Kinderpardon aanvragen kan tot 1 mei

Het kinderpardon dat op 1 februari jongstleden van kracht is geworden, biedt asielkinderen die zonder zicht op een verblijfsvergunning ten minste vijf jaar in Nederland hebben verbleven (en hun gezinsleden) de mogelijkheid om gelegaliseerd te worden. De verblijfsvergunning wordt niet automatisch verleend en zal dus moeten worden aangevraagd. Dat kan tot 1 mei 2013.

Het kan voor scholen die leerlingen hebben zonder verblijfsvergunning raadzaam zijn hun ouders, verzorgers of familieleden op het kinderpardon te wijzen. Bij de aanvraag hoeven geen leges te worden betaald. Ook hoeft er niet eerst een visum te worden opgehaald.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van het zogenoemde kinderpardon, gelden de volgende voorwaarden:

 • het kind was op 29 oktober 2012 jonger dan 21 jaar (dus geboren ná 29 oktober 1991);
 • er moet door of voor het kind op 29 oktober 2012 minimaal vijf jaar, voordat het 18 jaar oud werd, een asielaanvraag zijn ingediend;
 • het kind heeft na die aanvraag vijf jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;
 • het kind mag niet langer dan drie maanden uit beeld zijn geweest van IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie of in het geval van een alleenstaande minderjarige vreemdeling van voogdijinstelling Nidos;
 • vooraf moet worden verklaard dat op het moment dat de verblijfsvergunning wordt verleend, alle nog lopende procedures (namens of door) het kind worden ingetrokken.

Daarnaast gelden er enkele contra-indicaties, dat wil zeggen omstandigheden die ertoe leiden dat een vergunning niet wordt verleend.

Alle informatie over het kinderpardon staat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Ook steun Eerste Kamer voor verplichte eindtoets

Het CDA en D66 zijn voor een verplichte eindtoets in het basisonderwijs. Daarmee kan het kabinet ook rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer.

Na de deal die de regeringsfracties van VVD en PvdA hadden gesloten over een verplichte eindtoets, is het hun gelukt om hiervoor de steun van CDA en D66 te krijgen. Maar die steun kregen ze niet voor niets. Zo dwong het CDA af dat de gemiddelde score per school niet openbaar mag worden gemaakt.

Hete aardappel
Het is nog maar de vraag wat die eis waard is, nu de rechter zich moet uitspreken over een verzoek van RTL Nieuws tot openbaarmaking van de gemiddelde Citoscores per school. RTL Nieuws is hiertoe een procedure op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) begonnen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil na veel verzet van het onderwijs tegen het Wob-verzoek zijn vingers hier niet aan branden en heeft de hete aardappel doorgeschoven naar de rechter.

VOS/ABB en de andere besturenorganisatie hebben er bij de Tweede Kamer op aangedrongen om de eindtoets niet te verplichten. Die oproep houdt verband met de wens van staatssecretaris Dekker dat de Inspectie van het Onderwijs de gemiddelde scores mag gebruiken om de kwaliteit van de scholen te bepalen. Hiermee zouden de Citogegevens oneigenlijk worden gebruikt, omdat de toets niet is bedoeld als beoordelingscriterium voor scholen, maar als hulpmiddel om individuele leerlingen een weloverwogen advies te geven voor het voortgezet onderwijs.

Vrije keuze
VVD en PvdA hebben voor de steun van CDA en D66 ook moeten toezeggen dat basisscholen niet gebonden zijn aan de Citotoets. Het wordt dus wel verplicht om een eindtoets af te nemen, maar de scholen mogen zelf kiezen welke toets zij gebruiken. In de praktijk zal dit weinig uitmaken, omdat nu al negen op de tien basisscholen de Citotoets gebruiken. Toch is het een goed signaal dat de scholen in principe een vrije keuze houden en dat het Cito van het kabinet dus niet het monopolie krijgt.

Op aandringen van de PvdA is afgesproken dat het hoogste advies telt, waarbij wordt gekeken naar het advies van de basisschool op basis van het leerlingvolgsysteem en het resultaat van de eindtoets. Dit betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld een gymnasium een leerling moet toelaten als de basisschool met een positief advies komt, maar de bewuste leerling niet een Citoscore van 545 of hoger heeft. Sommige gymnasia hebben al aangekondigd dat ze overwegen zelf een toelatingsexamen te gaan hanteren, zodat ze alleen de leerlingen hoeven toe te laten die het beste presteren.

Dynamisch
Op advies van de VVD komt er een dynamische eindtoets. De leerlingen beginnen met dezelfde toets, maar alleen als ze veel vragen goed hebben, gaan ze door naar een hoger niveau. Leerlingen die niet goed presteren, hoeven dus niet de moeilijke opgaven te maken.

Last but not least: de eindtoets verschuift naar het einde van het schooljaar. Nu wordt de eindtoets in groep 8 nog afgenomen in februari, maar dat wordt mei of juni. In het voortgezet onderwijs is daar verzet tegen, omdat de toetsresultaten dan later komen dan de inschrijving van de leerlingen.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Dekker schuift hete Cito-aardappel door

De rechter moet oordelen over het verzoek van RTL Nieuws om de openbaarmaking van de gemiddelde Citoscores per school. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

RTL Nieuws is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een procedure begonnen om de Citoscores openbaar te maken. De nieuwsredactie wil de cijfers gebruiken voor een ranglijst.

In het onderwijs is veel verzet tegen openbaarmaking van de gegevens, omdat die geen goed beeld geven van de kwaliteit van scholen. Dekker zei dat hij weinig kan doen tegen het verzoek. Nu veel scholen er bezwaar tegen maken, schuift hij de kwestie door naar de rechter.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Scholen doen te weinig voor excellente leerlingen

Basisscholen onderschrijven het overheidsbeleid om behalve de zwakkere leerlingen ook slimme scholieren extra te stimuleren. Maar het kost hun moeite de excellente kinderen goed te begeleiden. Dat blijkt uit onderzoek van onderwijskundige Simone Doolaard van de Rijksuniversiteit Groningen.

Doolaard deed onderzoek bij negen basisscholen. Ze concludeert daarin dat leerkrachten hun slimme leerlingen weliswaar extra lesstof aanbieden, maar er niet aan toe komen om dit materiaal ook goed voor te bereiden, na te kijken en te bespreken met de kinderen. ‘Het simpelweg aanbieden van meer en andere lesstof is niet voldoende. Het is namelijk niet zo dat slimme leerlingen zelf wel raad weten met het aanvullende werk. Voor hen is het extra materiaal net zo moeilijk als de reguliere lesstof voor de gemiddelde leerlingen. Extra materiaal, hoe goed het ook is, is geen zelfwerkend tovermiddel’, aldus Doolaard.

Op de website van NWO staat een uitgebreider bericht. U kunt ook het onderzoeksrapport downloaden.

Website van Kennisnet over troonswisseling

Kennisnet heeft een website gelanceerd met informatie om in school aandacht te besteden aan de troonswisseling.

Op de site staat onder andere informatie over wat de koning als staatshoofd doet. Er zijn aparte hoofdstukken over Willem-Alexander, Máxima en Beatrix. Sociale media komen ook aan bod en er staan ideeën op de website om met leerlingen filmpjes te maken.

Zie www.kennisnet.nl/kids/watnou/troonswisseling

Respect, begrip en samenwerken in de School!Week

'Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.' Dat zegt algemeen directeur Aad Goedegebuur van de stichting Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en omgeving. Deze organisatie doet mee aan de School!Week 2013.

De School!Week, die maandag begon en tot en met vrijdag duurt, is de jaarlijks terugkerende campagne van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De week is een initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

In het hele land doen scholen en schoolbesturen eraan mee om te laten zien waar ze voor staan. Leidraad in de School!Week zijn de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarin staat dat iedereen welkom is in het openbaar onderwijs, ongeacht religie, geaardheid, uiterlijk, politieke voorkeur, afkomst, sekse en geaardheid. Het motto van de School!Week is dan ook Ik ben welkom.

Op de acht openbare basisscholen in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam vinden verschillende activiteiten plaats, gericht op openheid en verbinding. Volgens Goedegebuur is het altijd goed om de waarde van het openbaar onderwijs te onderstrepen, zo vertelt hij op de website van de editie Hardinxveld-Giessendam van huis-aan-huisblad Het Kompas.

'Openbare en algemeen toegankelijke scholen hebben een eigen identiteit en een eigen visie. Het openbaar onderwijs is een afspiegeling van de maatschappij en een plaats waar men elkaar ontmoet. De openbare basisschool legt een goede basis voor je latere leven, wanneer je iedereen van allerlei gezindten tegenkomt.'

Goedegebuur vervolgt: 'In deze tijden van economische crisis moeten we geen personen uitsluiten, maar elkaar juist tegemoet komen. Het is belangrijk om respect voor elkaar te kunnen opbrengen, elkaar beter te leren begrijpen en samen te werken. We moeten ons niet richten op de verschillen, maar op de overeenkomsten. In de klas praten we over al die dingen. Het bespreekbaar maken van de verschillen zorgt voor oprecht contact, goede communicatie en begrip.'

Een van de scholen die aan de School!Week meedoen, is openbare basisschool De Driemaster in Hardinxveld. Deze school doet veel aan kunst en cultuur en organiseert speciaal voor de School!Week diverse activiteiten op het gebied van drama en muziek. Op de eveneens openbare Merwedeschool in Boven-Hardinxveld wordt een lipdub georganiseerd, waarin regels voor respectvolle omgang centraal staan.

Wat doet/doen uw school/scholen in de School!Week? Vertel ons uw verhaal en mail uw foto's: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Leraren in spe vallen massaal uit

Van de jongeren die aan de lerarenopleiding beginnen, komt maar 28 procent daadwerkelijk voor de klas te staan. Dat meldt ScienceGuide.

Tijdens de opleiding valt circa 40 procent uit door bijvoorbeeld gebrek aan motivatie of kwaliteit en verkeerde verwachtingen. De rest valt uit na de eerste ervaringen met het leraarschap.

Omdat er de komende jaren veel leraren met pensioen gaan, wordt er een groot tekort verwacht. Daarom wil minister Jet Bussemaker van OCW meer jongeren enthousiast maken voor het beroep van leraar. Daarbij is het zaak om degenen die voor het onderwijs kiezen voor langere tijd vast te houden.

Dekker vindt dat scholen overtrokken reageren

Als scholen weigeren om de centrale Cito-eindtoets af te nemen, doen ze hun leerlingen tekort. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van het bericht dat 60 procent van de schoolleiders overweegt af te zien van de Citotoets als hij de toetsresultaten openbaar maakt.

De staatssecretaris was zondag te gast in het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde op een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), waaruit blijkt dat 60 procent van de schoolleiders liever stopt met de Citotoets als hij overgaat tot publicatie van de gemiddelde scores per school. De staatssecretaris zei dat de schoolleiders overtrokken reageren.

De discussie komt voort uit een verzoek van RTL Nieuws tot publicatie van de Citogegevens per school. De nieuwsredactie baseert zich hiervoor op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het is de bedoeling om de cijfers te gebruiken voor een ranglijst, zodat ouders volgens RTL Nieuws snel kunnen zien welke scholen kwaliteitsonderwijs bieden en welke dat niet doen.

Dekker zegt dat hij geen mogelijkheid ziet om negatief op het verzoek van RTL Nieuws te reageren. Hij zegt ook dat het goed is dat ouders op basis van de Citoresultaten kunnen zien welke scholen goed scoren en welke andere scholen het minder goed of slecht doen. Hij benadrukte dat de kwaliteit van het onderwijs van meer aspecten afhangt dan alleen de Citoresultaten.

Dekker: centrale eindtoets meet kwaliteit school

De centrale eindtoets in het basisonderwijs is een hulpmiddel om de kwaliteit van scholen te kunnen beoordelen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van Dekker gaat over het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs. Dit voorstel is bedoeld om het onderwijs op een hoger plan te tillen en het beste uit iedere leerling te halen. 'Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om taal en rekenen, maar ook om andere sociale, creatieve en technische vaardigheden en om kennis van geschiedenis en aardrijkskunde', aldus Dekker. Het wetsvoorstel staat mede in het teken van een goede inhoudelijke aansluiting van het primair op het voortgezet onderwijs.

De staatssecretaris betrekt het wetsvoorstel tevens op het meten van de kwaliteit van individuele scholen. 'Natuurlijk is de kwaliteit van een school niet te vangen in één cijfer. Wel is het een indicatie van wat de school heeft bereikt met haar leerlingen en daarmee een adequaat vertrekpunt voor een publiek oordeel van de inspectie over de kwaliteit van de school. De inspectie kijkt vervolgens breder naar andere kwaliteitaspecten van het onderwijs', aldus Dekker.

Van Blijswijk naar openbaar onderwijs Rotterdam

Huub van Blijswijk is benoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur van het openbaar onderwijs in Rotterdam. Dat heeft de Stichting BOOR bekendgemaakt.

BOOR had een nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur nodig, omdat Wim Blok vorig jaar als voorzitter is vertrokken na een vernietigend rapport van de gemeente Rotterdam over de bestuurscultuur binnen zijn organisatie. Bovendien was de reputatie van Blok ernstig geschaad vanwege declaraties van minimaal 110.000 euro voor buitenlandse reizen, waarvan het maar zeer de vraag was of die meerwaarde hadden voor het openbaar onderwijs. Daarbij kwam dat er bij BOOR een onderzoek was ingesteld naar mogelijke bouwfraude die zich in de tijd van Blok had afgespeeld.

De nieuwe man bij BOOR, Huub van Blijswijk, heeft jarenlange ervaring als bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, een stichting voor primair en voortgezet onderwijs op confessionele grondslag in Den Haag en omgeving. BOOR presenteert hem als een man die 'gelooft in het beleggen van verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces' en als een bestuurder met 'ervaringen en eigenschappen om BOOR door deze zware periode heen te loodsen'. Vanwege financieel wanbeheer onder Wim Blok moet BOOR dit jaar 7,6 miljoen euro bezuinigen (wat overeenkomt met 143 fte). 

Eerder werd bekend dat oud-directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB voorzitter is geworden van het algemeen bestuur van BOOR. Hij komt net als Van Blijswijk uit het onderwijs in Den Haag. Geelkerken is voorzitter van de raad van toezicht van De Haagse Scholen, de stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in die stad. Daarnaast is hij directeur van het CAOP in Den Haag, een kenniscentrum voor arbeidszaken in het publieke domein.

Geelkerken zegt zeer tevreden te zijn met de benoeming van Van Blijswijk. 'We zochten een bestuurder met ervaring in het besturen van een grote en complexe onderwijsorganisatie. Iemand met een visie op onderwijskundig leiderschap.' Van Blijswijk vormt samen met Jan Rath het college van bestuur. Er komt nog een derde lid, dat zich met name zal gaan richten op de financiën.

BOOR is het bestuur van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam. Met ongeveer 30.000 leerlnigen is BOOR het grootste bestuur voor openbaar onderwijs in Nederland.

Gemiddelde Cito-scores niet geschikt voor ranglijstjes

De gemiddelde Cito-score per school is geen maat voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat benadrukt het Cito naar aanleiding van het besluit van de staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de eindresultaten van groep 8 in het basisonderwijs openbaar te maken. Dekker doet dit op verzoek van RTL Nieuws.

Adjunct hoofdredacteur Pieter Klein heeft tegenover VOS/ABB bevestigd dat de nieuwszender slechts op basis van de gemiddelde Cito-score per school een nieuwsitem wil maken over de kwaliteit van het onderwijs. Hij bevestigt hiermee dat ook RTL Nieuws, net als eerder andere media, een zeer beperkte blik heeft op wat onderwijskwaliteit inhoudt. Klein laat tevens zien dat hij als journalist niet goed op de hoogte is van de essentie van de Citotoets, namelijk dat deze toets een hulpmiddel is voor het advies aan groep 8-leerlingen voor geschikt vervolgonderwijs.

Het Cito gaat in een artikel in op de discussie die het verzoek van RTL Nieuws heeft losgemaakt. Het toetsinstituut vindt het terecht dat verschillende geledingen in het onderwijs benadrukken dat de Citotoets niet meet wat de kwaliteit van een school is. De Inspectie van het Onderwijs kijkt daarom ook naar méér dan alleen de scores op een eindtoets om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. 

VOS/ABB en Dag van Respect versterken elkaar

VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect willen samen meer inhoud geven aan de waarde ‘respect’. Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB en voorzitter Awraham Soetendorp van de Stichting Dag van Respect hebben daartoe maandagavond een intentieverklaring ondertekend.

De ondertekening was in hogeschool Inholland in Haarlem, waar maandagavond de eerste bijeenkomst van de Pre-School!Week Tour 2013 plaatshad. In de intentieverklaring staat dat beide organisaties zich willen inzetten om in het (openbaar) onderwijs inhoud te geven aan de waarde ‘respect’.

Rabbijn Soetendorp ging tijdens de bijeenkomst op basis van persoonlijke verhalen in op wat repsect voor hem inhoudt. Deze hele week zijn er verspreid over het land inspirerende bijeenkomsten die ingaan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Alle informatie staat op de flyer van de Pre-School!Week Tour 2013.

De Pre-School!Week Tour – de naam verraadt het al – gaat vooraf aan de School!Week 2013 van 18 tot en met 22 maart. In die week laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan. De School!Week 2013 is een jaarlijks terugkerende campagne die is geïnitieerd door VOS/ABB in samenwerking van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Bijeenkomsten krimp: besturen kritisch over advies

De regionale bijeenkomsten over het recente krimpadvies van de Onderwijsraad, laten duidelijk zien dat schoolbestuurders kritisch zijn over de koppeling die de raad legt tussen de omvang van de school en de kwaliteit van het onderwijs.

Er zijn zes regionale bijeenkomsten geweest waarover met schoolbestuurders werd gesproken over het advies Grenzen aan kleine scholen. Daarin staat onder andere dat de minimale opheffingsnorm voor basisschool omhoog zou moeten van 23 naar 100 leerlingen. De raad motiveert dit advies met het argument dat kleine scholen kwetsbaar zijn als het gaat om kwaliteit. Ook merkt de Onderwijsraad in het advies op dat kleine scholen (veel) duurder zijn dan grote scholen.

Het algemene beeld van de bijeenkomsten tot nu toe is dat de Onderwijsraad het verband tussen geringe omvang en risico op kwaliteitsverlies niet mag leggen. De realiteit is dat de onderwijskwaliteit van kleine basisscholen sterk is verbeterd. Wel werd geconstateerd dat kleine scholen kwetsbaar zijn, maar dat mag geen argument zijn om ze dan maar te sluiten.

Er was ook kritiek op de ondergrens van 100 leerlingen die de Onderwijsraad adviseert. Dit wordt in het onderwijs veelal ervaren als een van bovenaf opgelegd getal, dat de beleidsvrijheid van de besturen ernstig kan aantasten. Zij willen ruimte en vertrouwen om samen een aanpak te realiseren die aansluit op de specifieke regionale situatie.

Wat ook werd gezegd, is dat niet getallen voorop moeten staan, maar kwaliteit. Belangrijk is dat het kabinet het advies van de Onderwijsraad niet mag gebruiken om nieuwe bezuinigingen op het onderwijs door te voeren. De vrees dat dit gaat gebeuren, hangt samen met onderdelen in het advies die ingaan op de doelmatigheid van scholen en het afschaffen van de kleinescholentoeslag. De inzet moet zijn dat in elk geval het geld dat nu beschikbaar is, voor het onderwijs behouden blijft.

Openbaar onderwijs achtergesteld
VOS/ABB vindt dat het advies van de Onderwijsraad onvoldoende ingaat op de specifieke positie van het openbaar onderwijs. Zo is het voor openbare schoolbesturen nu wettelijk nog niet mogelijk om een samenwerkingsschool in stand te houden. Deze achterstelling raakt veel openbare schoolbesturen in krimpgebieden. Ook mag het openbaar onderwijs geen integraal kindcentrum in stand houden, terwijl het bijzonder onderwijs dat wel mag.

De Onderwijsraad en het kabinet dienen aandacht te hebben voor deze en andere tekortkomingen die het openbaar onderwijs benadelen. In dit licht is het ernstig te betreuren dat de Onderwijsraad bij het opstellen van het advies geen gebruik heeft gemaakt van de expertise van VOS/ABB.

Het krimpadvies van de Onderwijsraad komt op donderdag 14 maart aan de orde in een openbare procedurevergadering in de Tweede Kamer.

VOS/ABB, ook voor samenwerkingsverbanden!

Steeds meer samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs ontdekken dat ze bij VOS/ABB moeten zijn! Is úw samenwerkingsverband al bij ons aangesloten?

VOS/ABB vindt passend onderwijs een belangrijk thema, omdat het aansluit bij de kernwaarde dat álle leerlingen recht hebben op goed onderwijs. Samenwerkingsverbanden die bij onze vereniging zijn aangesloten, kunnen gebruikmaken van de volgende voordelen:

 • Dagelijkse bereikbaarheid van de Helpdesk voor gratis advies over passend onderwijs op bestuurlijk-juridisch, financieel-technisch, strategisch, procesmatig en inhoudelijk terrein. De eerste- en tweedelijnsadviezen zijn voor de aangesloten samenwerkingsverbanden gratis. De Helpdesk reageert op werkdagen altijd binnen 24 uur op adviesaanvragen.
 • Gratis toegang tot het besloten ledengedeelte van deze website, met onder andere de Toolbox met rekeninstrumenten en de online rubriek met veelgestelde vragen.
 • Gratis één dagdeel expertise-inzet van een van onze adviseurs of een studieochtend of -middag op locatie. 
 • Gratis actuele informatie op deze website over (nieuw) beleid voor passend onderwijs. Als er  belangrijke ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs zijn, mailt VOS/ABB de aangesloten samenwerkingsverbanden daar onmiddellijk over.
 • Gratis toegankelijke themabijeenkomsten, specifiek gericht op samenwerkingsverbanden.
 • Belangenbehartiging bij het ministerie van OCW en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.
 • Gratis abonnement op magazine School!, dat geregeld aandacht besteedt aan passend onderwijs.
 • Los van de vraag of uw samenwerkingsverband bij VOS/ABB is aangelsoten, kunt u elke week op maandag gratis e-mailnieuwsbrieven voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs ontvangen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! U kunt VOS/ABB ook volgen op Twitter.

​Samenwerkingsverbanden die bij VOS/ABB zijn aangesloten, betalen slechts 1500 euro per jaar (exclusief btw).

Voor een persoonlijk gesprek over wat VOS/ABB uw samenwerkingsverband kan bieden, kunt u contact opnemen met adjunct-directeur Anna Schipper. Zij is expert op het gebied van passend onderwijs: 06-30056066, aschipper@vosabb.nl.

Of meld uw samenwerkingsverband direct aan bij VOS/ABB via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail uw naam, uw samenwerkingsverband met adresgegevens en uw telefoonnummer.

VOS/ABB steunt Longfonds: alle pleinen rookvrij!

Het Longfonds (voorheen Astmafonds) start op maandag 11 maart de campagne 'Op school steek je niks op'. VOS/ABB steunt deze campagne, die bedoeld is om alle pleinen bij scholen voor voortgezet onderwijs rookvrij te maken.

Het percentage rokende kinderen in Nederland is een van de hoogste van Europa. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de 14-jarigen al rookt. Het Longfonds wil voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Een rookvrij schoolplein is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Het Longfonds ontwikkelt voor het voortgezet onderwijs een stappenplan voor het invoeren van een rookvrij schoolplein. Meer informatie daarover kunt u krijgen van projectleider Benjamin van Wijngaarden: benjaminvanwijngaarden@longfonds.nl.

Zie ook www.longfonds.nl/schoolterrein.

Nieuwe richtlijn voor beveiliging persoonsgegevens

Per 1 maart is een nieuwe richtlijn van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) van kracht. Hierin staat wat er van organisaties wordt verwacht met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens. De richtlijn heeft voor scholen betrekking op personeelsleden en leerlingen.

Met de Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens legt het het CBP uit hoe het bij het onderzoeken en beoordelen van de beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast. Het CBP heeft een samenvatting van de richtlijn gepubliceerd.

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op iedere (nieuwe of te wijzigen) regeling binnen de organisatie met betrekking tot het verwerken en beveiligen van persoonsgegevens.

​Tip: in oktober organiseert de Helpdesk van VOS/ABB een gratis cursus over de verwerking van persoonsgegevens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl
 

Gratis Helpdesk-cursus toelating/verwijdering VOL!

De gratis Helpdesk-cursus over toelating en verwijdering, die VOS/ABB in de School!Week geeft, is volgeboekt. U kunt zich er dus niet meer voor aanmelden.

De cursus op woensdagmiddag 20 maart van 14 tot 17 uur in het Dominicanenklooster in Zwolle wordt verzorgd door de juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk. Deelname voor leden van VOS/ABB is gratis. Niet-leden betalen 75 euro per persoon (btw-vrij).

De Helpdesk organiseert geregeld cursussen over diverse onderwerpen die voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs interessant zijn. Zo kunt u deelnemen aan een gratis cursus over informatieverwerking op school (alleen voor leden van VOS/ABB!).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Uniforme eindtoets bevordert slechts afrekencultuur

VOS/ABB dringt er samen met de overige besturenorganisaties bij de Tweede Kamer op aan niet akkoord te gaan met de uniforme centrale eindtoets in het primair onderwijs.

'Wij vinden dat scholen de vrijheid moeten houden om zelf te kiezen voor een eindtoets', zo staat in de brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. De brief brengt de beleidsvrijheid van de besturen ook duidelijk in verband met het streven naar opbrengstgericht werken, zoals dit is vastgelegd in het bestuursakkoord van vorig jaar: 'Het is aan de scholen zelf hoe zij dit streven vormgeven'.

VOS/ABB wijst er samen met de overige besturenorganisaties ook op dat de invoering van een uniforme eindtoets niet bedoeld mag zijn om de kwaliteit van scholen met elkaar te vergelijken. 'Toetsen zijn (…) bedoeld als hulpmiddel om de vorderingen van individuele leerlingen vast te stellen'. Het gebruik van de eindtoets als vergelijkingsinstrument werkt slechts ranglijstjes en een afrekencultuur in de hand.

Een ander punt dat in de brief wordt aangestipt, is dat de uniforme eindtoets zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW die voor zich ziet, slechts oog heeft voor rekenen en taal. 'Hiermee wordt (…) onrecht gedaan aan de brede taakstelling van een school'.
 

Klein schooltje Driemond: small schools, big ideas

Op openbare basisschool Cornelis Jetses in het dorpje Driemond bij Amsterdam is op zaterdag 23 maart een conferentie over hoe kleine scholen hun onderwijskwaliteit kunnen optimaliseren.

De conferentie wordt georganiseerd door Jan Lepeltak van Learning Focus. Dit bureau richt zich op de mogelijkheden die het onderwijs met ICT kan benutten. Lepeltak benadrukt dat er in het buitenland veel succesvolle voorbeelden zijn van kleine scholen, onder andere op de Hebriden, in de Schotse Hooglanden, Canada, Australië en Finland. Hij vindt het een tekortkoming dat de Onderwijsraad daar voor het advies Grenzen aan kleine scholen niet naar heeft gekeken.

Lepeltak heeft de Engelse onderwijs- en ICT-deskundige Dughall McKormick uitgenodigd om op 23 maart naar Driemond te komen. Hij zal onder andere ingaan op de conclusies van de eerste annual conference Small Schools Big Ideas, die dan net in Engeland heeft plaatsgehad.

Deelname aan de conferentie (inclusief lunch) kost slechts 25 euro per persoon. Het geld is bedoeld voor een retourticket voor Dughall McKormick.

Klik hier voor meer informatie en de online aanmeldmogelijkheid.

Utrechtse ouders willen openbare school houden

Ouders in de Utrechtse wijk Lombok zijn een petitie begonnen voor het openhouden van de openbare Jan Nieuwenhuyzenschool. Het bestuur wil de school sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. 

De openbare school in de multiculturele wijk heeft 90 leerlingen. Het ziet er volgens de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht niet naar uit dat dit aantal de komende jaren omhoog gaat. Daarom wil de stichting de school per 1 augustus aanstaande sluiten. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen.

Ouders zijn een petitie begonnen om sluiting tegen te houden. De regionale zender RTV Utrecht meldt dat de petitie door meer dan 400 mensen is ondertekend. De Van Nieuwenhuyzenschool is de enige openbare school in de wijk.

In het januarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een interview met een van de ouders.

Oproep aan kabinet: geen nieuwe bezuinigingen!

De Stichting van het Onderwijs roept het kabinet op om in zijn zoektocht naar verdere bezuinigingen het onderwijs daarbuiten te houden. Als er wel wordt bezuinigd, lijkt het Nationaal Onderwijsakkoord erg ver weg.

Het kabinet heeft de Stichting van het Onderwijs uitgenodigd om te komen tot een Nationaal Onderwijsakkoord. Daarin willen de regering en het onderwijs afspraken maken voor een koersvast toekomstgericht onderwijsbeleid. Dat vereist blijvende investeringen.

Voorzitter Jan van Zijl van de Stichting van het Onderwijs: ‘In het regeerakkoord is geld vrijgemaakt voor de intensivering van onderwijs en onderzoek. Dat is nodig om de ambitie van het kabinet waar te maken om tot de top vijf van wereldeconomieën te horen en de aansluiting bij economisch herstel niet te verliezen. Goed onderwijs is de motor van economische groei en biedt de basis voor individueel en collectief welzijn. Geen enkele onderwijssector mag erop achteruitgaan. Gebeurt dat wel, dan valt de ambitie niet waar te maken.’

Voor een gesprek met het kabinet wil de Stichting van het Onderwijs eerst de onderhandelingen over het sociaal akkoord met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afwachten. Die onderhandelingen lijken af te koersen op handhaving van de nullijn voor het onderwijspersoneel. De Stichting van het Onderwijs dringt aan op moderne arbeidsvoorwaarden en een beloning die in de pas loopt met die in de private sector. Dat is volgens de stichting een voorwaarde voor het aantrekken en vasthouden van het beste personeel.

In de Stichting van het Onderwijs zijn de sociale partners uit het onderwijs verenigd.

Bestuurders primair onderwijs hebben eigen cao

In de eerste cao voor bestuurders in het primair onderwijs staat een heldere bovengrens voor salarissen.

De hoogte van het salaris van de bestuurder wordt via een indeling in salarisklassen gekoppeld aan de omvang van de onderwijsinstelling. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW had hierom gevraagd. Hij wil voorkomen dat te veel bestuurders het maximumloon bedingen. De CAO Bestuurders PO 2013 past binnen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector en de daarop gebaseerde Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.

De ondertekening van de eerste cao voor bestuurders in het primair onderwijs is op 12 maart.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Website gelanceerd over Koningssportdag 26 april

Op de vrijdag voor de meivakantie kunnen basisscholen meedoen aan het Koningsontbijt en de Koningssportdag.

De Koningssportdag op vrijdag 26 april staat in het teken van de troonswisseling op 30 april. Iedere school mag zelf bepalen hoe de dag wordt vormgegeven, maar er zijn twee regels: voorafgaand aan de Koningssportdag wordt gezamenlijk ontbeten en de sportdag start in heel Nederland op hetzelfde moment.

Alle informatie staat op www.koningsspelen.nl.

Toolbox: update Toetsingskader financiële positie

In de Toolbox op deze website is het geactualiseerde model Toetsingskader financiële positie opgenomen. Het model zit in de map Primair Onderwijs.

Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen voor primair onderwijs bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. Het geeft, na invullen van de opgevraagde gegevens over 2012 en verder, zicht op het verloop van enkele relevante financiële cijfers en kengetallen van de onderwijsinstelling.

Ook laat het model zien in hoeverre een schoolbestuur nog financiële ruimte heeft, die ingezet kan worden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Deze inzichten kunnen aanleiding geven tot een nadere verantwoording in het jaarverslag. In het verbeterde model zijn de jaarcijfers 2011 van de sector primair onderwijs verwerkt. Het meerjarenperspectief heeft een prominentere rol gekregen.

Ter ondersteuning van schoolbesturen bij het verantwoorden van de financiën, heeft de PO-Raad onlangs ook de brochure Kapitaal en vermogen aan het werk uitgebracht. In deze brochure leest u hoe schoolbesturen hun financiële positie integraler kunnen beoordelen en hoe de verantwoording van het financieel beleid inhoud kan krijgen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

VOS/ABB-voordeel op kantoorartikelen pakt groter uit

Het voordeel dat leden van VOS/ABB via het collectieve inkooptraject voor kantoorartikelen kunnen behalen, is groter dan verwacht. Dat blijkt in de praktijk bij scholen die hier naar grote tevredenheid aan deelnemen.

Scholen die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen via www.schoolinkoop.nl profiteren van aanzienlijke voordelen. Verwacht werd dat die gemiddeld ongeveer 20 procent zouden bedragen ten opzichte van de reguliere marktprijzen, maar in de praktijk blijkt dit gemiddeld circa 40 procent te zijn.

Als u nog niet bij dit collectieve inkooptraject bent aangesloten, kunt u zich nu nog aanmelden. U kunt niet alleen veel geld, maar ook veel tijd besparen. Inkoopbureau Yellow Way, waarmee VOS/ABB en andere besturenorganisaties samenwerken, neemt u de aanbesteding uit handen.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl