Ibn Ghaldoun werden in totaal 27 examens gestolen. Er komen elf verdachten voor de rechter. Het ministerie van OCW staakte de bekostiging en de school is in oktober failliet verklaard. Inmiddels zit in hetzelfde gebouw als Ibn Ghaldoun de islamitische scholengemeenschap De Opperd. Deze school valt bestuurlijk onder de Vereniging voor Christelijke Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO).

Reconstructie
In de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad stond op basis van het strafdossier een onthutsende reconstructie van de examendiefstal. In de maandageditie staat dat de eindexamen zo slecht beveiligd waren dat ze min of meer voor het oprapen lagen.

Dekker niet bang voor herhaling Ibn Ghaldoun

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW denkt voldoende instrumenten in handen te hebben om op tijd in te grijpen bij situaties zoals die bij de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in een terugblik op deze Rotterdamse affaire.

‘De zelfevaluatie van de inspectie laat zien dat sommige situaties vragen om integraal toezicht en dat alle aspecten, zowel van de school als van het bestuur, daarin moeten worden betrokken. Daarom concludeer ik samen met de inspectie dat de eerder ingezette lijn van geïntegreerd risicogericht toezicht moet worden voortgezet en uitgebouwd’, aldus Dekker.

De Inspectie van het Onderwijs brengt voortaan bij de jaarlijkse risicoanalyse van scholen aspecten van kwaliteit, financiën en bestuurlijk handelen bij elkaar. Hierdoor ontstaat meer samenhang in de oordeelsvorming van de inspectie, zodat risico’s en tekortkomingen van scholen ook op bestuursniveau eerder aan het licht kunnen komen.

Dekker: ‘Omdat er breder en in samenhang gekeken wordt in de risicoanalyse en dus niet meer afzonderlijk naar de kwaliteit van het onderwijs en afzonderlijk naar de financiële situatie, ontstaat er eerder een totaalbeeld van de situatie op een school. Zo wordt sneller duidelijk, bijvoorbeeld in een geval als Ibn Ghaldoun, dat het continuïteitsperspectief ontbreekt. Ik kan dan – sneller dan voorheen het geval was – ingrijpen en gebruikmaken van mijn bevoegdheden op grond van de WVO.’

In het uiterste geval kan de staatssecretaris de bekostiging geheel of gedeeltelijk beëindigen voor een leerweg of schoolsoort wanneer de leerresultaten tekortschieten en de financiële en bestuurlijke situatie daartoe mede aanleiding bieden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ibn Ghaldoun failliet, personeel op straat

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdagochtend het faillissement van de omstreden islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun uitgesproken.

Het faillissement betekent het einde van de eerste islamitische school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Ibn Ghaldoun begon in het jaar 2000 in Rotterdam. Sinds de sluiting in 2010 van het Islamitisch College Amsterdam was Ibn Ghaldoun ook weer de enige islamitische vo-school.

De geschiedenis van de school in Rotterdam-Zuid hangt van problemen aan elkaar. De school kreeg boetes, omdat overheidsgeld onrechtmatig was gebruikt, onder andere voor reizen naar Mekka. Bovendien stonden er ten onrechte imams op de loonlijst. Ook bleven de prestaties jarenlang beneden peil.

Examenfraude
Voor de zomervakantie kwam Ibn Ghaldoun negatief in het nieuws, toen bleek dat leerlingen massaal examenfraude hadden kunnen plegen. Een aantal leerlingen werd in verband met deze zaak gearresteerd. De Inspectie van het Onderwijs bepaalde dat alle eindexamenkandidaten van Ibn Ghaldoun opnieuw examen moesten doen.

Na een vernietigend rapport van de inspectie over Ibn Ghaldoun, besloot staatssecretaris Sander Dekker van OCW in september om de bekostiging van de school per 1 november stop te zetten. Dit luidde het faillissement van Ibn Ghaldoun in, dat dinsdagochtend door de rechtbank in Rotterdam is uitgesproken.

Leerlingen kunnen blijven
Het faillissement betekent niet dat de 630 leerlingen over andere scholen worden verdeeld. Zij blijven in het huidige gebouw, waar tijdelijk een nevenvestiging komt van het de christelijke scholengemeenschap Melanchthon. Deze school valt onder de verantwoordelijkheid van Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omstreken (CVO). Ook de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam en de Stichting LMC VO zijn betrokken bij de bestuurlijke vormgeving van de tijdelijke school.

Staatssecretaris Dekker stelt voor de tijdelijke school 1500 euro extra per leerling beschikbaar, bovenop de reguliere bekostiging. Dit extra geld is bedoeld voor meer ondersteuning van de leerlingen en lesuren om onderwijsachterstanden weg te werken. De gemeente Rotterdam zorgt op termijn voor betere huisvesting. De tijdelijke situatie is alleen voor het huidige schooljaar. Het is de bedoeling dat er in augustus 2014 een nieuwe islamitische vo-school met een nieuw bestuur is.

Geen sociaal plan…
Het faillissement van Ibn Ghaldoun brengt met zich mee dat al het personeel is ontslagen. Omdat de school in de afgelopen jaren een miljoenenschuld heeft opgebouwd, is er geen geld voor een sociaal plan voor deze mensen. In de tijdelijke school op dezelfde locatie is in principe alleen plaats voor bevoegde docenten. Dit betekent voor veel leraren van Ibn Ghaldoun dat ze geen doorstart kunnen maken.

Openbaar onderwijs in tijdelijk bestuur Ibn Ghaldoun

Het tijdelijke bestuur van de Rotterdamse Ibn Ghaldoun-school voor islamitisch voortgezet onderwijs wordt gevormd door onder andere de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs.

De Rotterdamse onderwijsstichting LMC voortgezet onderwijs en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving (CVO) zorgen er samen met BOOR voor dat het tijdelijke bestuur van de omstreden islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun wordt vormgegeven. De besturen zitten in FOKOR, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

De 630 leerlingen van Ibn Ghaldoun, waarvan het ministerie van OCW de bekostiging per 1 november stopzet, hoeven niet te worden verdeeld over verschillende scholen in Rotterdam. Voor de huidige school is faillissement aangevraagd. In het gebouw waar de school nu zit, komt een tijdelijke nevenvestiging van de christelijke scholengemeenschap Melanchthon. De leerlingen kunnen zich bij deze school inschrijven. Dat betekent  dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij CVO komt te liggen. De leerlingen blijven dus in hetzelfde gebouw. De komende weken wordt een nieuw docententeam samengesteld.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de tijdelijke school extra bekostiging krijgt van 1500 euro per leerling per jaar bovenop de reguliere bekostiging. ‘Dit is bedoeld voor extra ondersteuning en lesuren om onderwijsachterstanden weg te werken’, aldus Dekker.

De tijdelijke situatie is alleen voor het huidige schooljaar. Het is de bedoeling dat er in augustus 2014 een nieuwe islamitische vo-school met een nieuw bestuur is.

De stopzetting van de bekostiging van Ibn Ghaldoun per 1 november volgt op een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De school raakte in de zomer in opspraak toen bleek dat er met de eindexamens massaal fraude was gepleegd.

OCW stopt bekostiging, einde Ibn Ghaldoun

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet geen toekomst voor de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam. Hij draait daarom de geldkraan dicht.

Dekker baseert zijn besluit op een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Die deed onderzoek naar de situatie op Ibn Ghaldoun. Directe aanleiding daarvoor was de eindexamenfraude die daar afgelopen schooljaar aan het licht kwam.

De inspectie concludeert onder andere dat de kwaliteit van het onderwijs op Ibn Ghaldoun ‘uiterst kwetsbaar’ is, dat het niet goed gaat met de sociale veiligheid op school en dat de financiële situatie ‘zorgwekkend’ is. Dat laatste is veroorzaakt door de twee voorgaande besturen. De schuldenlast bedroeg vorig jaar 4,5 miljoen euro.

Verder constateert de inspectie dat er ‘grote problemen’ zijn ‘ten aanzien van de kwaliteit van het personeel en het personeelsbeleid’. Veel leraren van Ibn Ghaldoun zijn onder- of onbevoegd, in de bovenbouw van havo en vwo maar liefst 80 procent. Een andere belangrijke conclusie is dat de organisatiestructuur ‘kwetsbaar’ is, onder andere doordat er in de school sprake is van slechte communicatie en er geen sturing is.

‘De constateringen en de slotsom van de inspectie vind ik uitermate zorgwekkend. De leerlingen verdienen beter onderwijs dan Ibn Ghaldoun hun op dit moment kan bieden. Gelet op de veelheid van de problemen waarmee de schoolleiding wordt geconfronteerd, zie ik geen toekomst voor de school’, aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker kan niet overgaan tot sluiting, doordat de overheid dit volgens artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) niet mag als het om bijzonder onderwijs gaat. Wel kan de rijksbekostiging worden stopgezet, wat de staatssecretaris dan ook doet. Dat gebeurt per 1 november. In de praktijk komt stopzetting van de bekostiging neer op sluiting.

Voor de leerlingen wordt in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen in de stad vervangend onderwijs geregeld op andere scholen.

Toch weer islamitische vo-school?
Opmerkelijk is dat onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad de mogelijkheid noemt van een doorstart van islamitisch voortgezet onderwijs. ‘De inzet van het college daarbij is dat recht wordt gedaan aan het belang van de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs voor de leerlingen van Ibn Ghaldoun en aan de wens van ouders om te kiezen voor onderwijs met een islamitische signatuur’, aldus De Jonge.

Bestuursvoorzitter  Wim Littooij van het protestants-christelijke schoolbestuur CVO Rotterdam zegt ook de mogelijkheid open te houden voor de oprichting van een nieuwe islamitische vo-school. Hij zei dat dinsdag op Radio 1. Littooij wierp zich in juli op als de reddende engel die Ibn Ghaldoun uit de problemen zou helpen. CVO Rotterdam zou de islamitische scholengemeenschap voor de komende vier tot vijf jaar gaan besturen.

De christelijke bestuursvoorzitter toen: ‘Ken je het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Ik zie het als onze christelijke plicht onze hand uit te steken, een verantwoordelijkheid vanuit onze identiteit. Wij beroepen ons voor ons bestaansrecht op artikel 23, dat doen zij ook. Als wij dus bestaansrecht hebben, heeft Ibn Ghaldoun dat ook’, zo zei hij in een gesprek met de Besturenraad.

De goede wil van de gemeente Rotterdam en het christelijke schoolbestuur valt in goede aarde bij bestuursvoorzitter Ayhan Tonca van Ibn Ghaldoun. Hij wil met een ander bestuur en onder een andere naam verder met islamitisch voortgezet onderwijs.

CDA-wethouder signaleert misbruik artikel 23

De Rotterdamse CDA-onderwijswethouder Hugo de Jonge waarschuwt voor misbruik van artikel 23. Hij verwijst daarbij naar de omstreden islamitische scholengemeenschap Ibn-Ghaldoun in zijn stad en het initiatief om in Amsterdam weer een islamitische school voor voortgezet onderwijs op te richten.

De protestants-christelijke onderwijswethouder vindt artikel 23, dat over de vrijheid van onderwijs gaat, een groot goed. Hij stelt in een interview met Trouw ook dat het niet uitmaakt of christelijke of islamitische ouders gebruikmaken van die vrijheid. Maar het mag volgens hem niet zo zijn dat het grondwetsartikel uit 1917 wordt misbruikt om slechte scholen op te richten of in stand te houden.

‘Artikel 23 mag geen vrijbrief zijn voor slecht onderwijs, de vrijheid is niet ongeclausuleerd. (…) Op initiatief van het CDA moet een school nu binnen een maand na de bekostiging kunnen bewijzen dat er voldoende gekwalificeerd personeel is, dat de kinderen voldoende les krijgen op school. Dat is een stap in de goede richting’, aldus De Jonge.

Maar hij wil verder: ‘Ik vind dat je die beoordeling moet vervroegen. Er zijn scholen gestart die op voorhand niet levensvatbaar waren. Daar kun je tot op heden weinig aan doen, er is geen kwalitatieve toets voordat de overheid begint met de financiering van de school.’ De Jonge roept staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het kader van de modernisering van artikel 23 op met een dergelijk initiatief te komen.

 

Barmhartige Samaritaan redt Ibn Ghaldoun

De Ibn Ghaldoun-school voor islamitisch voortgezet onderwijs in Rotterdam wordt de komende vier tot vijf jaar bestuurd door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). Bestuursvoorzitter Wim Littooij van CVO vergelijkt de hulp die het christelijke bestuur biedt met die van de barmhartige Samaritaan uit de Bijbel.

De Ibn Ghaldoun-school raakte in ernstige problemen door massale examenfraude. Omdat de islamitische school eerder al negatief in het nieuws kwam, onder andere vanwege achterblijvende onderwijskwaliteit en financiële fraude, riep de Rotterdamse CDA-onderwijswethouder Hugo de Jonge op de school te sluiten.

De school gaat echter niet dicht en blijft op dezelfde locatie in Rotterdam-Zuid. Wel krijgt de school waarschijnlijk een andere naam, omdat aan de naam ‘Ibn Ghaldoun’ een te negatief imago kleeft.

Het christelijke bestuur dat Ibn Ghaldoun nu onder zijn vleugels neemt, wordt geleid door Wim Littooij. Hij voerde namens de Rotterdamse schoolbesturen al het woord over de maatregelen die ook voor de andere vo-scholen in Rotterdam nodig waren vanwege de fraude bij de islamitische school.

Op de website van de Besturenraad licht Littooij toe waarom het christelijke CVO de helpende hand uitsteekt. ‘Ken je het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Ik zie het als onze christelijke plicht onze hand uit te steken, een verantwoordelijkheid vanuit onze identiteit. Wij beroepen ons voor ons bestaansrecht op artikel 23, dat doen zij ook. Als wij dus bestaansrecht hebben, heeft Ibn Ghaldoun dat ook.’

De media melden dat bestuursvoorzitter Ayhan Tonca van Ibn Ghaldoun de keuze om samen te gaan met het christelijke bestuur logisch vindt vanwege de islamitische denominatie van Ibn Ghaldoun.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW geeft in een brief naar de Tweede Kamer aan hoe na de examenfraude bij Ibn Ghaldoun de stand van zaken nu is.

Openbare school baalt van riooljournalistiek AD

Openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam eist van het Algemeen Dagblad/Rotterdams Dagblad (AD/RD) een rectificatie. De krant zou rector Eric van ’t Zelfde verkeerd hebben geciteerd in een artikel naar aanleiding van de examenfraude op de naburige islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun.

Het artikel gaat over de eventuele overname van leerlingen van Ibn Ghaldoun mocht deze school dichtgaan. Het AD/RD laat Van ’t Zelfde zeggen dat leerlingen van Ibn Ghaldoun niet welkom zouden zijn op osg Hugo de Groot. ‘Dat is niet mijn probleem. Al moet ik naar de rechter stappen, ik wil ze niet. Zij tasten de kwaliteit van mijn school aan en ik weiger de prijs te betalen van die prutsschool’, zo citeert de krant hem.

Even verderop staat het volgende citaat: ‘Ik heb 48 onbekwame docenten ontslagen en 60 leerlingen van school gestuurd die regels aan hun laars lapten, anderen mishandelden of docenten vreselijk intimideerden. Ik heb net alle aso’s van school, op nieuwe zit ik niet te wachten.’

In een reactie stelt Van ’t Zelfde dat hij is geschrokken van ‘deze vorm van sensatiejournalistiek’ door AD-journaliste Hanneke van Houwelingen. Het artikel doet volgens hem ‘geen recht aan de leerlingen van de Ibn Ghaldoun noch aan deze school. Het artikel doet ook geen recht aan het onderwijsinhoudelijke gesprek dat ik met deze journaliste hield.’ De onvrede over het stuk zit volgens hem vooral in het feit dat er meer dan 600 leerlingen van de islamitische school over één kam worden geschoren.

Rector Van ’t Zelfde eist een rectificatie van het ‘gruwelijk slechte artikel’.