Nieuw: model procedure meldplicht datalekken

De Helpdesk van VOS/ABB heeft voor haar leden een nieuw model gemaakt voor de meldplicht van datalekken. Andere modellen voor privacyreglementen zijn geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe wetgeving.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn op grond van de Wet beschermings persoonsgegevens verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze plicht geldt sinds 1 januari 2016 ook voor scholen.

Deze nieuwe wetgeving heeft geleid tot aanpassingen in het Model privacyreglement verwerking leerlinggevens en het Model Privacyreglement verwerking personeelsgegevens op onze website. Bovendien is er een model procedure meldplicht datalekken toegevoegd aan de modellen.

Verder zijn het Modelprotocol Sociale Media en de Modelregeling Elektronische informatie- en communicatiemiddelen geüpdatet.

U vindt de nieuwe en aangepaste modellen onder het tabblad downloads.

Helpdesk zet nieuwe toelichtingen en modellen online

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de daluren in de zomervakantie benut om nieuwe toelichtingen en modellen op deze website te plaatsen.

De toelichtingen van de Helpdesk van VOS/ABB en de modellen worden veel geraadpleegd. Let op: beide rubrieken staan op het besloten ledengedeelte van deze website, waarvoor alle leden van VOS/ABB inlogcodes hebben ontvangen (niet-leden hebben geen toegang). Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u per e-mail aan de webmaster vragen of hij ze u mailt. Vermeld in uw e-mail aan webmaster@vosabb.nl uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De Helpdesk heeft de volgende toelichtingen gepubliceerd:

  • Verschillen CAO PO 2013 en CAO bestuurders PO
  • Verschillen CAO VO 2011-2012 en de CAO bestuurders VO
  • Artikel over recente uitspraken over payrollcontructies
  • Handreiking over informatieverstrekking aan gescheiden ouders
  • Schema met rechtspositionele verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs

De volgende modellen zijn online gezet:

  • Model vrijwilligersovereenkomst
  • Model reglement wijziging taakbeleid
  • Model stageovereenkomst
  • Model protocol sociale media

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl