Hoeveel leerlingen tot en met jaar 2033?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de jongste leerlingprognose voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Deze prognose loopt tot en met het jaar 2033. In aansluiting hierop is het prognosemodel vo geactualiseerd.

De nieuwe leerlingprognose van DUO geeft het verwachte aantal leerlingen weer per school, schoolbestuur en soort voortgezet onderwijs (leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs, onderbouw en bovenbouw vmbo, havo en vwo). De prognose is gebaseerd op de marktaandelen van scholen in voedingsgebieden, de doorstroom van leerlingen naar opeenvolgende leerjaren en de regionale demografische dynamiek.

Aansluitend op de leerlingprognose is het prognosemodel vo geactualiseerd. In dit model is een voorspelling van de te ontvangen bekostiging opgenomen.

Het model is gebaseerd op:

 • de definitieve telling van bekostigde leerlingen op 1 oktober 2012 en de voorlopige leerlingentelling op 1 oktober 2013;
 • de geprognosticeerde leerlingenaantallen van 1 oktober 2014 tot en met 2032;
 • de referentieraming 2014;
 • de gemiddelde vergoeding per leerling 2013, uitgesplitst naar schoolsoort;
 • de gerealiseerde bekostiging over 2013;
 • de stand van de Rijksbegroting OCW 2014, inclusief Nota van Wijziging.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Scenariomodel primair onderwijs geactualiseerd

Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl geactualiseerd. 

Het Arbeidsmarktplatform PO meldt dat het Scenariomodel PO basisscholen ondersteunt in het versterken van de bestuurskracht, bijvoorbeeld voor het voeren van een financieel en personeel meerjarenbeleid.

Het model geeft inzicht in leerling- en bevolkingsprognoses en in personele en materiële bekostigingsprognoses (inclusief prestatiebox). Het biedt eveneens de mogelijkheid de benodigde personele formatie te berekenen.

Met een gratis persoonlijk account is het mogelijk zelf scenario’s te maken door aannames achter de prognoses, zoals bevolkingsgroei of het marktaandeel in postcodegebieden, met lokale kennis bij te stellen.

Het scenariomodel is geactualiseerd met de volgende bronbestanden:

 • Leerlingtellingen, 1 oktober 2013 (DUO)
 • Bevolkingsprognose, najaar 2013 (CBS/PBL)
 • Normbedragen lumpsum, 1 oktober 2013 (DUO)
 • Huidige bevolkingsopbouw 0-4 jarigen, 1 januari 2013 (CBS)

Om te werken met eigen aannames over bijvoorbeeld de bevolkingsprognose in wijken en het marktaandeel dat u hierin zult hebben, kunt u een nieuw scenario aanmaken met de geactualiseerde database. Scholen kunnen reeds gemaakte scenario’s op basis van de vorige database nog steeds inzien, maar niet meer verder bewerken.

Naast de update van de brondata zijn nog meer wijzigingen doorgevoerd:

 • Van de regionale basisrapportages (bijvoorbeeld Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) is nu ook het landelijk totaal (grafisch) inzichtelijk voor de prognose van de basisgeneratie, de referentieleeftijd voor het primair onderwijs;
 • De rapportages voor de personele bekostiging zijn vanaf nu gebaseerd op de Brin-specifieke GGL. Deze kunnen nog steeds worden overschreven als scenario.

Het Arbeidsmarktplatform PO breidt het Scenariomodel uit voor het speciaal (basis)onderwijs. De invoering van passend onderwijs heeft, door de veranderingen en onduidelijkheden die op dit moment nog spelen, een vertragend effect op deze uitbreiding.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl