Blij met constructieve samenwerking VO-raad

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VO-raad is akkoord gegaan met een wijziging van de statuten voor een samenwerkingsovereenkomst met VOS/ABB en de andere besturenorganisaties. De volgende positieve stap is om een dergelijke samenwerking ook voor het primair onderwijs te realiseren.

Belangrijke aanleiding voor samenwerking in de Overlegraad VO is regievoering op woordvoering en lobbyactiviteiten. Dit leidt tot nauwe afstemming binnen de sector voortgezet onderwijs, zodat met één mond naar buiten kan worden getreden. Hiermee wordt de algemene belangenbehartiging versterkt. Het afgelopen jaar heeft de samenwerking al vorm gekregen. Met de wijzigingen van de statuten van de VO-raad is de samenwerking formeel bekrachtigd.

Onderdeel van de statutenwijziging is de bepaling dat de VO-raad periodiek overleg voert in de Overlegraad VO. Daarin zitten vertegenwoordigers van de VO-raad, VOS/ABB, de Besturenraad, ISBO, LVGS, VBS, VGS en VKO.

Aan de basis van de samenwerking staan gelijkwaardigheid en ruimte voor eigen geluid van de partners. De samenwerkingsovereenkomst biedt de verenigingspartners de opmaat naar een effectievere samenwerking en de zekerheid dat het pluriforme geluid van de sector blijft klinken. Voor VOS/ABB betekent dat voor dit eigen geluid de kernwaarden van het openbaar onderwijs leidend blijven.

VOS/ABB en de samenwerkende besturenorganisaties hebben de PO-Raad uitgenodigd om tot eenzelfde samenwerkingsovereenkomst te komen. Hiermee zou de sectororganisatie voor het primair onderwijs haar algemene belangenbehartiging kunnen versterken met behoud van het pluriforme geluid dat ook deze sector kenmerkt.