Wet arbeidsmarkt in balans door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet moet vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en meer perspectief en zekerheid bieden aan werknemers. De Wab repareert nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

De ingangsdatum van de Wab is 1 januari 2020. Dat valt samen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Die wet regelt dat mensen die in het openbaar onderwijs werken, onder het reguliere arbeidsrecht komen te vallen.

In de Handreikingen normalisering rechtspositie ambtenaren kunt u lezen welke gevolgen de Wnra heeft. Ook kunt een een factsheet en modelbrief downloaden.

Wijzigingen Wet arbeidsmarkt in balans

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de Wab:

  • De ketenregeling wordt verruimd. Nu kunnen maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd worden geboden met maximale tussenpozen van zes maanden. Dat wordt verruimd naar drie contracten in drie jaar tijd. Op de reguliere ketenregeling zijn in de cao’s verschillende uitzonderingen gemaakt (vervangers uit het primair onderwijs en onbevoegden uit het voortgezet onderwijs).
  • Wat betreft de wettelijke ketenregeling wordt een uitzondering gemaakt voor invalkrachten die een zieke leraar vervangen in het primair onderwijs. Voor deze groep is in de CAO PO 2018-2019 een aparte ketenregeling opgenomen (artikel 3.1 lid 5).
  • De berekening van de transitievergoeding verandert. Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding hoeft de werknemer niet meer twee jaar in dienst te zijn geweest. Vanaf het begin van het dienstverband bestaat recht op de transitievergoeding. Deze wordt niet meer afgerond op halve dienstjaren, maar bedraagt per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris. In tegenstelling tot de huidige regeling wordt de transitievergoeding niet verhoogd vanaf het moment dat arbeidsovereenkomst tien jaar heeft geduurd.
  • De mogelijkheden om tot ontslag over te gaan, worden verruimd. In de huidige wet kan ontslag pas plaatsvinden indien volledig aan de gekozen ontslaggrond(en) wordt voldaan. De WAB voegt een ontslaggrond toe: de cumulatiegrond. Verschillende ontslaggronden kunnen worden gecombineerd. Hierbij kan worden gedacht aan een ontslag wegens disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding. Wanneer de rechter ontbindt wegens de cumulatiegrond, kan hij naast de transitievergoeding een extra vergoeding toekennen.
  • Werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn. Het versoepelde regime waarbij de payrollwerknemer makkelijker kan worden ontslagen en meerdere tijdelijke contracten kan krijgen, wordt afgeschaft. De payrollwerkgever dient zorg te dragen voor een adequate pensioenregeling.
  • Oproepkrachten worden beter beschermd. Een oproepkracht dient minimaal vier dagen van tevoren te worden oproepen. Als de werkgever de oproep intrekt, moet het loon over die oproep alsnog worden uitbetaald. De werkgever dient de oproepkracht jaarlijks in de dertiende maand een contract met een vast aantal uren aan te bieden dat overeenkomt met het gemiddelde aantal uren van de afgelopen twaalf maanden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Staking: modelbrief om ouders te informeren

PO Front heeft een staking in het basisonderwijs aangekondigd. Als het doorgaat, leggen leraren op dinsdag 27 juni een uur het werk neer. Het is belangrijk dat u ouders daar tijdig van op de hoogte stelt. U kunt daarvoor een modelbrief gebruiken, die u desgewenst zelf kunt aanpassen aan de situatie op uw school.

Zoals het er nu naar uitziet, zal er op dinsdag 27 juni aan het begin van de schooldag een uur worden gestaakt, zodat de lessen een uur later dan gebruikelijk zullen beginnen. Er zijn ook geluiden dat er leraren zijn die op 27 juni ’s middags een uur eerder met de lessen willen stoppen.

In de modelbrief wordt ouders opgeroepen hun kind(eren) een uur later naar school of een uur eerder naar huis te laten gaan. Als dat bij ouders op bezwaren stuit, kunnen zij hun kind(eren) op de normale tijd naar school laten gaan of daar laten blijven. De school heeft immers de plicht kinderen op te vangen, ook als er wordt gestaakt.

Uur na staking inhalen?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen op de mogelijkheid dat het uur waarin wordt gestaakt, op een later moment moet worden ingehaald. Dat zou het geval kunnen zijn als de school geen zogenoemde marge-uren meer heeft en dus met dit ene uur waarin wordt gestaakt niet meer aan de minimale onderwijstijd voldoet.

Als dit aan de orde is en de school al weet wanneer het uur ingehaald gaat worden, dan kunt u dat zelf aan de modelbrief toevoegen.

DOWNLOAD MODELBRIEF

De Onderwijsjuristen hebben eerder al in het licht van de mogelijke staking in het basisonderwijs een toelichting geschreven over wat scholen in dit geval moeten doen.

DOWNLOAD TOELICHTING (alleen voor leden van VOS/ABB)

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl