Nieuwe regelingen voor dit schooljaar

Bij de start van het nieuwe schooljaar is weer een aantal nieuwe regelingen in werking getreden voor het primair onderwijs. Hier een overzicht van de belangrijkste punten.

* De wettelijke minimumlonen zijn aangepast per 1 juli 2019. Bekijk de actuele salaristabellen.
* Het Reglement Participatiefonds is veranderd per 1 augustus 2019. Het gaat om wijzigingen met betrekking tot de indieningsdatum voor vergoedingsverzoeken en de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) die op 1 januari 2020 in werking treedt.
* De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (boerkaverbod) is per 1 augustus 2019 in werking getreden. Het verbod geldt in openbare gebouwen en onderwijsinstellingen. De Stichting School en Veiligheid geeft tips hoe scholen hiermee om kunnen gaan.
* Openbare basisscholen en samenwerkingsscholen zijn vanaf dit schooljaar verplicht om in de schoolgids aan te geven dat ouders kunnen kiezen voor vormingsonderwijs. De overheid financiert de lessen, die aangevraagd kunnen worden bij het Centrum voor Vormingsonderwijs.
* DUO/BRON heeft de gegevensuitwisseling vernieuwd. Schoolbesturen hebben via de mail een link gekregen om zich te kunnen aanmelden voor het Onderwijs ServiceRegister (OSR).
* Ook in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is vanaf dit schooljaar een eindtoets verplicht.
* Er gelden vanaf dit schooljaar geen individuele gewichtenverklaringen meer en deze hoeven dus niet meer te worden ingevuld. Voor asielzoekerskinderen die langer dan één jaar maar korter dan twee jaar in Nederland zijn, verandert de bekostiging. Een overzicht van belangrijke data voor de aanvraag van die bekostiging en meer informatie bij Lowan.

Wat is er per 1 januari veranderd?

Op 1 januari is een aantal wijzigingen van kracht geworden, die voor het primair en/of voortgezet onderwijs van belang kunnen zijn. 

  • Samenwerkingsschool: het is makkelijker voor openbare en bijzondere basisscholen om te fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit wordt gezien als een pragmatische oplossing voor scholen in gebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Er blijft een school beschikbaar én leerlingen krijgen onderwijs dat bij hun identiteit past.
  • Toekomstbestendig onderwijsaanbod: het is eenvoudiger om basisscholen om te zetten van bijzonder naar openbaar (of andersom). Ook is het makkelijker een school binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Dit moet regionale samenwerking bevorderen.
  • Rekentoets: de rekentoets wordt in het huidige schooljaar 2017-2018 wel afgenomen, maar het resultaat telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. Voor havo, vmbo (en mbo) gold dit al.
  • Aanmelddatum mbo: leerlingen die zich aanmelden voor het middelbaar beroepsonderwijs, moeten dit uiterlijk op 1 april voor het komende studiejaar doen. Als een leerling zich niet op 1 april heeft aangemeld, kan de mbo-instelling hem of haar weigeren.
  • Topinkomens: met de Evaluatiewet WNT is de Wet normering topinkomens op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd. Tevens zijn de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd en is de normering aangescherpt om wetsontwijking tegen te gaan. Ook de Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT zijn op onderdelen gewijzigd.
  • Schoolleidersregister: in de CAO PO is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd moest staan in het Schoolleidersregister PO. Wie zich nog niet heeft geregistreerd, moeten dit zo snel mogelijk doen.

Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Wijzigingen door decentralisatie arbeidsvoorwaarden

De volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 betekent dat het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BBWO) en het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) zijn ingetrokken.

Om aansluiting te waarborgen hebben de sociale partners afgesproken deze besluiten om te zetten in regelingen en deze op te nemen in de verlengde CAO PO 2013, die geldt tot 30 juni 2014.

De BBWO is vervangen door de Regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en de BZA is vervangen door de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO).

Beide regelingen zijn opgenomen in Bijlage XVI van de verlengde CAO PO 2013. Ook de verwijzingen naar deze regelingen zijn in de verlengde cao tekstueel aangepast.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wijzigingen/aanvullingen op CAO PO 2006/2008

Halverwege de looptijd van de CAO PO 2006-2008 is het nodig om een aantal wijzigingen door te voeren in de CAO PO. Deze wijzigingen zijn technisch en tekstueel van aard en vallen binnen het kader van het onderhandelaarsakkoord uit 2006. De wijzigingen maken integraal onderdeel uit van de CAO PO.

De wijzigingen zijn opgenomen in  drie documenten, die u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast. Het gaat hierbij dus om alle wijzigingen op de tekst in het CAO-boekje dat u in 2006 heeft ontvangen.

Inmiddels is de complete tekst van de CAO PO aangepast en aangevuld. Deze  tekst inclusief alle wijzigingen en aanvullingen is alleen digitaal beschikbaar en kunt u hier downloaden.

Bijlagen