Kinderopvang nu al in problemen

Dit blijkt uit een persbericht van het Waarborgfonds Kinderopvang, dat waarschuwt voor sluiting van kinderopvangvoorzieningen omdat de veelal beperkte financiële buffers van de organisaties snel opdrogen. De onzekere marktomstandigheden maken bovendien dat banken extra terughoudend zijn. ‘De nekslag dreigt’, aldus het fonds.

De afgelopen jaren steeg de vraag naar kinderopvang juist sterk, ook als gevolg van overheidsmaatregelen en subsidies. Om aan die toegenomen vraag te kunnen voldoen hebben veel organisaties de afgelopen jaren fors uitgebreid. De bezettingsgraden groeien in 2011 echter minder dan verwacht. Op diverse plekken in het land is nu al sprake van ‘vraaguitval’, soms tot 8 procent, aldus het Waarborgfonds. Dat komt doordat bestaande klanten anticiperen op de aangekondigde overheidsbezuinigingen en duidelijk minder uren afnemen. Ouders in spe melden zich aan onder voorbehoud van het effect van nieuwe bezuinigingen in 2012.
De exploitatie van kinderopvang zal bovendien in 2012 door diverse oorzaken verder onder druk komen te staan: kinderopvangondernemers zullen door stijging van personele lasten en inflatiecorrectie gemiddeld 3,7% hogere kosten hebben, die ze in de uurprijs zullen moeten doorberekenen. Tegelijkertijd heeft de overheid de maximale uurvergoeding voor 2012 gefixeerd en zal vanaf volgend jaar het aantal door ouders te declareren uren maximeren, wat met name gevolgen heeft voor ouders die buitenschoolse opvang afnemen.

Het Waarborgfonds Kinderopvang gaat er van uit dat veel kinderopvangorganisaties onvoldoende financieel gezond zijn om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en rekent op een duidelijke toename van het aantal faillissementen. Daardoor dreigt voor de toekomst waardevolle capaciteit aan kinderopvang verloren te gaan.

Het Waarborgfonds is een instelling die borgstellingen en garanties verleent aan kinderopvangorganisaties. Meer informatie 

Praktische informatie in virtueel kinderdagverblijf

Het virtuele kinderdagverblijf is vandaag geopend. Het is bestemd voor iedereen die te maken heeft met huisvesting voor kinderopvang: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, primair onderwijs, maar ook architecten en gemeenten.

Een bezoeker van het vkd navigeert eenvoudig via visuele ondersteuning van de ene naar de andere ‘ruimte’. Daarin is actuele informatie beschikbaar over onder meer de arbowet, het bouwbesluit, ergonomie-eisen en over de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Het virtuele kinderdagverblijf is te openen via de startpagina van het Waarborgfonds: www.waarborgfondskinderopvang.nl