Schoolprofilering 3.0: het verhaal maakt het verschil

Werk maken van een sterke profilering van uw basisschool? Doe dan mee aan de minileergang Schoolprofilering 3.0 en ontwikkel in drie dagdelen uw eigen schoolverhaal, want dat maakt het verschil.

Waarom kiezen ouders voor uw school? Dat heeft te maken met kwaliteit, maar ook met het verhaal van de school. Laat u ouders bevlogenheid, trots en energie ervaren? En hoe doet u dat dan? In deze leergang kijkt u samen met de trainers naar de kenmerken en drijfveren van uw school, maakt u het karakter van het openbaar onderwijs tastbaar en ontwikkelt u op basis daarvan een duidelijk en aansprekend schoolverhaal.

Schoolprofilering 3.0 voor basisschooldirecteuren

VOS/ABB heeft deze korte leergang Schoolprofilering 3.0 voor basisschooldirecteuren opgezet in samenwerking met Godding & co, specialist in corporate communicatie. De trainers zijn Hans Teegelbeckers (directeur van VOS/ABB) en Raymond Godding (directeur van Godding en co).

De cursusmiddagen zijn steeds in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. De lesdata zijn 18 september, 2 oktober en 30 oktober, steeds van 14 tot 17 uur, voorafgegaan door een lunch.

De studiebelasting bedraagt 15 uur (9 contacturen en 6 uur voor praktijkoefeningen).

Leden van VOS/ABB betalen 659 euro (btw-vrij) voor de hele cursus inclusief materialen. Niet-leden kunnen ook deelnemen, maar betalen 900 euro per persoon (ook btw-vrij). Aanmelden kan via www.vosabb.nl/leergang-schoolprofilering.

Meer informatie

VOS/ABB-korting op leergang Zelfbewust leiderschap

In januari gaat de succesvolle leergang ‘Zelfbewust leiderschap’ weer van start. Leden van VOS/ABB krijgen 700 euro korting op deelname. Onze partners van de Coachtrain verzorgen deze leergang. Zij vertellen u graag wat de leergang voor u kan betekenen. Een kennismakingsgesprek is uiteraard geheel vrijblijvend! 

De leergang wordt verspreid over acht dagen van januari tot en met november 2018 verzorgd. Centraal staat de vraag hoe u samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders van uw openbare school een omgeving maakt die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken.

VOS/ABB-korting

Leden van VOS/ABB betalen 2900 euro ex. btw per persoon voor deelname. Voor niet-leden is het tarief 3600 euro ex. btw. Het lidmaatschap van VOS/ABB is dus goed voor een korting van maar liefst 700 euro!

Lees meer op de website van de Coachtrain, ga naar de brochure van de leergang Zelfbewust leiderschap of neem contact op met:

  • Marijke Scheenloop, 06-33031450
  • Andrew van der Veen, 06-44289764

Mailen kan natuurlijk ook: info@zelfbewustleiderschap.nl onder vermelding van ‘Gesprek leergang Zelfbewust leiderschap’. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. De Coachtrain zal u vervolgens persoonlijk benaderen.

Leergang leiderschap: data en locaties bekend

De leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs van VOS/ABB wordt gegeven van januari tot en met juni. De data en locaties van de bijeenkomsten zijn bekend. Als u zich nog voor deze leergang wilt aanmelden: dat kan!

Goed onderwijs vereist goed leiderschap. Samen met uw personeel, uw leerlingen en hun ouders maakt u van uw school een omgeving die uitnodigt tot leren, ontmoeten en samenwerken. De leergang Zelfbewust leiderschap in het openbaar onderwijs die VOS/ABB verspreid over zeven dagen van januari tot en met juni 2014 verzorgt, richt zich op de vraag hoe u dit waarde(n)volle proces optimaal kunt ontwikkelen.

Wanneer en waar?

Let op: VOS/ABB verhuist op 13 januari 2014. De nieuwe locatie is Houttuinlaan 8, 3447 GM Woerden.

Nog plaats!
De leergang is nog niet vol. U kunt zich – geheel vrijblijvend – inschrijven door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Leergang zelfbewust leiderschap’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer. VOS/ABB neemt vervolgens contact met u op.

Als uw school bij VOS/ABB is aangesloten, betaalt u voor deelname (inclusief intakegesprek) het verlaagde ledentarief van 3600 euro. Niet-leden betalen 4200 euro. Hans Teegelbeckers van VOS/ABB coördineert de leergang. De inhoud wordt in opdracht van VOS/ABB verzorgd door de bureaus Leeuwendaal, De Coachtrain en Godding & Co.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

Vijfdaagse leergang Financieel Management

Met de invoering van lumpsumfinanciering is de noodzaak van professionalisering van het financieel management nog groter geworden. Financien staan echter nooit op zich zelf, maar hebben altijd een nauwe samenhang met de overige beleidsterreinen. Vandaar dat in deze leergang het onderwerp  financieel management niet ‘sec’ behandeld wordt, maar juist ook in samenhang met het onderwijskundig-, personeels- en huisvestingsbeleid.

Deze vijfdaagse leergang biedt een basis voor (bovenschools)management en  (financieel) beleidsmedewerkers in het primair onderwijs, die in hun werkzaamheden te maken hebben met financieel management. Deze basisleergang is echter ook geschikt voor diegenen die (op onderdelen) hun basiskennis willen actualiseren/opfrissen.

De leergang is opgebouwd uit 5 op zich zelfstaande modules. U kunt ook per module intekenen. Hieronder een overzicht van de inhoud per module. Aanmelden kan al: klik hier voor het aanmeldformulier.

Module 1. Financiering van het primair onderwijs
In de eerste module beginnen we bij de basis van de onderwijsfinanciën: de lumpsumfinanciering. Hierbij zullen de volgende vragen behandeld worden:

  • Wat is lumpsumfinanciering in essentie? 
  • Hoe komt mijn lumpsumbudget tot stand?
  • Hoe verdeelt een schoolbestuur het geld over de scholen?
  •  Welke competenties vereist lumpsumfinanciering?

Onderwerpen: personele en materiële baten en lasten,  relatie school- bovenschools, de meerjarenbegroting, de liquiditeitsbegroting,  het meerjareninvesteringsplan/ meerjarenonderhoudsplan en de (G)MR in relatie tot onderwijsfinanciën.

Module 2. Financieel beleid en Verantwoording
Het  (bovenschools)management en  (financieel) beleidsmedewerkers in het onderwijs, moeten géén boekhouders worden. Wel moeten ze de cijfers beleidsmatig kunnen vertalen: is er nog investeringsruimte of moet het strategisch beleid bijgesteld worden?  Daarbij spelen de financiën een steeds belangrijkere rol in de horizontale verantwoording. Schoolbesturen zullen richting de ‘stakeholders’ steeds meer verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid in relatie tot de inzet van Rijksmiddelen.

Onderwerpen: formuleren van financieel beleid, de onderdelen van de jaarrekening, het beoordelen van de vermogenspositie van een schoolbestuur, treasurybeleid en (horizontale) verantwoording in het kader van RJ 660.

Module 3 Personeel en financiën
Met de invoering van de lumpsumfinanciering komen alle lasten voortvloeiend uit het Kaderbesluit primair onderwijs en de CAO PO 2009, voor rekening van de werkgever (85% van de begroting). In deze module worden deze personele kosten behandeld. Daarbij zal ook worden ingegaan op de (financiële) consequenties van het Convenant LeerKracht, de functiemix en de het schoolplan.

Onderwerpen: Kaderbesluit rechtspositie PO, CAO PO 2009, personele bekostiging, kosten en financiële consequenties van de functiemix.

Module 4. Planning en Control
Met een goede planning en controlcyclus wordt op een systematische wijze invulling gegeven  aan het proces van richting geven (besturen) en op koers houden (beheersen)  van de schoolorganisatie. De inrichting van deze cyclus wordt bepaald door de specifieke doelstellingen vanuit het strategisch beleid. In de praktijk blijkt de vertaling van het strategisch beleid in budgetten geen eenvoudige opdracht! Laat staan het volgen of de doelstellingen vanuit het strategisch beleid ook daadwerkelijk worden gehaald binnen de gestelde budgetten. Daarbij wordt ook in gegaan op hoe u die risico’s kunt beheersen, die de realisatie van de doelstellingen van uw schoolorganisatie kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen: het organiseren van een goed functionerende planning en controlcyclus, ken- en stuurgetallen, de managementrapportage, de administratieve organisatie (en uw administratiekantoor) en risicomanagement

Module 5. Huisvesting en financiën
U wilt een efficiënt meerjarenhuisvestingsplan opstellen zodat de bouwkundige staat van uw gebouwen op het gewenste niveau komen. Hoe houdt u grip op de financiën en schept u duidelijkheid voor alle betrokken scholen wanneer ‘zij aan de beurt zijn’? Welke stappen zet u richting de gemeente?

Onderwijshuisvesting is volop in beweging. Er komt op dit gebied (op korte termijn) een heleboel op schoolbesturen af. Veelal met een behoorlijk invloed op het financieel management van de schoolorganisatie. Deze ontwikkelingen worden systematisch doorgenomen, zodat u hier beleidsmatig op kunt anticiperen.

Onderwerpen: het meerjaren huisvestingsplan, de huisvestingsverordening, brede-school/MFA, (partiële) doordecentralisatie en publiek- private samenwerking (PPS).

Doelgroep
De leergang is speciaal opgezet voor managers en financiële beleidsmedewerkers (controllers, financiële staf- en beleidsmedewerkers, afdelingshoofd financiën/administratie/beheer, medewerker afdeling onderwijs van gemeenten) in het PO.

Data
Module 1 Financiering van het primair onderwijs: dinsdag 15 september 2009
Module 2 Financieel beleid en verantwoording: maandag (!) 21 september 2009
Module 3 Personeel en financiën: dinsdag 6 oktober 2009
Module 4 Planning en control: dinsdag 29 september 2009
Module 5 Huisvesting en financiën: dinsdag 28 oktober 2009

De cursus wordt gegeven in het kantoor van VOS/ABB aan de Polanerbaan 15 in Woerden. De kosten zijn voor leden voor leden van VOS/ABB 2.095 euro voor de gehele leergang of 475 euro per dag. Niet-leden betalen 2.495 euro respectievelijk 550 euro per dag. Er is een collega-korting van 10 procent mogelijk. VOS/ABB kan de gehele leergang of aparte modules ook in company verzorgen.

Voor persoonlijk advies of nadere informatie kunt u contact opnemen met Reinier Goedhart 06 300 49 660 of rgoedhart@vosabb.nl

Aanmelden
Aanmelden kan nu al via dit aanmeldformulier.