Digitale eindexamens op vast afnamemoment opgeschort

'De belangrijkste reden voor de tijdelijke opschorting is dat kandidaten bij de examens op een vast afnametijdstip in geval van storingen geen uitwijkmogelijkheid hebben, zoals bij de flexibele digitale centrale examens wel het geval is', zo laat communicatiemdewerker Willemijn Leene van het CvE aan VOS/ABB weten.

'Bij de flexibele digitale centrale examens kunnen scholen zelf een nieuw afnamemoment plannen. Ze maken daarvoor immers zelf het rooster in een afgebakende periode', aldus Leene. 

De opschorting betreft dus alleen de digitale centrale examens op een vast afnametijdstip; die worden voorlopig niet meer in de software ExamenTester afgenomen. 'Het uitgangsmateriaal bij deze vakken zal echter nog wel digitaal, op cd-rom, worden aangeboden, waarbij de vragen op papier staan en de kandidaten ook op papier antwoorden', zegt Leene.

Alle details staan in een brief van het CvE, die aan alle scholen voor voortgezet onderwijs is verzonden.

Bijlagen

Hogere examencijfers, lager slagingspercentage

Op alle schoolsoorten zijn er gemiddeld hogere cijfers behaald dan tijdens het vorige centraal examen. Voor het schoolexamen waren de prestaties lager.

Uiteindelijk is het slagingspercentage over alle sectoren gemiddeld met 1,8% afgenomen. Havisten hebben dit jaar, ondanks de aanscherpte exameneisen, iets beter gescoord dan hun voorgangers. Het percentage leerlingen van het vmbo en vwo dat de school met een diploma verliet is iets lager.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van het ministerie van OCW.

Scholen in Velsen winnen First Electro League

Leerlingen van negen scholen gingen in de duurzame raceklasse met elkaar de strijd aan. De First Electro League is een Techno Challenge-project van staalfabrikant Tata Steel en netwerkbedrijf Alliander. Met het project willen zij leerlingen op een uitdagende manier in contact brengen met techniek.

De jury prijst het organisatievermogen van het winnende Superkart Team Velsen van het gymnasium Felisenum en het Technisch College Velsen. De taakverdeling was helder, het team wist de krant te halen en was ook te vinden op open dagen en evenementen.

De tweede prijs was voor het Friesland College in Heerenveen. De derde prijs werd gewonnen door het Kennemer College in Beverwijk.

Lange brugklas vermindert kans excellente vwo’ers

Het Gronings Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (GION) van de Universiteit van Groningen bracht op verzoek van OCW de schoolloopbaan van excellente vwo-leerlingen met een Cito-score van 549 of 550 in kaart. De onderzoekers keken naar factoren die samenhangen met het behalen van een vwo-diploma binnen zes jaar, zoals klassetype, sekse en sociaal economische status.

Het blijkt dat het soort klas, waarin leerlingen in het eerste jaar zitten, samenhangt met de kans op succes. Bijna een kwart van de excellente vwo-leerlingen haalt het eindexamen niet in zes jaar, terwijl ze daar bij binnenkomst in potentie de beste papieren voor hadden.

Het GION concludeert dat leerlingen in een homogene vwo-klas 10 procent meer kans hadden om na zes jaar hun diploma te halen dan leerlingen in een gemengde havo/vwo-klas. Voor leerlingen die in het tweede en derde jaar ook nog in een gemende klas zaten, is het verschil groter: respectievelijk 16 procent en 32 procent.

Uit het onderzoek blijkt ook dat excellente vwo-meisjes een 7 procent grotere kans op succes hebben dan dito jongens. Ook hebben deze leerlingen met laagopgeleide ouders een 19 procent lagere kans op succes dan leerlingen met hoogopgeleide ouders.

Demissionair minister Marja van Bijsterveldt van OCW ziet de uitkomsten van de analyse als een steun in de rug van het kabinetsbeleid om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan excellente leerlingen.

Klik hier voor het GION-onderzoek.

Iets betere resultaten bij havo- en vwo-examens

Omdat de normering dit jaar strenger is geworden, werd verwacht dat het aantal geslaagde leerlingen zou afnemen. Dat is volgens het CvE niet het geval. Er is sprake van een lichte stijging van het landelijke behaalde gemiddelde cijfer.

Het CvE meldt ook dat er dit jaar minder incidenten door scholen zijn gerapporteerd. 'Waar er vorig jaar nog problemen waren met verkeerd samengestelde examenpakketten, zijn druk- en distributieproblemen dit jaar nauwelijks voorgekomen', aldus het CvE.

Er waren wel problemen met de afname van digitale centrale examens. Het CvE spreekt van tientallen scholen waar één of meer kandidaten tijdens het examen met een storing te maken hadden. 'Dit is weliswaar een klein percentage van het totaal aantal digitale afnames, maar iedere storing is er één te veel', meldt het college.

Het CvE en Cito zeggen er alles aan te zullen doen om in het komende schooljaar 'meer grip te krijgen op de randvoorwaarden voor storingvrije afnames van digitale centrale examens'. Zo komt er een verbeterde versie van de examensoftware.

Bij het vmbo wordt wel een daling van het aantal geslaagde leerlingen gesignaleerd. Daar zouden twee keer zoveel eindexamenkandidaten zijn gezakt als vorig jaar. Voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms VMBO zegt dat dit te wijten is aan de strengere examennormen.

Klik hier voor een item van het NOS Journaal over de examens in het vmbo.

KNAW Onderwijsprijs voor beste profielwerkstukken

Het was de vierde keer dat de KNAW Onderwijsprijs werd uitgereikt. De prijs is bestemd voor leerlingen die uitblinken met hun profielwerkstuk. De jury bestaat uit topwetenschappers. De prijs is ook bedoeld voor de begeleidende docenten.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor filmpjes die de winnaars over hun profielwerkstukken hebben gemaakt.

Het zomernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs besteedt aandacht aan de KNAW Onderwijsprijs. Het zomernummer verschijnt eind juni.

Examens: Van Bijsterveldt en Zijlstra blikken terug

De minister deed 30 jaar geleden havo-eindexamen aan het protestants-christelijke Calvijn College in Rotterdam. Tegen het ANP vertelt ze dat ze heel vroeg opstond: ‘Hoewel ik alle vakken redelijk onder de knie had, kwam ik op de dag van het examen om 3 uur ’s ochtends mijn bed uit om de stof nog een keer door te nemen. Dat stampte ik een paar uur door. Op die manier had ik het op de dag zelf goed in mijn hoofd.’

Zij was naar eigen zeggen niet zenuwachtig: ‘Ik vond examens zelfs leuk. Het is een gezonde spanning, waardoor je beter functioneert. Dat heb ik nu nog steeds, als ik bijvoorbeeld een wet moet verdedigen voor de Eerste Kamer’.

Halbe Zijlstra deed vwo-eindexamen aan het openbare Stellingwerf College in Oosterwolde. Bij het examen geschiedenis, zijn lievelingsvak, ging het bijna mis: ‘Ik was heel vroeg klaar, maar ik mocht de zaal nog niet uit. Toen ik een beetje om me heen begon te kijken, zag ik dat een jongen naast mij een verkeerd antwoord had opgeschreven. Spontaan flapte ik eruit dat hij het niet goed deed. Dat was natuurlijk niet slim, want ineens stond de leraar voor mijn tafel. Hij zei: Halbe, als je nu niet meteen stil bent en rechtuit kijkt, dan ben je gezakt.’

Op de dag waarop de uitslag bekend werd en de gezakten werden gebeld, stond volgens Van Bijsterveldt bij elk telefoontje haar hart stil. Bij Zijlstra werd op die dag twee keer gebeld. ‘Wie er toen aan de lijn waren, weet ik niet meer. Maar deze twee mensen werden in ieder geval niet bepaald vriendelijk begroet.’

Examenstress slaat ook toe onder leraren

Cristel Cooimans van Malmberg vertelt op BNR Nieuwsradio dat de verscherpte exameneisen de belangrijkste oorzaak zijn van de examenstress bij leraren. 'Een andere oorzaak die docenten noemen, is dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten die leerlingen op het examen behalen', aldus Cooimans.

Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Daardoor is het niet duidelijk of docenten nu meer of minder stress hebben dan vroeger het geval was.

Klik hier voor het interview met Cooimans op BNR Nieuwsradio.

Met flesje water hogere cijfers voor eindexamens

De Britse onderzoekers vergeleken de examenresultaten van 447 studenten, van wie een deel water meenam naar het examen en een ander deel niets te drinken bij zich had. De resultaten van het onderzoek zijn deze week in Londen gepresenteerd tijdens het jaarcongres van The British Psychological Society.

De wetenschappers ontdekten dat degenen die af en toe een slok water namen, hogere cijfers haalden dan degenen die dat niet deden. Onderzoeksleider Chris Pawson denkt dat af en toe drinken een positief psychologisch effect heeft, waardoor de prestaties verbeteren. Ook zou af en toe water drinken een ontspannend effect hebben, waardoor studenten tijdens hun examen minder stress ervaren.

Het Britse onderzoek vermeldt niet of andere dranken, zoals frisdrank, bier, wijn of sterk alcoholische dranken ook een positief effect op de prestaties kunnen hebben.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van The British Psychological Society.

Minister: ook slechte leerling mag naar examen

Het onderwerp kwam dinsdag aan de orde in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. De minister zei dat zij scholen die slechte leerlingen bij het examen weigeren, hierop zal aanspreken.

Het is volgens haar ook niet toegestaan om leerlingen een contract te laten ondertekenen, waarmee ze beloven zich van het examen terug te trekken. Ook hierover is in de media bericht.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) meldt dat het klachten heeft gekregen over scholen die bepaalde leerlingen de toegang tot het examen willen ontzeggen. Het LAKS noemt deze handelwijze ‘onrechtmatig’.

Leerlingen openbare gymnasia winnen bèta-prijzen

De Van Melsen-prijs is de jaarlijkse prijs van de Radboud Universiteit voor het beste profielwerkstuk. Tien genomineerden presenteerden donderdag hun profielwerkstukken op de universiteit in Nijmegen. Een jury van vijf hoogleraren beoordeelde de werkstukken in de bèta-vakken.

De winnaars van het openbare gymnasium in Nijmegen gebruikten een afwijkende methode om krachten tussen bewegende lichamen te analyseren: gravitomagnetisme. De winnende leerlingen van het Goois Lyceum onderzochten de genezende werking van speeksel. De winnaar van het openbare gymnasium in Schiedam onderzocht de mogelijkheden van HTML voor 3D-technieken, die hij toepaste in een zelfgemaakt online driedimensionaal strategospel.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Radboud Universiteit.

Wiskunde wordt ook voor havisten verplicht

Wiskunde is nu nog niet verplicht voor havo-leerlingen die kiezen voor het profiel cultuur & maatschappij (C&M). Nu dat ook voor hen verplicht wordt, zo is de gedachte, worden álle havisten beter voorbereid op het hoger onderwijs. Havo-leerlingen met een C&M-profiel stromen het minst door naar het hbo en als ze doorstromen, hebben zij het grootste risico van uitval.

Wiskunde voor havo-leerlingen wordt verplicht vanaf het schooljaar 2015-2016.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.

Minister verwacht van scholen meer actie tegen uitval

Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) is een paradepaardje van Van Bijsterveldt. Haar doelstelling is om het aantal vsv'ers in 2016 te hebben teruggedrongen tot 25.000. Ze noemt die doelstelling in de brief aan de Tweede Kamer 'ambitieus maar haalbaar'. 

Maar de minister constateert ook dat de afname niet meer van dien aard is dat zij haar doelstelling kan bereiken. Daarom verwacht ze van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs meer inzet. Ook de 39 Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) voor het terugdringen van voortijdige schooluitval moeten volgens haar meer hun best doen.

De minister schrijft in de brief dat het beleid van de afgelopen jaren effectief is geweest. Dat beleid bestaat onder meer uit prestatieafspraken in regionale convenanten, kennisdelingsbijeenkomsten, de invoering van de kwalificatieplicht en plusvoorzieningen en betere registratie van schoolverzuim. Van Bijsterveldt wil doorgaan op de ingeslagen weg, maar verwacht dus van alle betrokkenen wel meer inzet dan nu het geval is.

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Goede ervaringen met spel over maatschappelijke stages

In het MaS Spel leren leerlingen spelenderwijs de positieve kanten van de maatschappelijke stage kennen. Het spel heeft onder meer aandacht voor praktische zaken, zoals de manier waarop leerlingen een stage kunnen vinden, de inhoud van het stagecontract en de verschillende soorten stages.

Het spel is bedacht door Bas Kesting van het bedrijf Spel-Maker: ‘De eerste reacties van scholen en stagemakelaars zijn zeer positief, er zijn al scholen die extra spellen hebben besteld. De leerlingen zijn vooral erg positief over het competitie-element en de herkenbaarheid van het spel.’

Inmiddels hebben meer dan 100 vo-scholen het MaS Spel besteld. Een van die scholen is de vestiging in Laarbeek van het bij VOS/ABB aangesloten Commanderij College. Deze school heeft een extra bestelling gedaan, omdat leerlingen het spel ook in de pauze willen spelen. 

VOS/ABB raadt het MaS Spel bij de leden aan, omdat het toegevoegde waarde heeft voor de optimalisering van de kwaliteit van de maatschappelijke stages. Leden van VOS/ABB kunnen het spel met 5 euro korting bestellen (normale prijs 60 euro per stuk, VOS/ABB-leden betalen 55 euro). 

Klik hier voor meer informatie op de website van Spel-Maker.

Meer havisten en vwo’ers, maar slagingspercentage daalt

In 2009-2010 namen bijna 85.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan het eindexamen voor havo of vwo. Dat waren er 10.000 meer dan in 2005-2006. Hiertegenover staat een afname van 7.000 eindexamenkandidaten in de lagere leerwegen van het vmbo.  Het slagingspercentage van zowel havisten als vwo’ers nam met 4 procentpunten af.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het CBS.

Scholen moeten communiceren over toelatingscode

De toelatingscode, die op aandringen van de minister door de VO-raad is opgesteld, heeft tot doel om heldere en eenduidige eisen te hebben voor de doorstroming van vmbo-t’ers (mavo-leerlingen) met een diploma naar 4-havo.

De minister is blij dat er nu eenduidige doorstroomeisen zijn, maar zij wijst er in een brief aan de Tweede Kamer ook op dat de toelatingscode slechts een eerste stap is. ‘De tweede stap die uiteindelijk veel relevanter is, is dat alle scholen conform de code handelen. In die zin is voor mij de komende periode cruciaal. Scholen zullen vanaf het voorjaar concreet uitvoering moeten gaan geven aan de code. Hierbij is actieve communicatie naar ouders en leerlingen van groot belang.’

De minister benadrukt in haar brief aan de Kamer dat de Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van de code.

Klik hier voor de toelatingscode vmbo-havo;

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Toelatingscode vmbo-havo: goede ontwikkeling

Het voortgezet onderwijs heeft een code opgesteld voor de toelating van vmbo-t-leerlingen (mavo-leerlingen) die willen doorstromen naar havo. De algemene ledenvergadering van de VO-raad nam het voorstel voor de Toelatingscode vmbo-tl/havo onlangs aan.

In de code staat onder meer dat een havo geen hoger gemiddelde mag eisen dan een 6,8 en dat scholen voor vmbo-t-leerlingen en havo’ers dezelfde regels hanteren voor zittenblijven. De code moet willekeur tegengaan.

Het platform-TL onderschrijft de code, maar het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wijzen hem af. Op de website van de VOO staat dat de toelatingscode het principe van drempelloze doorstroom ondermijnt.

VOS/ABB vindt het goed dat er nu een duidelijke code is. Het blijft wel jammer dat het ministerie van OCW met regelgeving van bovenaf dreigde en zo de bestuurlijke autonomie van het voortgezet onderwijs onder druk zette.

VOS/ABB benadrukt dat doorstroom belangrijk is voor zogenoemde laatbloeiers. Bovendien moet het onderwijs leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om een verdere leegloop van het beroepsonderwijs te bevorderen en het niveau van de havo-opleiding onder druk te zetten. De code kan hierin een positieve rol spelen.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Verzet tegen toelatingscode vmbo-havo

In de code staat onder meer dat een havo geen hoger gemiddelde mag eisen dan een 6,8 en dat scholen voor vmbo-t-leerlingen (mavo-leerlingen) en havo’ers dezelfde regels hanteren voor zittenblijven.

Het platform-TL onderschrijft de code, maar het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wijzen hem af. Op de website van de VOO staat dat de toelatingscode het principe van drempelloze doorstroom ondermijnt. Bovendien zou de code nog veel onduidelijkheden bevatten.

De VOO en het LAKS vragen de Tweede Kamer om bij de minister van OCW aan te dringen op duidelijke wet- en regelgeving.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de VO-raad.

Klik hier voor wat de VOO meldt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

Kamer steunt leerlingen met dyslexie en dyscalculie

De moties waren ingediend door de Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Carola Schouten, beiden van de ChristenUnie. Zij willen met de moties voorkomen dat kabinetsmaatregelen om het niveau van het voortgezet onderwijs op te krikken ten koste gaan van leerlingen met dyslexie en dyscalculie.

Ortega-Martijn op de website van de ChristenUnie: ‘Onderzoek wijst uit dat deze maatregelen zullen leiden tot aanzienlijk meer gezakte leerlingen, onder wie dyslectische leerlingen’. Zij moeten bijvoorbeeld examen doen in een tweede vreemde taal, wat voor dyslectische leerlingen extra moeilijk is, terwijl ze wellicht heel goed zijn in bètavakken. ‘Een verzwaring van exameneisen kan dus ten koste gaan van bètatalenten, terwijl we die juist zo hard nodig hebben’, aldus Ortega-Martijn.

De aangenomen moties roepen het kabinet op om te stimuleren dat dyslectische leerlingen examen kunnen doen voor een extra bètavak in plaats van een tweede vreemde taal. Ook verzoeken de moties de regering afspraken te maken met de VO-raad voor extra ondersteuning en te onderzoeken of leerlingen met dyslexie of dyscalculie op verschillende niveaus examen kunnen doen.

Van Bijsterveldt: wiskunde verplicht voor alle leerlingen

Wiskunde is al wel verplicht voor vwo’ers, maar nog niet voor havo-leerlingen met het profiel Cultuur & Maatschappij en voor vmbo’ers in de sectoren Zorg & Welzijn en Economie. De minister geeft echter aan dat zij wiskunde ook voor deze leerlingen verplicht wil stellen: ‘Het vak is niet alleen belangrijk om goed te kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen, het bevordert ook het analytisch vermogen.’

De uitspraak van de minister volgt op het recente advies van de Onderwijsraad over het aantal profielen in het voortgezet. De raad adviseert om dat aantal niet terug te brengen van vier naar twee, zoals de minister heeft voorgesteld. Tegelijkertijd signaleert de raad dat de aandacht voor wiskunde in de afgelopen decennia is verzwakt en dat er wat dit betreft een inhaalslag nodig is.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Minister ziet aanknopingspunten in advies profielen

‘De raad plaatst kanttekeningen bij een verplichting tot het aanbieden van minder profielen, maar geeft tegelijkertijd aan dat er meer ruimte moet komen voor scholen om te kiezen voor het geven van minder profielen’, aldus de minister op de website van haar ministerie.

Ze benadrukt ook dat de Onderwijsraad het grote belang van de kernvakken inziet, die die volgens de minister bepalend zijn voor het succes van jongeren in studie of werk. In die zin noemt ze het illustratief dat de Onderwijsraad zich zorgen maakt over de terugloop van de aandacht voor wiskunde in de afgelopen tien jaar.

De komende maanden overlegt Van Bijsterveldt met het onderwijsveld en andere deskundigen om te bepalen wat er nodig is om leerlingen beter te laten presteren. ‘Focus en ruimte zijn daarbij wat mij betreft belangrijke uitgangspunten. Ik heb de Tweede Kamer toegezegd haar vóór 1 maart 2012 te informeren over mijn standpunt’, aldus de minister.

Klik hier voor het advies ‘Profielen in de bovenbouw havo-vwo’ van de Onderwijsraad.

Jongensprobleem: recht doen aan sekseverschillen

VOS/ABB sprak met Tavecchio nadat de Inspectie van het Onderwijs dit voorjaar aangaf dat meisjes het beter doen op school dan jongens. Meisjes volgen vaker hogere opleidingsniveaus en halen vaker en sneller hun diploma. Professor Tavecchio heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar dit verschijnsel. De oorzaak zit volgens hem in de feminisering van het onderwijs, waardoor ook de didactiek binnen scholen is vervrouwelijkt. Meisjes profiteren meer van dit onderwijs dan jongens. 

Tavecchio doet in het artikel in School! magazine een aantal aanbevelingen voor scholen en pabo’s. Op pabo’s zouden de studenten al moeten leren over de biologische verschillen tussen jongens en meisjes en de bijbehorende aanpak. ‘De gelijke behandeling van mannen en vrouwen doet geen recht aan jongens’, zegt hij. Ook voert hij aan dat het voortgezet onderwijs het moment van keuze tussen havo en vwo een jaar zou moeten utistellen, omdat jongens later puberen dan meisjes. Op de basisschool zou meer oog moeten zijn voor de behoefte aan beweging van jongens. Ten slotte ziet Tavecchio er ook wel wat in om een aantal lessen in gescheiden jongens- en meisjesklassen te geven, hoewel hij vanuit sociaal opzicht tegenstander is van jongens- en meisjesscholen.

In een voorlopige reactie hierop zegt VOS/ABB dat het goed is als scholen oog hebben voor verschillen, in alle opzichten, dus ook de verschillen tussen jongens en meisjes. Daar moet op de pabo’s meer aandacht voor komen. Ook zou bevorderd moeten worden dat weer meer mannen het onderwijs in gaan. Volgens VOS/ABB hoeft het niet direct te betekenen dat lessen aan jongens en meisjes apart gegeven moet worden. Scholen zouden wel op grond van de groepsdynamiek maatwerk kunnen aanbieden aan jongens en meisjes.

VOS/ABB is benieuwd naar de reacties van haar leden uit de praktijk op deze theorie. U kunt uw reactie mailen naar overonderwijs@vosabb.nl.

In de rechterkolom kunt u de reactie op deze discussie downloaden, die docent maatschappijleer Rutger van Ree in de Volkskrant gaf.

Bijlagen

Aangescherpte exameneisen van kracht

Omdat er nog veel vragen leven over deze aanscherping, heeft het College voor Examens een toelichting op zijn website geplaatst.

De aanscherping was volgens minister Van Bijsterveldt nodig omdat er in de oude situatie te veel calculerend gedrag ontstond. Tot nu toe kon een leerling met onvoldoendes voor alle centraal examenvakken toch slagen, dankzij hoge schoolexamencijfers. De zak/slaagregeling wordt als volgt aangescherpt:  

 • Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (met ingang van 1 augustus 2011)
 • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden op havo en vwo (vanaf 1 augustus 2012).
 • De afwijkende berekening van het eindcijfer in de basisberoepsgerichte leerweg wordt afgeschaft (vanaf 1 augustus 2011).

De scholen zijn eerder geïnformeerd over de aanscherping, maar met name de eis dat het gemiddeld centraal examencijfer een 5,5 of hoger moet zijn, leidt nog tot vragen bij de vo-scholen en vavo-instellingen. Daarom komt het College voor Examens met de volgende verduidelijking:

 • De eis van een gemiddeld centraal examencijfer van een 5,5 of hoger geldt voor alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 examen doen. De eis geldt dus ook voor de leerlingen die in 2010-2011 gezakt zijn en vanuit het vo voor één of meer vakken uitbesteed worden naar het vavo.
 • Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van het onafgeronde cijfer. Een leerling moet tenminste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie gezakt.

Afgewezen kandidaten aan de eigen school

 • Gezakte leerlingen die het volgende schooljaar opnieuw eindexamen afleggen aan de eigen school, moeten het volledige centraal examen doen.
 • Na afloop van het centraal examen wordt aan de hand van de nieuwe centraal examencijfers berekend of het gemiddelde centraal examencijfer hoger dan een 5,5 is.

Afgewezen kandidaten die uitbesteed worden aan het vavo

 • Gezakte leerlingen kunnen ook door de vo-school uitbesteed worden aan het vavo. De leerlingen hoeven dan in principe alleen hun onvoldoende vakken over te doen.
 • Hierbij moeten de school en de leerling rekening houden met de nieuwe exameneis van tenminste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Van de eerder behaalde eindcijfers waarvoor vrijstelling is verkregen tellen de onderdelen CE-cijfer mee in de berekening gemiddeld een voldoende.
 • Het kan raadzaam zijn om ook voldoende afgesloten vakken opnieuw te doen aan het vavo met het oog op het noodzakelijke gemiddelde.

  Meer informatie

Senaat akkoord met maatschappelijke stages

De instemming van de Senaat met het voorstel van minister Marja van Bijsterveldt van OCW betekent dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf het nieuwe schooljaar 2011-2012 verplicht zijn een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur te volgen. De stage bestaat uit vrijwilligerswerk. 

Het idee voor de maatschappelijke stages komt van de CDA-minister, die hiermee de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving wil vergroten. ‘Door samen met anderen je handen uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te dragen, wordt je blikveld verruimd’, aldus Van Bijsterveldt.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie.

Leerlingen stromen vaker door naar hbo en universiteit

In het schooljaar 2009-2010 volgde ruim 55 procent van de 1,4 miljoen 18- tot 25-jarigen een opleiding in het mbo, hbo of aan een universiteit. Vier jaar geleden was dit 50 procent. Het aandeel jongeren dat hoger onderwijs volgt, steeg van ruim 29 procent naar 33 procent.

Klik hier een uitgebreider bericht op de website van het CBS.