Welke lelijke onderwijswoorden kent u? Of mooie?

De lelijkste onderwijswoorden zijn verzameld door de redactie van Profielen, het blad van de Hogeschool Rotterdam dat onlangs voor de honderdste keer verscheen. 

In totaal waren tien woorden genomineerd. Ook de termen ‘innovatie-implementatie’, ‘profileringstransparantie’, ‘zwaartepuntvorming’, ‘innovatieve crossovers’, ‘opleidingenassortiment’, ‘actieregel’ en ‘eigen-regiemodel’ maakten kans op de titel.

In totaal zijn honderd lelijke onderwijswoorden verzameld. U kunt ze vinden op de pagina’s 42 en 43 van het honderdste nummer van Profielen.

Kent u lelijke onderwijswoorden die niet door de redactie van Profielen zijn genoteerd? Of vindt u bepaalde woorden die al of niet op de lijst staan juist mooi, en waarom? Laat het ons weten via mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

D66: kabinet te rooskleurig over onderwijs

Tijdens het debat over de regeringsverklaring heeft Van Meenen het volgende getwitterd:

Kabinet houdt stug vol dat in onderwijs geïnvesteerd wordt. Onjuist: men schuift met geld, netto=min. Stille bezuinigingen woekeren voort!

De tweet van Van Meenen, die tot voor kort bestuursvoorzitter van de Spinoza Scholengroep in Den Haag was, sluit aan op de grondige analyse van het regeerakkoord die financieel expert Bé Keizer onlangs op verzoek van VOS/ABB heeft gemaakt.

De stille bezuinigingen, waar Van Meenen het over heeft, worden in het regeerakkoord niet genoemd. Het nieuwe kabinet meldt wel dat er miljoenen in het onderwijs worden geïnvesteerd. Wie echter die plussen naast de financiële gaten legt die het kabinet handhaaft, ziet dat het beeld verre van rooskleurig is.

Senaat akkoord met maximering beloning bestuurders

De 130 procent in de Wet normering topinkomens komt neer op bruto 179.000 euro per jaar. Komt het salaris boven deze grens, dan wordt dit door OCW teruggevorderd.

Het nieuwe kabinet Rutte heeft aangekondigd de grens verder te willen terugbrengen naar 100 procent van een ministersalaris.

Op de website van de VO-raad staat een uitgebreider bericht.

Politiek Teken Talent voor jonge cartoonisten

De tip om mee te doen aan Politiek Teken Talent komt van Maarten Wolterink, de vaste cartoonist van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hij geeft geregeld workshops in het Persmuseum en wijst leerlingen er dan altijd op dat ze mee kunnen doen aan de spotprentenwedstrijd.

De wedstrijd is vorig jaar gewonnen door Maaike Sangster van het openbare Stedelijk Gymnasium in Leiden.

Alle informatie over de wedstrijd staat op www.politiektekentalent.nl.

Onderwijs geeft nieuwe kabinet voordeel van de twijfel

Het voordeel van de twijfel geldt ook voor de nieuwe PvdA-minister van OCW, Jet Bussemaker. Nog niet één op de tien schooldirecteuren en leraren geeft aan vertrouwen in haar te hebben. Dat geldt ook voor de VVD-staatssecretaris Sander Dekker, die in het onderwijs vooral wordt gezien als een grote onbekende.

In het regeerakkoord staat dat er niet op onderwijs wordt bezuinigd. Uit een analyse die financieel expert Bé Keizer voor VOS/ABB heeft gemaakt, wordt echter duidelijk dat de situatie minder rooskleurig is dan het nieuwe kabinet wil doen geloven.

Uit de peiling van DUO Onderwijsonderzoek blijkt ook dat zowel de PvdA als de VVD veel aanhang onder schooldirecteuren en leraren verliezen. De VVD valt in het basisonderwijs terug van 17 naar 10 procent en in het voortgezet onderwijs van 12 naar 5 procent. De PvdA gaat in het basisonderwijs van 26 naar 21 procent en in het voortgezet onderwijs van 32 naar 23 procent.

De peiling is uitgevoerd in de dagen direct na de installatie van het kabinet-Rutte II op 5 november, toen er nog veel onrust was over het inmiddels afgeblazen plan voor de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Premie collectieve aansprakelijkheidsverzekering omhoog

Amlin heeft het collectieve contract per 1 januari 2013 opgezegd, omdat er meer aan schades wordt uitbetaald dan dat er aan premies wordt ontvangen. ‘Deze ontwikkeling zien wij al enkele jaren en tot dusver konden wij de verzekeraar ertoe bewegen geen minder populaire maatregelen te treffen’, zo laat program manager Bas Provily van Aon aan VOS/ABB weten. De hoge schadelast wordt veroorzaakt door een aantal grote letselschadeclaims. Wat betreft alle overige zaken is het schadeverloop normaal.

Aon heeft voor VOS/ABB onderhandelingen gevoerd om de onvermijdelijke verhoging van 0,67 tot 0,90 euro per leerling per jaar gepaard te laten gaan met extra dekkingen en verhogingen van maximale vergoedingen. Dit zijn belangrijke verbeteringen in het aanbod: 

 • Het verzekerd bedrag gaat omhoog van 2.500.000 naar 5.000.000 euro per gebeurtenis.
 • Schade aan eigendommen is voortaan tot 25.000 euro meeverzekerd.
 • Er is voortaan ook dekking voor gebruik van motorrijtuigen tijdens stages of leerwerktrajecten. 
 • Schades die ontstaan bij de uitvoering stagewerkzaamheden, zijn voortaan gedekt. 
 • Het eigen risico is verlaagd van 500 naar 100 euro per gebeurtenis.

Provily benadrukt dat het collectieve aanbod via VOS/ABB, ondanks de ongewenste premieverhoging, tot de beste in de markt blijft behoren. Aanbiedingen van andere verzekeraars waren zowel qua premie als dekking minder gunstig.

VOS/ABB realiseert zich dat de premieverhoging van de aansprakelijkheidsverzekering, die scholen wel moeten hebben, slecht uitkomt in tijden waarin veel besturen het financieel zwaar hebben. Leden die gebruikmaken van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering via VOS/ABB, krijgen nader bericht over de premievehoging.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Minister schuift hete ww-aardappel door naar besturen

Uit cijfers over de werkloosheid in het onderwijs blijkt dat die ten opzichte van vorig jaar fors is gestegen. De regio Midden-Holland is wat dit betreft de topper met een stijging van 56 procent van het aantal nieuwe ww-uitkeringen aan mensen uit het onderwijs. Ook in de regio's Holland Rijnland, Zeeland en de Drechtsteden nam de werkloosheid in het onderwijs fors toe. Opmerkelijk is dat de krimpregio's Groningen en Friesland maar een lichte stijging laten zien.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie had naar aanleiding van de cijfers vragen gesteld aan de minister van OCW. De kersverse minister Jet Bussemaker antwoordt dat sinds 2011 vooral in het primair onderwijs en met name na de zomervakantie al een stijging van het aantal uitkeringen te zien is. Dit heeft volgens haar te maken met dalende leerlingenaantallen in krimpregio's en het feit dat bij veel besturen de formatie ruimer was dan de lumpsumbekostiging toeliet. Bovendien hebben veel besturen geanticipeerd op de aangekondigde en later afgeblazen bezuiniging op passend onderwijs.

Voordewind wees er in zijn vragen op dat de toenemende werkloosheid een risico is, omdat veel jonge docenten elders werk zoeken. Als zij over een aantal jaren nodig zijn vanwege de vergrijzing in het onderwijs, zijn ze niet meer beschikbaar. Bussemaker antwoordt dat het niet haar taak, maar die van de schoolbesturen is om jong talent vast te houden. Ook zegt ze dat er maatregelen zijn genomen om uitstroom van jong personeel tegen te gaan, zoals de mogelijkheid voor leraren in het primair onderwijs om door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Bussemaker merkt op dat de toenemende werkloosheid niet één op één in verband kan worden gebracht met demografische krimp. In Friesland en Groningen, die beide met krimp te kampen hebben, is immers slechts sprake van een lichte stijging van het aantal ww-uitkeringen.

Advies: positieve samenwerking voor sterk onderwijs

Bormans constateert dat er in het voortgezet onderwijs al goed wordt samengewerkt door de VO-raad en de besturenorganisaties. ‘Er is maandelijks overleg tussen de VO-raad en de besturenorganisaties en de meeste betrokkenen spreken daar met waardering over. Dit overleg functioneert goed en de sfeer is goed. In het overleg is aandacht voor alle strategische vragen. Die worden gezamenlijk en gelijkwaardig verkend’, aldus Bormans.

Zoals eerder al op deze website vermeld, hebben VOS/ABB en de andere besturenorganisaties in dit positieve licht het voornemen uitgesproken om samen met de VO-raad in federatief verband de algemene belangenbehartiging voor het voortgezet onderwijs ter hand te nemen. De samenwerking is geen doel op zich, maar staat uiteraard in het teken van versterking van de sector.

Primair onderwijs
Op basis van de gesprekken die met de organisaties zijn gevoerd, constateert Bormans dat de situatie in het primair onderwijs minder positief is dan in het voortgezet onderwijs. Hij spreekt van een ‘bestuurlijke impasse’ en ‘wantrouwen’.

Om de impasse te doorbreken, komt de onafhankelijke Bormans met een aantal adviezen. Zo spreekt hij van een nieuwe Vereniging voor het Primair Onderwijs. Voor die vereniging raadt hij af om uit te gaan van de contouren van de PO-Raad. ‘Het ontwerpen van een nieuwe overkoepelende speler, vraagt om het doordenken van een nieuwe entiteit’, zo stelt hij. Daarbij moet volgens Bormans worden geleerd van zaken die nu niet goed geregeld zijn, zoals afstemming van de samenwerking met de besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB.

Interim-voorzitter PO-Raad
De impasse kan volgens Bormans worden doorbroken door de aanstaande vacature van voorzitter van de PO-Raad -deze functie komt in de loop van 2013 vrij- in eerste instantie niet structureel maar op interimbasis in te vullen. Een stevige interimmer zou een federatieve structuur op basis van samenwerking met de besturenorganisaties kunnen nastreven.

De periode waarin de interimmer aan het werk is om, net als in het voortgezet onderwijs, een positieve federatieve samenwerking te realiseren, moet wat Bormans betreft worden benut om een voorzitter van de nieuwe Vereniging voor het Primair Onderwijs te vinden. Deze man of vrouw moet voldoende gezag hebben en verbindend zijn om de gemoderniseerde en gelegitimeerde structuur te leiden.

U kunt het onafhankelijke advies van Ron Bormans downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen

Verhoging assurantiebelasting gaat in op 1 januari

De bekendmaking in de brief aan de Tweede Kamer volgt op een periode van onzekerheid over het moment waarop en de voorwaarden waaronder de tariefsverhoging zou ingaan. Er zijn diverse invoeringsdata in omloop geweest.

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon legt uit dat aanvankelijk het nieuwe tarief van 21% zou gelden voor alle premies die betrekking hebben op de verzekerde periode na de vastgestelde ingangsdatum van de verhoging. Een klant met een contract van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 zou dan over de periode 1 juli tot en met 31 december 9,7% belasting betalen en over de periode 1 januari tot en met 30 juni 21%. Dit zou een naheffing betekenen op reeds lopende polissen, wat veel administratieve rompslomp en daarmee voor de verzekeringsbranche hoge kosten met zich zou brengen.

Er is nu afgesproken dat het nieuwe tarief van 21% geldt voor alle verzekeringen waarvoor assurantiebelasting is verschuldigd en die een ingangsdatum of continuatiedatum hebben van 1 januari 2013 of later.

De tariefsverhoging geldt ook voor aanvullende betalingen die al zijn vastgelegd en die overeenkomstig de polis pas na 1 januari 2013 in rekening zullen worden gebracht. Denkt u hierbij aan afgesproken termijnbetalingen. De tariefsverhoging is ook van toepassing op naverrekeningen voor zover aanvullende premies op of na 1 januari 2013 in rekening worden gebracht.

Het nieuwe tarief is niet van toepassing op onder andere zorg- en transportverzekeringen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Oudere werknemers: premiedruk neemt fors toe

Omdat het aantal oudere werknemers in het onderwijs bovengemiddeld is vergeleken met andere sectoren, heeft het afschaffen van de premievvrijstelling en -korting voor het in dienst hebben van deze mensen grote gevolgen.

De doorwerkbonus, zoals die in het regeerakkoord vermeld staat, is bedoeld voor de werknemer. Voor de werkgever heeft deze bonus geen enkel positief effect. Het gevolg voor de werkgevers in het onderwijs is, zo legt Keizer uit, dat de werkgeverslasten stevig omhoog gaan.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting met bijlage downloaden van het besloten gedeelte van deze website.

Let op: u moet daarvoor met de lidmaatschapscodes van uw organisatie zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB. Als u de codes niet (meer) weet, kunt u ze opvragen via welkom@vosabb.nl. Vermeld ter verificatie in uw mail uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoon.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Ouders na dood zoon: verplicht incidentenregistratie

De 20-jarige Tim liet een briefje achter. Daarin schreef hij onder de aanhef 'Lieve pap en mam' dat hij het niet meer zag zitten, omdat hij zijn hele leven al werd 'bespot, getreiterd en buitengesloten'. De ouders besloten de tekst op te nemen in de rouwadvertentie, wat veel emoties en media-aandacht losmaakte.

In een verklaring die pastor en rouwbegeleider Marinus van den Berg tijdens een persconferentie namens de ouders voorlas, komt onder meer het wetsvoorstel aan de orde voor een verplichte incidentenregistratie in het onderwijs: 'Alleen door eenduidige registratie is landelijk onderzoek naar incidenten in het onderwijs mogelijk. Informatie over de aard en de omvang van incidenten is nu vaak gebrekkig. Ook is er behoefte aan duidelijke definities van incidenten. Bijvoorbeeld wat er wordt verstaan onder grove pesterijen en wat een scheldpartij is', zo staat in de verklaring.

De ouders willen dat de incidentenregistratie verplicht wordt in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ze richten hun oproep aan het nieuwe kabinet en de Eerste en Tweede Kamer. In de loop van dit schooljaar moet duidelijk worden of de verplichte incidentenregistratie er komt.

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben er onlangs in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW op aangedrongen niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel. De sectororganisaties zeggen dat verplichte registratie tot onnodige bureaucratie leidt, die het onderwijs alleen maar tijd en geld kost. De meeste scholen hebben volgens de briefschrijvers voldoende aandacht voor veiligheid en houden al bij welke incidenten er plaatsvinden.

VOS/ABB benadrukt op grond van de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin respect en normen en waarden centraal staan, dat aandacht voor de negatieve gevolgen van pesten essentieel is voor een gezonde ontwikkelingen van leerlingen. Een verplichte incidentenregistratie kan hierbij helpen, mits de registratie geen doel op zich wordt. Het is bovendien belangrijk dat scholen inhoudelijk en financieel worden ondersteund om een goede registratie mogelijk te maken en in het onderwijs te sturen op positief gedrag.

NOS op 3 besteedde dinsdagavond naar aanleiding van de dood van Tim aandacht aan pesten op school. 

Bent of kent u de beste combinatiefunctionaris?

De prijs is bedoeld voor een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach die door een verbindende aanpak met onder meer het onderwijs tot een inspirerend en bijzonder resultaat is gekomen.

Als u een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach bent of kent die zich ingezet heeft om verschillende partijen met elkaar te verbinden en tot een inspirerend resultaat is gekomen, kunt u uzelf of die ander online nomineren.

Meer informatie staat op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Leraar ontslaan als sprake is van relatie met leerling

Het Algemeen Dagblad benaderde VOS/ABB naar aanleiding van twee recente gevallen, waarin leraren hun boekje te buiten zijn gegaan. In Schiedam zoende een gymleraar van de rk-scholengemeenschap Spieringshoek met een 18-jarig meisje. In Den Haag bleek een docent Frans van het openbare Segbroek College een relatie te hebben met een minderjarige leerlinge.

Strafbaar en/of niet professioneel
Bloemers legt in het AD uit dat het schoolbestuur in beide gevallen de leerkracht zou moeten ontslaan. 'Bij het geval in Den Haag is sprake van een strafbaar feit. En bij de zaak in Schiedam heeft een leraar zich niet professioneel gedragen. Op beide punten wordt een docent ontslagen.'

'Als de leerlinge nog minderjarig is, moet er aan gifte gedaan worden door de school of de leerling. Als dat niet vanuit de scholier zelf gaat, dan kan het Openbaar Ministerie onderzoek doen, want er is sprake van een strafbaar feit.' Bloemers wijst erop dat een school die in een dergelijk geval geen aangifte doet, de wet overtreedt (zie artikel 3 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en artikel 4a van de Wet op het primair onderwijs (WPO)).

Hij benadrukt dat de leraar ook fout zit als de leerling 18 jaar of ouder is. 'Een leraar behoort zich professioneel te gedragen en daarbij komt dat de gezagsverhouding tussen leraren en leerlingen geldt. Een relatie is ongewenst.' Bloemers baseert zijn uitleg op jurisprudentie (zie rechterkolom).

Getrouwd en vijf kinderen
In het artikel in het Algemeen Dagblad komt ook Wim de Haan aan het woord, die in de jaren 70 als 42-jarige leraar een relatie aanging met een meisje van 18 jaar. Maar het raakte volgens hem pas aan nadat zij eindexamen had gedaan. Hoewel in die tijd de seksuele moraal losser was dan nu, benadrukt De Haan dat het niet goed is als een leraar een relatie aangaat met een leerling. 

Inmiddels zijn de nu 73-jarige De Haan en zijn 24 jaar jongere vrouw 36 jaar samen, waarvan 31 jaar getrouwd. Ze hebben vijf kinderen. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen

Wet passend onderwijs officieel gepubliceerd

Binnenkort verschijnt ook de ministriële regeling met de regio-indeling. Zodra die ook is gepubliceerd, melden wij dat. Houd onze website dus in de gaten!

U kunt de officiële wettekst downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen

Brief openbaar onderwijs naar Bussemaker en Dekker

In de brief  vraagt VOS/ABB aandacht voor een reeks punten die in de volgende kabinetsperiode aandacht vereisen om de positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen te versterken:

 • Modernisering van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs);
 • Bestuurlijke zelfstandigheid bij opheffen van openbare school;
 • Behoeftepeiling op basis van directe in plaats van indirecte meting;
 • Extern toezicht op openbaar onderwijs bij het college van B&W;
 • Openbaar schoolbestuur moet kindvoorzieningen kunnen aanbieden;
 • Passend onderwijs: ook bijzondere scholen algemeen toegankelijk;
 • Alle scholen moeten segregatie en onderwijsachterstanden tegengaan;
 • Overschrijdingsregeling aanpassen voor adequaat onderwijsbeleid;
 • Samenwerkingsschool in eerder stadium mogelijk maken;
 • Regeling samenwerkingsschool aanpassen;
 • Versterking van ouderbetrokkenheid.

De brief aan de nieuwe bewindslieden van OCW staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Foto’s: Rijksoverheid

Bijlagen

Nieuwe kabinet razendsnel (2x) openbaar beëdigd

De Tweede Kamer had erop aangedrongen de beëdiging van het nieuwe kabinet in het openbaar te laten plaatsvinden. Die wens hing samen met de transparantie van het landsbestuur.

De beëdiging was rechtstreeks te volgen op de televisie bij de NOS en RTL en op internet. Bij de NOS ging het mis, omdat op het moment van de beëdiging daar de reclame nog werd uitgezonden. Daarom is voor de NOS het toneelstukje nog een keer opgevoerd. Het nieuwe kabinet is dus twee keer beëdigd. De koningin vond dat geen goed plan, zo is te horen via een microfoon die openstond. Leuk detail: de NOS meldde er niets over! De ceremonie in Huis ten Bosch in Den Haag had overigens maar weinig om het lijf: in 2 minuten was het allemaal gebeurd.

Na de beëdiging verscheen het nieuwe kabinet traditiegetrouw met koningin Beatrix op het bordes van haar paleis. De nieuwe bewindslieden van OCW zijn minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Sander Dekker (VVD). Die laatste heeft het primair en voortgezet onderwijs in zijn portefeuille.

Bé Keizer presenteert grondige analyse regeerakkoord

Financieel expert Bé Keizer heeft voor VOS/ABB een grondige analyse van het regeerakkoord gemaakt. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden uit het besloten ledengedeelte van deze website.

Keizer laat zien dat het positief netto-resultaat van bijna 200 miljoen euro voor het onderwijs, die in het regeerakkoord wordt genoemd, een kwestie van interpretatie van de cijfers is. ‘Als je de besparingen op de loonontwikkelingen voor het onderwijspersoneel erbij betrekt, ontstaat een forse daling. Die wordt in de som echter buiten beschouwing gelaten’, zo legt hij uit. Bij de loonontwikkeling speelt het begrip ‘nullijn’ een cruciale rol.

In zijn grondige analyse gaat Keizer ook in op de overheveling van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds naar het onderwijs. Dit budget betreft onderwijshuisvesting, dat nu nog niet-geoormerkt bij de gemeenten ligt. Ook laat Keizer zien onder welke voorwaarden het kabinet bereid is extra te investeren in de verdere professionalisering van leerkrachten en onderwijsmanagers.

Er komen nog veel meer onderwerpen aan bod in de analyse van Keizer, zoals de afbouw van de BAPO-regeling, de benodigde samenwerking in krimpgebieden voor behoud van onderwijsaanbod en -kwaliteit, passend onderwijs en integrale kindvoorzieningen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de grondige analyse downloaden.

Let op: u moet daarvoor met uw lidmaatschapscodes zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB. Als u de inlogcodes niet (meer) weet, kunt u ze opvragen via welkom@vosabb.nl. Vermeld daarbij ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Het regeerakkoord kunt u downloaden uit de rechterkolom. Daar kunt u ook gerelateerde berichten aanklikken, die eerder op deze website zijn verschenen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb nl

Bijlagen

Bé Keizer presenteert grondige analyse regeerakkoord

Keizer laat zien dat het positief netto-resultaat van bijna 200 miljoen euro voor het onderwijs, die in het regeerakkoord wordt genoemd, een kwestie van interpretatie van de cijfers is. ‘Als je de besparingen op de loonontwikkelingen voor het onderwijspersoneel erbij betrekt, ontstaat een forse daling. Die wordt in de som echter buiten beschouwing gelaten’, zo legt hij uit. Bij de loonontwikkeling speelt het begrip ‘nullijn’ een cruciale rol.

In zijn grondige analyse gaat Keizer ook in op de overheveling van 256 miljoen euro uit het gemeentefonds naar het onderwijs. Dit budget betreft onderwijshuisvesting, dat nu nog niet-geoormerkt bij de gemeenten ligt. Ook laat Keizer zien onder welke voorwaarden het kabinet bereid is extra te investeren in de verdere professionalisering van leerkrachten en onderwijsmanagers.

Er komen nog veel meer onderwerpen aan bod in de analyse van Keizer, zoals de afbouw van de BAPO-regeling, de benodigde samenwerking in krimpgebieden voor behoud van onderwijsaanbod en -kwaliteit, passend onderwijs en integrale kindvoorzieningen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de grondige analyse downloaden.

Let op: u moet daarvoor met uw lidmaatschapscodes zijn ingelogd via Mijn VOS/ABB. Als u de inlogcodes niet (meer) weet, kunt u ze opvragen via welkom@vosabb.nl. Vermeld daarbij ter verificatie uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Het regeerakkoord kunt u downloaden uit de rechterkolom. Daar kunt u ook gerelateerde berichten aanklikken, die eerder op deze website zijn verschenen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb nl

Bijlagen

Crisis? Resoluut, consequent en transparant handelen!

De openbare school voor voortgezet onderwijs Winkler Prins in Veendam werd geconfronteerd met een opruiende e-mail die via de account van een leerling was verstuurd. In de e-mail stond een oproep om gewapend met knuppels een plaatselijke supermarkt te overvallen.

Direct nadat de schooldirectie deze e-mail had gezien, werd actie ondernomen en voor advies contact opgenomen met VOS/ABB. Alle leerlingen kregen per e-mail de waarschuwing dat zij zouden worden geschorst of van school verwijderd, mochten ze ingaan op de oproep of de gewraakte e-mail verder verspreiden. De docenten brachten deze waarschuwing ook persoonlijk in de klas aan de leerlingen over. De ouders zijn per brief over de kwestie geïnformeerd.

Daarnaast nam de directie contact op met de politie, de burgemeester van Veendam en de betreffende supermarkt. Ook checkte de school of het opruiende bericht zich verspreidde via de sociale media. Met behulp van de ICT'er van de school, kon worden getraceerd vanaf welk account de e-mail was verstuurd. De leerling die het opruiende bericht had verspreid, is nu geschorst. De directie beraadt zich nog over eventuele verdere stappen, die zowel in het teken moeten staan van de veiligheid op school als de goede zorg en het belang van de betrokken leerling.

In het adviesgesprek van directeur Ferdinand Vinke van Winkler Prins en VOS/ABB kwam duidelijk naar voren dat resoluut, consequent en transparant handelen in een crisissituatie zoals deze van groot belang is. Diverse media benaderden de school, die open en eerlijk antwoord gaf op de vragen van de journalisten. Tegelijkertijd bleef de school vanuit het oogpunt van de goede zorg voor de leerlingen, de privacy van de betrokkene beschermen. Ook is het essentieel voor goede communicatie over de crisis, dat de school de verschillende doelgroepen in beeld heeft. 

Gratis advies
Schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen in het geval van een plotselinge crisis gratis advies krijgen. De Helpdesk kan op juridisch gebied adviseren, terwijl voor advies op het gebied van crisismanagement en -communicatie contact kan worden opgenomen met adviseur Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB.

Deze service is in eerste instantie altijd gratis voor leden van VOS/ABB! Mocht een school bijvoorbeeld behoefte hebben aan een woordvoerder of anderszins uitgebreide ondersteuning op locatie, dan kan VOS/ABB hiervoor in overleg met de directie en/of het bestuur kosten in rekening brengen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl of Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Schoolbestuur zegt zoenende leraar ontslag aan

Het resoluut handelen van het bestuur van de Schiedamse vo-school volgt op een in 2010 verloren zaak over ontoelaatbaar gedrag van een andere leraar. Deze man had zich 10 jaar daarvoor, toen hij nog werkte voor de Christelijke Scholengemeenschap Penta College in Spijkenisse, schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met een leerlinge. Hij werd daarvoor veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 40 uur. Bovendien moest hij zich vanwege gemiddeld recidiverisico onder behandeling laten stellen.

Eerst geen schorsing
Het bestuur wilde deze leraar ontslaan op basis van ‘gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen in de omstandigheden als bedoeld in artikel 7:685 BW’. De kantonrechter wees er echter op dat de leraar al voor zijn veroordeling aan de schoolleiding kenbaar had gemaakt, dat hij in zijn eerdere werkkring ontuchtige handelingen met een leerlinge had verricht. Het bestuur schorste hem toen niet en bleef hem zelfs op alle mogelijke manieren ondersteunen. 

De enige verandering die de kantonrechter zag, was dat de leraar was veroordeeld. Maar dat, zo stond in de beschikking, 'verandert op zichzelf niets aan de feiten noch aan de ernst van die feiten’. De kantonrechter bepaalde dan ook dat er geen sprake was van gewichtige redenen, zoals bepaald in artikel 7:685 BW, en dat het stichtingsbestuur de leraar niet mocht ontslaan. De man in kwestie werkt nu nog steeds voor Spieringshoek, mede als gevolg van het niet consequent juridisch handelen van het schoolbestuur.

Geleerd?
Het Schiedamse rk-schoolbestuur lijkt hiervan te hebben geleerd. In de nieuwe kwestie over de zoenende gymleraar handelt het bestuur resoluut en consequent. Rector Rob van Oevelen laat in de media weten dat hij geschokt is. De leraar is per direct geschorst en hem is ontslag aangezegd. Omdat de betrokken leerling 18 jaar en dus meerderjarig is, kan er op grond daarvan geen sprake zijn van een strafrechtelijke zaak. Wel zou de school de man kunnen aanspreken op de gevolgen van het doorbreken van de  gezagsverhouding die tussen leraren en leerlingen geldt. Bovendien geldt voor personeelsleden dat zij zich ook buiten de klassensituatie professioneel dienen te gedragen en garant moeten staan voor een in alle opzichten veilige leeromgeving.

Juridisch advies Helpdesk
De kwestie benadrukt dat het voor een schoolbestuur, in de rol van werkgever, van groot belang is om in dergelijke kwesties resoluut en consequent te handelen. Schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen ook voor dergelijke zaken altijd gratis advies krijgen van de juristen van de Helpdesk. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verdwijnt enkele-feitconstructie wel uit de wet?

De enkele-feitconstructie komt er kort gezegd op neer dat een niet-openbare school een homo- of biseksuele leerling of leerkracht niet mag weigeren of verwijderen/ontslaan op grond van zijn of haar geaardheid. Die mogelijkheid heeft de school echter wel als de betreffende leerling of leerkracht uiting geeft aan zijn geaardheid. Met andere woorden: homo zijn mag, maar als homo leven niet.

Moeizame acceptatie
Deze kwestie speelt met name nog in bepaalde christelijke en islamitische scholen, waar op grond van religieuze uitgangspunten de acceptatie van niet-heteroseksuele leerlingen en leerkrachten die uit de kast zijn, uitermate moeizaam kan verlopen. De discussie over de enkele-feitconstructie loopt al jaren. De VVD is er in principe voorstander van om deze constructie uit de wet te halen, maar in de afgelopen kabinetsperiode maakten de liberalen daar geen werk van.

Dat had te maken met de opportunistische politiek van premier Mark Rutte. Hij had de steun van de orthodox-christelijke SGP nodig, die naast de PVV van Geert Wilders als gedoger van de minderheidscoalitie met het CDA functioneerde. De staatkundig gereformeerden kunnen naar eigen zeggen op bijbelse gronden niet het liberale beginsel accepteren dat homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders op grond van hun geaardheid het leven leiden dat zij willen. Ook het feit dat de VVD met het CDA regeerde, bemoeilijkte het schrappen van de enkele-feitconstructie.

Bevrijd van SGP-juk
Nu de VVD in de meerderheidscoalitie met de PvdA verlost is van het juk van de SGP en niet meer met het CDA regeert, is het logisch te veronderstellen dat de enkele-feitconstructie in de komende regeerperiode uit de wet kan worden gehaald. Dat staat dan ook letterlijk in het akkoord vermeld: 'De algemene wet gelijke behandeling wordt aangepast naar Europees model. De enkele-feitconstructie verdwijnt uit de wet.'

Maar in de zin daarna staat het volgende: 'Scholen mogen homoseksuele leraren niet ontslaan en homoseksuele leerlingen niet weigeren of wegsturen vanwege hun seksuele voorkeur.' Deze zin geeft vreemd genoeg exact de essentie weer van de enkele-feitconstructie waarvan het nieuwe kabinet zegt dat die moet verdwijnen. Alleen de seksuele voorkeur is in de huidige situatie ook al geen wettelijke grond voor het wegsturen van leraren of leerlingen. In bovenstaande zin staat dus nog steeds niet expliciet vermeld dat het erom gaat dat leraren en leerlingen ook uiting mogen geven aan hun geaardheid en aldus het leven mogen leiden dat ze willen.

Onbewuste omissie?
Op grond van de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is de acceptatie van de geaardheid én de levenswijze van homo- en biseksuele en transgender personeelsleden en leerlingen een principieel punt. VOS/ABB hecht daar veel waarde aan en gaat er daarom van uit dat er wat betreft de gewraakte zin over de enkele-feitconstructie sprake is van een onbewuste omissie in het regeerakkoord.

Magazine School! blikt op restanten rk-onderwijs

School! is hét magazine van, voor en over het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. In het novembernummer komt echter ook het katholiek onderwijs aan bod, althans wat daar nog van over is. Bestuursvoorzitter Jan Timmers van de stichting Signum in Den Bosch legt uit dat de katholieke vlag de lading van de scholen niet meer dekt. Hij wil daarom dat Signum het woord ‘katholiek’ uit de statuten verwijdert. Hij heeft niets tegen het katholieke geloof, maar wel tegen de kerk als instituut, waar de scholen volgens hem van zijn ‘losgezongen’.

In de rubriek over de TOP-scholen (Talentvolle Openbare Praktijkvoorbeelden) gaat het dit keer over diversiteit. De Gay-Straight Alliance (GSA) van de openbare havo/vwo UniC in Utrecht wordt belicht. Een GSA is een groep leerlingen en personeelsleden die zich actief inzet voor de acceptatie van seksuele diversiteit. De GSA van UniC won een landelijke prijs voor een campagne tegen homofobie.

TOP-symposium
Het project TOP-scholen van VOS/ABB komt ook aan bod in een artikel over het gratis toegankelijke symposium dat VOS/ABB op 28 november aansluitend op de algemene ledenvergadering in Hoevelaken organiseert. Tijdens dit symposium laten openbare scholen zien hoe zij werk maken van excellent onderwijs.

Een opmerkelijke innovatie wordt belicht in de rubriek ‘Vijf vragen’. Daarin komen directeur Yvonne Penne en ICT-leerkracht Eric Redegeld van openbare basisschool De Zevensprong in Almere aan het woord. Zij vertellen hoe leerlingen hun mobiele telefoon in de klas kunnen gebruiken. De Zevensprong won met het project ‘Be smart with your phone’ een Europese onderwijsprijs.

Mooiste school van Nederland
In de rubriek ‘School! en gebouw’ kunt u een kijkje nemen in het splinternieuwe gebouw van het openbare Gerrit Komrij College in Winterswijk. Directeur facilitaire dienst, pr en communicatie Ed de Graaf noemt zijn gebouw ‘misschien wel de mooiste school van Nederland’. Opmerkelijk is de hanging basket in het atrium, die het kloppende hart van de school is.

Verder besteedt magazine School! aandacht aan onder meer de kwaliteitsimpuls die academische pabo’ers en masterdocenten aan het onderwijs kunnen geven, het briljante idee van de openbare Heijenoordschool in Arnhem om in een lokaal flexplekken te verhuren aan zzp’ende ouders en het uitdagende atheneumonderwijs van het openbare Hyperion in Amsterdam-Noord.

Nog geen abonnement?
Het novembermagazine van magazine School! is aan alle leden van VOS/ABB en VOO en de overige abonnees verstuurd. Hebt u nog geen abonnement? U betaalt slechts 24,50 euro om een heel jaar School! te ontvangen! Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van uw naam en het adres waar u ons magazine wilt ontvangen.

De digitale versie van het novembernummer kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen

Regeerakkoord biedt kansen aan het onderwijs

VVD en PvdA zetten met hun onderwijsplannen een aantal noodzakelijke stappen, zoals het investeren in bijscholing van docenten en schoolleiders. Ze geven ook meer ruimte aan samenwerking tussen scholen in krimpgebieden. VOS/ABB en VOO tekenen hierbij aan dat de positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ook in deze gebieden van essentieel belang blijft. Het is een goede zaak dat het nieuwe kabinet de regeldruk in het onderwijs verder wil verlagen.

In hun gezamenlijke reactie op het regeerakkoord gaan VOS/ABB en VOO ook in op de plannen van het nieuwe kabinet om jonge kinderen met een (taal)achterstand door te verwijzen naar de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat is een stap in de goede richting, maar het zou voor het bestrijden van achterstanden nog beter zijn als VVE, onderwijs en kinderopvang onder de gezamenlijke regie van het ministerie van OCW komen.

Het voornemen van het kabinet om de gratis verstrekking van schoolboeken in het voortgezet onderwijs weer af te schaffen, mag volgens VOS/ABB en VOO er niet toe leiden dat ouders voor onnodige kosten komen te staan. Als de regeling inderdaad verdwijnt, moeten vo-scholen uitermate zorgvuldig omgaan met het samenstellen van boekenpakketten.

VOS/ABB en VOO vinden dat de samenwerking tussen scholen en ouders in het regeerakkoord onvoldoende aandacht krijgt. Het is wel positief dat het nieuwe kabinet de positie van ouders wil versterken door onder meer de verschillende klachten- en geschillenregelingen te stroomlijnen.

De volledige reactie op het regeerakkoord en het regeerakkoord zelf kunt u downloaden uit de rechterkolom. Daar kunt ook eerdere berichten over het regeerakkoord aanklikken.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl

Bijlagen

Ouders en scholen waarderen educatief partnerschap

De betrokkenheid van ouders bij de school is in vergelijking met de eerste monitor in 2009 toegenomen. Vooral de informatie-uitwisseling is verbeterd. Ouders vragen vaker aan de school hoe ze hun kind thuis kunnen helpen en de school geeft daar meer informatie over. De informatie-uitwisseling vindt ook steeds meer op het digitale vlak plaats.

Ouders ervaren in vergelijking met 2009 ook aanzienlijk meer invloed via de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Maar in het primair onderwijs signaleren de onderzoekers ook dat veel scholen minder open zijn geworden over het curriculum, financiën en personeelsbeleid. 

In de monitor staat verder dat de meeste ouders zich zien als partner van de school en niet als onderwijsconsument. Ze hechten eraan dat de school hen niet alleen informeert, maar hun ook om een eigen inbreng vraagt. Dit past bij het wederkerige karakter van educatief partnerschap.

Klik hier voor de monitor, die over het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gaat.

Ledenkorting op training communiceren met ouders

Na het volgen van de training bent u in staat om ouders positief bij het onderwijs te betrekken en bent u zich bewust van het effect van uw gedrag op de ander. U kunt bovendien uw persoonlijke grenzen aangeven en bent in staat de relatie met de ouders te versterken.

U oefent met praktijksituaties op basis van casuïstiek die u zelf inbrengt. Er wordt gewerkt in kleine groepen. Per zeven deelnemers wordt één procesbegeleider ingezet, die gerichte en persoonlijke feedback kan geven. De procesbegeleiders hebben ruime ervaring als docent drama en/of trainingsacteur.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, krijgt u 10 procent korting op deze training.

Meer informatie: www.driehoektraining.nl of ga naar deze LinkedIn-pagina.