Volgend jaar al extra geld voorschoolse educatie

Het kabinet gaat komend jaar al extra geld investeren in de voorschoolse educatie. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers in de kinderopvang volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn, meldt het ministerie van OCW.

Volgens minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs is voorschoolse educatie van groot belang. ‘Elk kind verdient de kans om zijn of haar volledige potentieel te benutten, waar diegene ook vandaan komt. Door komend jaar al extra te investeren krijgen deze kinderen het steuntje in de rug dat zij verdienen en nemen we tegelijkertijd onzekerheid bij de pedagogisch medewerkers weg’, aldus de minister.

In het regeerakkoord staat dat extra geld voor de voorschool pas in 2019 beschikbaar zou komen, maar dat wordt dus 2018.

Lees meer…

Tweede Kamer stemt in met ‘peuterwet’

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In het regeerakkoord van het huidige kabinet-Rutte werd aangekondigd dat het onderwijs, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk meer op elkaar moesten worden afgestemd om peuters een betere basis te geven. De nu aangenomen wet van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daar de concretisering van.

Asscher zegt tegen de NOS dat hij tevreden is nu de Kamer met zijn wet heeft ingestemd: ‘Het moet niet uitmaken of je ouders arm of rijk zijn. Alle kinderen verdienen het om al vroeg samen te kunnen spelen en daarbij ook spelenderwijs te leren. Dat geeft ze niet alleen veel plezier, maar ook een goede start op de basisschool.’

Extra geld voor vroegschoolse educatie

Dit staat in de Agenda voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) die Dijksma afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet heeft daarin afgesproken in 2011 een kwalitatief goed aanbod van vve te hebben voor alle peuters en kleuters die een risico lopen op taalachterstand.

De meeste maatregelen worden genomen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Daar wordt de kwaliteit van de leidsters verhoogd door het verbeteren van Nederlands in de opleidingen en nascholing van zittende leidsters. Ook komen er meer leidsters: op een groep van 16 kinderen staan in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de toekomst altijd twee beroepskrachten met allebei tenminste de opleiding Sociaalpedagogisch werk op niveau 3, inclusief scholing voor vve.

Van de scholen verwacht Dijksma dat zij zich richten op een goede overdracht van voor- naar vroegschoolse educatie (een doorlopende leerlijn), en op versterking van de huidige kwaliteit van de vroegschoolse educatie. ‘Scholen moeten hiermee rekening houden bij hun personeelsbeleid”, aldus Dijksma in de Agenda (pagina 6). Zij noemt concreet een dubbele bezetting in de groepen 1 en 2.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen die het nodig hebben kwalitatief goede vve krijgen, wordt binnenkort ook het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel zorgt voor een betere samenwerking tussen gemeenten, peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en scholen.  De gemeenten krijgen een inspanningsverplichting om de peuters die vve nodig hebben, te bereiken. De kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen komen meer in lijn met die van de kinderopvang.

In totaal investeren Rijk en gemeenten 210 miljoen euro in voorschoolse educatie in 2011. Daarbovenop komt de 20 mijloen euro extra voor de basisscholen. Verder kunnen scholen het geld dat zij via de regeling voor achterstandsleerlingen ontvangen, inzetten voor vroegschoolse educatie. Dit budget wordt in 2011 met 70 miljoen euro verhoogd.

Meer informatie en de complete Agenda voor voorschoolse en vroegschoolse educatie.