Extra geld voor aanpak voortijdig schoolverlaten

Het extra geld is bestemd voor intensieve begeleiding van jongeren, die als gevolg van gestapelde problemen geen opleiding meer volgen. De minister maakte dit maandag in Utrecht bekend tijdens een bijeenkomst met 60 onderwijswethouders.

Het ministerie van OCW meldt dat Nederland met de aanpak van voortijdig schoolverlaten tot de Europese kopgroep behoort. De aanpak heeft volgens OCW in het schooljaar 2009-2010 landelijk geresulteerd in een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) van 70.000 naar 39.600.

De doelstelling was om in 2011 nog hooguit 35.000 vsv’ers te hebben. Die doelstelling is inmiddels verder verscherpt tot maximaal 25.000.

Voorkomen is beter dan genezen
Het is op zich een goed initiatief van de minister om fors in te zetten op de aanpak van voortijdig schoolverlaten, maar het zou veel beter zijn als zij niet zou bezuinigen op passend onderwijs. Met goed onderwijs voor álle leerlingen, dus ook voor kinderen met extra zorgbehoeften, zal het aantal voortijdig schoolverlaters afnemen.

Nu Van Bijsterveldt op passend onderwijs bezuinigt, zal het aantal leerlingen dat buiten de boot valt, alleen maar toenemen. Het zou daarom verstandig van de minister zijn als zij niet alleen inzet op het repareren van onderwijsuitval wanneer het bijna te laat is, maar ook in het voorkomen daarvan in een veel eerder stadium.

Meeste voortijdig schoolverlaters komen aan een baan

Het CBS komt met de weinig verrassende conclusie dat vsv’ers uiteindelijk minder vaak een betaalde baan vinden dan schoolverlaters met een startkwalificatie. In 2008 had 72 procent van de vsvs’ers uit schooljaar 2004-2005 een baan. Van degenen met een startkwalificatie was dat 92 procent.

In het eerste jaar nadat vsv’ers zonder startkwalificatie het onderwijs vaarwel hadden gezegd, vond 57 procent betaald werk, terwijl dat 81 procent was bij degenen die wel een diploma hadden behaald. 

Klik hier voor meer informatie.

Vrijwillige ouderbijdragen: wat zijn de afspraken?

De inspectie heeft het handhavingstoezicht nader omschreven, omdat er in sommige gevallen onduidelijkheid was over de verhoudingen tussen het bevoegd gezag van de school en de ouders aan wie het bevoegd gezag één of meer bijdragen vroeg. In het nieuwe toezicht voor het voortgezet onderwijs staat dat die bijdragen in principe allemaal vrijwillig zijn.

De borg die scholen aan ouders vragen voor het gebruik van lesboeken, moet dus ook vrijwillig zijn, stelt de inspectie. Tegelijkertijd staat in de bepalingen dat scholen wel afspraken mogen maken over wat er van ouders wordt verwacht als boeken beschadigd raken. Ook over de vrijwillige aanschaf van laptops schept het nieuwe toezichtkader helderheid: de aanschaf daarvan is altijd vrijwillig. Laptops vallen niet onder de definitie van lesmateriaal.

Verder staat in de bepalingen dat de school de ouders goed moet informeren over de vrijwillige ouderbijdragen. De informatie kan op papier worden gezet, maar dat hoeft niet: ook de website van de school wordt als volwaardige informatiebron beschouwd.

Het Handhavingstoezicht Ouderbijdrage 2011 staat in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen

Minister steekt loftrompet over eigen initiatief

In het vorige kabinet was het toen nog CDA-staatssecretaris Marja van Bijsterveldt die zich inzette om de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs te integreren. Het initiatief paste bij de normen-en-waardendiscussie onder toenmalig premier en CDA-partijgenoot Jan Peter Balkenende. De gedachte is dat leerlingen door vrijwilligerswerk te verrichten leren om iets voor anderen over te hebben.

De Tweede Kamer ging er vorige week mee akkoord dat de maatschappelijke stages worden verankerd in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). CDA-Tweede Kamerlid Jack Biskop had eerder al gezegd, toen bleek dat er een Kamermeerderheid  voor de wettelijke verankering was, dat dit een feestje waard was.

Van Bijsterveldt zegt nu dat de afgelopen jaren de ‘generale repetitie’ voor de maatschappelijke stages is gehouden en dat het nu tijd is voor de echte ‘première’.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

CDA viert feest: maatschappelijke stage in WVO

Vooral het CDA, de partij van minister Marja van Bijsterveldt van OCW, is blij. CDA-Kamerlid Jack Biskop vindt het reden voor een feestje: ‘Na jaren knokken, heeft het CDA het voor elkaar gekregen.’ 

Ton Elias van coalitiepartner VVD is minder enthousiast: ‘Het vloeit nu eenmaal voort uit het regeerakkoord.’ Harm Beertema van gedoogpartner is wel enthousiast: ‘Je wordt er beter van als je iets voor een ander doet’, aldus de PVV’er. 

De echt kritische geluiden komen van D66, GroenLinks en de SGP. D66-Kamerlid Boris van der Ham vraagt zich of je vrijwilligerswerk kunt verplichten. Ook zijn SGP-collega Elmert Dijkgraaf heeft moeite met het verplichte karakter. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver spreekt van ‘een toonbeeld van betutteling’. 

Voor de maatschappelijke stage moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs 30 uur vrijwilligerswerk doen. De gedachte is dat leerlingen hierdoor vertrouwd raken met de maatschappelijke waarden en normen.

Leerling Hellevoetsluis wint internationale techniekprijs

Nederland was op deze internationale techniekwedstrijd in Brussel vertegenwoordigd door twee leerlingen van de openbare GSG Helinium in Hellevoetsluis, twee leerlingen van Openbare Scholengemeenschap Ring van Putten in Spijkenisse en twee leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen.

Het  winnende groepje waarin Bobby Adriaansens van het Helinium zat, bedacht een oplossing om woningen milieuvriendelijker te maken. De winnaars kregen elk 50 euro en een oorkonde. Een leerling van de Ring van Putten zat in het groepje dat de tweede plaats haalde. De derde prijs was voor een groepje waarin een van de leerlingen uit Vlaardingen zat.

Het was voor het eerst dat Nederland meedeed aan de International Sci-Tech Challenge. Dit is een meerjarig Europees lesprogramma van Junior Achievement Young Enterprise en het concern ExxonMobil. Het project wil leerlingen van 15 tot 18 jaar kennis laten maken met de carrièremogelijkheden binnen de techniek.

Minister handhaaft proefvertalingen Latijn en Grieks

De minister zegt dat ze op deze manier de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen in de gymnasiumopleiding waarborgt. Ze baseert haar besluiten deels op een advies dat de Verkenningscommissie Klassieke Talen in november vorig jaar uitbracht (zie gerelateerd bericht in de rechterkolom). Dat advies volgde op de constatering dat er grote verschillen waren ontstaan tussen de resultaten van het centrale examen Latijn en die van de schoolexamens.

De proefvertalingen blijven bestaan, omdat die volgens de minister een extra intellectuele uitdaging zijn voor gymnasiumleerlingen. Aan het centraal examen zelf wordt niets veranderd, mede omdat de resultaten van Latijn in 2010 sterk zijn verbeterd. Er komen hooguit wat technische verbeteringen.

Het vak KCV wordt samengevoegd met Latijn en Grieks tot twee nieuwe vakken: Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC). Verder komt er een ‘gouden standaard’ om de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen te waarborgen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht van het ministerie van OCW.

LAKS signaleert nog steeds veel ophokuren

Het LAKS voerde samen met de website scholieren.com een landelijke steekproef uit onder 2700 leerlingen om te kijken of na de protestesten van drie jaar geleden tegen de zogenoemde ophokuren de situatie inmiddels is verbeterd. De conclusie van het LAKS is dat het aantal ophokuren enigszins lijkt te zijn afgenomen, maar dat er nog steeds veel lesuren verloren gaan.

Uit de steekproef blijkt dat scholieren gemiddeld meer dan 70 lesuren per jaar geen les of actieve begeleiding krijgen Het probleem is volgens het LAKS onder havisten het grootst: bij hen gaan gemiddeld 95 lesuren verloren. Bij vwo’ers gaat het om bijna 80 uur en bij vmbo’ers om 60 uur.

Kerntaak is lesgeven
LAKS-voorzitter Steven de Jong reageert teleurgesteld: ‘Scholieren krijgen niet de lessen die ze verdienen, maar zinloze uren die funest zijn voor de motivatie. Het is onbegrijpelijk dat scholen hun kerntaak, lesgeven, nog steeds verwaarlozen. Wij willen uitdagend onderwijs en echt iets leren.’

Het LAKS heeft schoolleiders om reacties gevraagd. Zo zegt rector Lidy Thiele van het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem dat ze graag het aantal reguliere lessen wil uitbreiden, maar dat de school daar geen geld voor heeft.

Kamer wil sancties
Het bericht van het LAKS volgt op de behandeling dinsdag in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel om in het kader van lesuitval onder meer de Leerplichtwet te wijzigen. Tijdens de behandeling werd een motie van PvdA-Kamerlid Metin Çelik en zijn VVD-collega Ton Elias aangenomen om sancties op te leggen aan scholen met veel lesuitval.

Klik hier voor een persbericht van het LAKS.

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel Onderwijstijd

In het voorstel staat ook dat de zomervakantie met één week moet worden verkort tot zes weken, om zo meer tijd vrij te maken voor het geven van onderwijs. Het aantal dagen rondom de zomervakantie, waarop geen les wordt gegeven, moet worden beperkt tot vijf.

Het wetsvoorstel gaat ook over de invloed van ouders en leerlingen op het onderwijsprogramma. Via de medezeggenschap moeten zij instemmen met de kwalitatieve invulling van het onderwijs en zaken als planning, roostervrije dagen en vakanties.  

Het kabinet verwacht dat de Wet Onderwijstijd Voortgezet Onderwijs met ingang van het schooljaar 2012-2013 van kracht wordt.

Sector wil eigen code voor overgang vmbo-havo

Het ontwikkelen van de eigen code is een antwoord van de sector op de discussie over de extra toelatingsvoorwaarden die havo-scholen stellen aan leerlingen met een vmbo-tl-diploma. 

De VO-raad voerde naar aanleiding van de discussie een ledenonderzoek uit. Daaruit kwam naar voren dat 82 procent van de scholen het terecht vindt dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld. Een meerderheid van 59 procent wil niet dat de overheid met regels komt.

De VO-raad denkt dat met een eigen code eenduidigheid in de aanvullende voorwaarden kan ontstaan, zodat ouders en leerlingen weten waar ze aan toe zijn. 

Meer informatie staat in de rapportage ‘Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet’, die u kunt downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen

OCW: daling aantal voortijdig schoolverlaters zet door

OCW wil dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) volgend jaar verder daalt tot maximaal 35.000. Dat zou dan een halvering zijn ten opzichte van 2002.  Minister Marja van Bijsterveldt meldt op de website van haar ministerie dat dat mogelijk moet zijn: ‘In het voortgezet onderwijs en bij enkele mbo-instellingen zijn de resultaten goed. Dat bewijst dat het kan. De doelstelling is ambitieus, maar haalbaar als iedereen zich snoeihard inzet.’

Het ministerie meldt verder dat de resultaten per regio nogal verschillen. De regio’s met de vier grote steden weten de resultaten van vorig jaar te verbeteren of vast te houden. Vooral de regio Haaglanden valt op met een forse daling met 30 procent. De Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven zegt dat het succes volgt op een ‘warme overdracht naar het mbo’ en gerichte begeleiding van zorgleerlingen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van OCW.

Dordts Gymnasium wint NK Debatteren

In de finale versloegen de Dordtse gymnasiasten de leerlingen van het eveneens openbare Stedelijk Gymnasium in Utrecht.

Er waren drie categorieën waarin de scholen het tegen elkaar opnamen: het beste debatteam, de beste spreker en de beste debater.

Het NK Debatteren voor Scholieren werd voor de dertiende keer
georganiseerd. De organisatie is in handen van het Nederlands Debat Instituut. Jaarlijks doen meer dan honderd vo-scholen mee.

Dordts Gymnasium wint NK Debatteren

In de finale versloegen de Dordtse gymnasiasten de leerlingen van het eveneens openbare Stedelijk Gymnasium in Utrecht.

Er waren drie categorieën waarin de scholen het tegen elkaar opnamen: het beste debatteam, de beste spreker en de beste debater.

Het NK Debatteren voor Scholieren werd voor de dertiende keer
georganiseerd. De organisatie is in handen van het Nederlands Debat Instituut. Jaarlijks doen meer dan honderd vo-scholen mee.

Ton Elias enthousiast over plan Van Bijsterveldt

Elias zei op Radio 1 dat het leek alsof hij zichzelf hoorde toen minister Van Bijsterveldt haar plannen bekend maakte. ‘Dit is precies wat wij een maand geleden tijdens de begrotingsbehandeling naar voren hebben gebracht: meer aandacht voor vakmanschap, meer aandacht voor kwaliteit, meer aandacht voor prestatiegerichtheid’, aldus Elias.

Het VVD-Kamerlid vindt niet dat de plannen van Van Bijsterveldt hervormingen zijn, maar een cultuuromslag. Daarbij verwees hij expliciet naar de leraren, die er volgens hem ‘een tandje bij moeten zetten’.  Er zijn op dit moment volgens Elias te veel leraren ‘die de kantjes eraf lopen’. Er moet ‘in het hele onderwijs gewoon harder worden gewerkt’, waarbij volgens hem ‘de trap van bovenaf moet worden schoongeveegd’.

De top een duw geven
Hij vindt het ook een goede cultuuromslag dat er meer aandacht komt voor de 20 procent leerlingen die het beste presteren. ‘Kijk, het probleem is dat wij internationaal gezien goed zijn voor de middelmaat in ons onderwijs, maar we zijn slecht voor de top. We moeten die top een enorme duw willen geven.’

Het VVD-Kamerlid vindt het ook goede zaak dat er aan het einde van de basisschool een verplichte toets komt. ‘Heel veel zwakke scholen, of zwarte scholen, hebben nu de Cito-toets niet’, aldus Elias. Hij vindt het van groot belang dat de eindtoets voor alle basisscholen verplicht wordt, omdat groep 8-leerlingen zich daar volgens hem aan op kunnen trekken.

Ton Elias enthousiast over plan Van Bijsterveldt

Elias zei op Radio 1 dat het leek alsof hij zichzelf hoorde toen minister Van Bijsterveldt haar plannen bekend maakte. ‘Dit is precies wat wij een maand geleden tijdens de begrotingsbehandeling naar voren hebben gebracht: meer aandacht voor vakmanschap, meer aandacht voor kwaliteit, meer aandacht voor prestatiegerichtheid’, aldus Elias.

Het VVD-Kamerlid vindt niet dat de plannen van Van Bijsterveldt hervormingen zijn, maar een cultuuromslag. Daarbij verwees hij expliciet naar de leraren, die er volgens hem ‘een tandje bij moeten zetten’.  Er zijn op dit moment volgens Elias te veel leraren ‘die de kantjes eraf lopen’. Er moet ‘in het hele onderwijs gewoon harder worden gewerkt’, waarbij volgens hem ‘de trap van bovenaf moet worden schoongeveegd’.

De top een duw geven
Hij vindt het ook een goede cultuuromslag dat er meer aandacht komt voor de 20 procent leerlingen die het beste presteren. ‘Kijk, het probleem is dat wij internationaal gezien goed zijn voor de middelmaat in ons onderwijs, maar we zijn slecht voor de top. We moeten die top een enorme duw willen geven.’

Het VVD-Kamerlid vindt het ook goede zaak dat er aan het einde van de basisschool een verplichte toets komt. ‘Heel veel zwakke scholen, of zwarte scholen, hebben nu de Cito-toets niet’, aldus Elias. Hij vindt het van groot belang dat de eindtoets voor alle basisscholen verplicht wordt, omdat groep 8-leerlingen zich daar volgens hem aan op kunnen trekken.

Jeroen Dijsselbloem wil vier profielen behouden

Als er nog maar twee in plaats van vier profielen zijn, zal dat er volgens Dijsselbloem toe leiden dat die twee overgebleven profielen algemener worden en minder diepgang krijgen. Dat is volgens hem niet goed voor de voorbereiding op een vervolgopleiding.

Dijsselbloem vindt ook dat de minister in haar plannen te weinig aandacht heeft de kwaliteit van de leraren. Daartbij wees hij op de hogere beloning en het carrièreperspectief die nodig zijn om bijvoorbeeld meer academici voor de klas te krijgen.

Het PvdA-Kamerlid zegt verder dat Van Bijsterveldt te veel waarde hecht aan eindtoetsen. Hij pleit ervoor om beter gebruik te maken van bestaande leerlingvolgsystemen. ‘Op basis daarvan kun je veel beter zeggen wat het kind in zijn mars heeft, wat zijn talent is’, aldus Dijsselbloem.

Jeroen Dijsselbloem was voorzitter van de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen. Deze parlementaire commissie deed onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs in de jaren 90.

Jeroen Dijsselbloem wil vier profielen behouden

Als er nog maar twee in plaats van vier profielen zijn, zal dat er volgens Dijsselbloem toe leiden dat die twee overgebleven profielen algemener worden en minder diepgang krijgen. Dat is volgens hem niet goed voor de voorbereiding op een vervolgopleiding.

Dijsselbloem vindt ook dat de minister in haar plannen te weinig aandacht heeft de kwaliteit van de leraren. Daartbij wees hij op de hogere beloning en het carrièreperspectief die nodig zijn om bijvoorbeeld meer academici voor de klas te krijgen.

Het PvdA-Kamerlid zegt verder dat Van Bijsterveldt te veel waarde hecht aan eindtoetsen. Hij pleit ervoor om beter gebruik te maken van bestaande leerlingvolgsystemen. ‘Op basis daarvan kun je veel beter zeggen wat het kind in zijn mars heeft, wat zijn talent is’, aldus Dijsselbloem.

Jeroen Dijsselbloem was voorzitter van de Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen. Deze parlementaire commissie deed onderzoek naar de onderwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs in de jaren 90.

Van Bijsterveldt wil onderwijs grondig hervormen

‘Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top 5 van de wereld afgeraakt. Investeringen in het taalonderwijs werpen hun vruchten af. Dat is goed nieuws, maar meer focus in ons onderwijs is essentieel om onze internationale concurrentiekracht te versterken’, zo laat Van Bijsterveldt op de website van haar ministerie weten. Zij baseert zich voor haar uitspraken op de resultaten van het internationale kwaliteitsonderzoek PISA 2009.

Actieplan Beter Presteren
Met het actieplan Beter Presteren wil Van Bijsterveldt in het voortgezet onderwijs de nadruk leggen op vakken die volgens haar bepalend zijn voor het succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er meer leertijd komt voor Nederlands, Engels en wiskunde. De prestaties van deze vakken zullen aan het eind van de onderbouw worden getoetst. Aan het einde van de bovenbouw volgt nog een rekentoets.

De minister stelt een aantal maatregelen voor om de onderwijskwaliteit te verhogen. Zo zou het aantal examenprofielen in havo en vwo terug moeten van vier naar twee. ‘Dat maakt het voor scholen ook beter organiseerbaar, zeker in gebieden waar ze te maken hebben met teruglopende leerlingenaantallen.’

In het basisonderwijs wil zij voor alle scholen een verplichte eindtoets invoeren, vergelijkbaar met de huidige Cito-toets. De eindtoets zou wat haar betreft moeten verschuiven van februari naar het einde van het schooljaar, omdat volgens haar veel basisscholen in de laatste maanden van groep 8 nog maar weinig lesgeven, wat negatieve invloed zou hebben op de onderwijskwaliteit.

Concurrentiepositie
Het hogere ambitieniveau is volgens Van Bijsterveldt nodig om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse economie te verstevigen. Als er niets verandert, zo vreest zij, dan zal Nederland het verliezen van landen in het Verre Oosten en Amerika. Dat zal volgens de minister uiteindelijk ten koste gaan van de welvaart in Nederland.

De minister heeft de Onderwijsraad gevraagd de haalbaarheid van het Actieplan Beter Presteren te onderzoeken. Klik hier voor de adviesaanvraag.

Klik hier voor een bericht op de website van het ministerie van OCW.

Wat vindt u van de plannen van de minister? Hieronder kunt u uw reactie geven.

Zeeuws-Vlaams onderwijs zoekt heil in Gent

Op maandag is in Terneuzen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Bij de samenwerking zijn ook het middelbaar beroepsonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis, de stad Gent en Zeeuws-Vlaamse bedrijven betrokken.
De samenwerking moet leiden tot een extra impuls aan innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling. De overeenkomst behelst onderwijskundige samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen van innovatie- en onderzoeksprojecten in Zeeuws-Vlaanderen.

Het moet ertoe leiden dat goed opgeleide jongeren voor Zeeuws-Vlaanderen behouden blijven. Het overgrote deel verlaat de krimpregio en komt er na het afronden van een studie in bijvoorbeeld de Randstad niet meer terug.

Geen kinderbijslag meer voor notoire spijbelaars

Rotterdam neemt in het kader van het gemeentelijke Pluspakket Leerplicht verschillende maatregelen om de schooluitval onder jongeren tegen te gaan. In de Maasstad verlaten jaarlijks zo’n 2700 jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs.

Zo werd eerder al bekend dat Rotterdam stadswachten inzet om leerlingen die geregeld spijbelen van hun bed te lichten. Ook versturen vo-scholen sms’jes aan de ouders als blijkt dat leerlingen niet op de les verschijnen. Deze leerlingen riskeren een straf bij bureau Halt.

Daarnaast wil Rotterdam de kinderbijslag voor 16- en 17 jarigen stopzetten als blijkt dat ouders onvoldoende meewerken om spijbelgedrag tegen te gaan.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de gemeente Rotterdam.

Spijbelaars beter registreren
Ook Amsterdam neemt maatregelen om het aantal spijbelaars terug te dringen. Daarover heeft onderwijswethouder Lodewijk Asscher een brief gestuurd aan de scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

In de brief staat dat scholen spijbelaars goed moeten registreren. Als de scholen geen goede registratie bijhouden, moeten zij volgens wethouder Asscher rekenen op een boete.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van Het Parool.

Minister wil proefvertaling Latijn handhaven

De minister reageert op het adviesrapport ‘Het geheim van de blauwe broer’ van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. Deze commissie onderzocht het onderwijs in Latijn en Grieks op het vwo.

In januari 2009 riep Van Bijsterveldt, die toen nog staatssecretaris was, de commissie in het leven om een analyse te maken van onder andere de slechte resultaten van het centrale eindexamen van het vak Latijn en het grote verschil in resultaten tussen het centrale examen en het schoolexamen.

De minister laat weten dat ze in beginsel positief staat tegenover de aanbeveling om het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) samen te voegen met de vakken Latijn en Grieks. Zo ontstaan er twee grote vakken: Latijnse Taal en Cultuur en Griekse Taal en Cultuur. KCV is het vak dat gymnasiasten volgen in plaats van Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

Tegelijkertijd zegt Van Bijsterveldt dat ze terughoudend is over het voorstel van de verkenningscommissie om de proefvertaling in het centraal examen van het vak Latijn te vervangen door een andere vorm van toetsing. Ze is bang dat hiermee de lat omlaag gaat in plaats van omhoog.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.

Klik hier voor het rapport ‘Het geheim van de blauwe broer’.

Havo- en vwo-leerlingen willen meer praktijk

Hiteq-woordvoerder Meta Benschop benadrukt dat het onderwijs moet aansluiten bij de manier waarop huidige leerlingen leren. ‘Havo- en vwo-leerlingen blijken bijvoorbeeld meer een doe-generatie dan een leer-generatie’, aldus Benschop. Het blijkt dat deze leerlingen lange lappen leerstof niet wegkrijgen, maar dat ze wel goed in staat zijn om gebruik te maken van bronnen, onder meer via internet.

Leerlingen zelf geven aan dat ze behoefte hebben aan een afwisseling van lesstof, met meer aandacht voor de praktijk. Ook blijkt dat ze liever dingen uitproberen dan dat ze instructies lezen en theoretische lessen volgen. Een duidelijke instructie van de docent vinden ze echter wel waardevol.

Klik hier voor meer informatie.

‘Verplichte reanimatiecursus in voortgezet onderwijs’

Cardioloog Ton Gorgels van het Maastricht Universitair Medisch Centrum vindt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs iemand moeten kunnen reanimeren. Hij heeft 40.000 handtekeningen verzameld om dit via een burgerinitiatief in de Tweede Kamer aan de orde te stellen.

In Limburg is al op een aantal vo-scholen met succes proefgedraaid met reanimatiecursussen. Om de continuïteit op langere termijn te kunnen waarborgen, is het volgens Gorgels noodzakelijk om reanimatie als verplicht vak in het lespakket op te nemen. In landen om ons heen is dat al het geval.

Het lespakket dat Gorgels landelijk wil uitrollen, bestaat uit één cursus om de basisvaardigheden op het gebied van reanimatie en het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED’s). Ook moeten er herhalingscursussen worden gegeven.

Het gaat in totaal om maximaal 10 lesuren: 4 praktijkuren voor de basisopleiding in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs, gevolgd door 2 herhalingsuren in ieder volgend jaar.

Klik hier voor meer informatie.

Tweede Kamer steunt strengere exameneisen

In het voorstel van Van Bijsterveldt staat dat vanaf het schooljaar 2011-2012 alle leerlingen gemiddeld een voldoende moeten halen voor de vakken waarin ze centraal examen (CE) doen. De staatssecretaris wil naar eigen zeggen af van de ‘zesjescultuur’. De Kamer is het met haar eens.

In het vmbo wordt de bepaling geschrapt dat het schoolexamen twee keer telt. Hiermee wordt het gewicht van het door velen als objectiever beschouwde CE zwaarder. Voor havo- en vwo-leerlingen gaat gelden dat zij vanaf 2012-2013 maximaal één 5 als eindcijfer mogen hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De Tweede Kamer ziet nog wel bezwaren voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, maar de Kamer is het met Van Bijsterveldt eens dat dit de invoering van de strengere exameneisen niet mag vertragen. Bovendien zijn er volgens de staatssecretaris al voldoende mogelijkheden om zorgleerlingen te ondersteunen.

Voortgezet onderwijs voor 50 miljoen gekort

De VO-raad noemt het terecht dat in crisistijden om efficiëntie wordt gevraagd, ‘maar dat is geen excuus om te bezuinigen op onderwijs’, zo staat op de website van de sectororganisatie. De raad roept het nieuwe kabinet op vast te houden aan bestaande investeringsplannen. ‘Dat betaalt zich dubbel en dwars uit in hogere leeropbrengsten, meer diploma’s en meer talenten voor onze kenniseconomie.’

Er wordt in 2011 onder meer bezuinigd op de imagoverbetering van het vmbo, onderwijsachterstanden en brede scholen. Daarnaast worden de zogenoemde enveloppenmiddelen voor OCW niet uitgekeerd (in totaal 235 miljoen euro). Dit betekent voor het voortgezet onderwijs dat er voor 25 miljoen euro wordt gekort op de maatschappelijke stages en 2 miljoen euro voor zorgleerlingen in havo en vwo.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de VO-raad.