Hoeveel leerlingen tot en met jaar 2033?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de jongste leerlingprognose voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze prognose loopt tot en met het jaar 2033. In aansluiting hierop is het prognosemodel vo geactualiseerd.

De nieuwe leerlingprognose van DUO geeft het verwachte aantal leerlingen weer per school, schoolbestuur en soort voortgezet onderwijs (leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs, onderbouw en bovenbouw vmbo, havo en vwo). De prognose is gebaseerd op de marktaandelen van scholen in voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen naar opeenvolgende leerjaren en de regionale demografische dynamiek.

Aansluitend op de leerlingprognose is het prognosemodel vo geactualiseerd. In dit model is een voorspelling van de te ontvangen bekostiging opgenomen.

Het model is gebaseerd op:

  • de definitieve telling van bekostigde leerlingen op 1 oktober 2012 en de voorlopige leerlingentelling op 1 oktober 2013;
  • de geprognosticeerde leerlingenaantallen van 1 oktober 2014 tot en met 2032;
  • de referentieraming 2014;
  • de gemiddelde vergoeding per leerling 2013, uitgesplitst naar schoolsoort;
  • de gerealiseerde bekostiging over 2013;
  • de stand van de Rijksbegroting OCW 2014, inclusief Nota van Wijziging.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl