Terugloop door daling aantal asielzoekers

De daling van het aantal asielzoekers vormt de hoofdoorzaak voor de terugloop van het aantal leerlingen in het openbaar basisonderwijs. Daarnaast lijkt sinds de gebeurtenissen in 2001 ook de ‘witte vlucht’ een extra rol te spelen. Lees verder

In 2001 bereikte het openbaar basisonderwijs het hoogste aantal leerlingen sinds 1985. Sinds 2001 is het aantal leerlingen echter met zo’n 12.200 leerlingen (2,5 %) gedaald; 70 % hiervan zijn allochtone ‘achterstandsleerlingen’ (1,9 leerlingen). De laatste twee jaar geven de Referentieramingen aan dat de daling van 1,9 leerlingen wordt veroorzaakt door de afgenomen asielzoekersinstroom. (De Referentieramingen worden onder meer gebruikt voor de onderbouwing van de onderwijsbegroting)

Deze cijfers relativeren de indruk die onlangs ontstond na een artikel in Het Onderwijsblad van de AOb. Dat stuk wekte de suggestie dat de daling van het aantal leerlingen in het openbaar basisonderwijs het gevolg is van de keuze van ouders voor bijzonder onderwijs boven openbaar onderwijs. Uit bovenstaande analyse blijkt dat dit voor het overgrote deel van de afname niet opgaat. Dat neemt niet weg dat de gebeurtenissen in 2001 en de daaropvolgende negatieve publiciteit rondom de islam waarschijnlijk een zekere (extra) ‘witte vlucht’ tot gevolg heeft gehad.

Zo’n ‘witte vlucht’ gaat met name ten koste van het openbaar onderwijs, omdat daar verhoudingsgewijs de meeste achterstandsleerlingen zitten. Dit komt omdat openbare scholen open staan voor iedereen en geen leerlingen weigeren.

Gewijzigde omstandigheden
VOS/ABB pleit al geruime tijd voor een algemene acceptatieplicht voor alle scholen. Onderwijs is een maatschappelijke opdracht en daarom zouden álle scholen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Nu mogen bijzondere scholen nog steeds een selectie maken, waardoor zij kunnen voorkomen dat er teveel ‘zwarte’ leerlingen en achterstandsleerlingen op de school komen.
Vroeger was het zo dat het bijzonder onderwijs niet mocht worden achtergesteld bij het openbaar onderwijs. Maar tijden veranderen en nu moeten we constateren dat juist het openbaar onderwijs op allerlei vlakken wordt benadeeld: onder meer qua bestuursvorm en een eenzijdige acceptatieplicht.
Het is tijd om de regelgeving voor alle scholen op die punten gelijk te trekken.

De kracht van openbaar onderwijsJaap Dronkers – hoogleraar onderwijssociologie – stelt in Het Onderwijsblad dat ouders vaak ten onrechte denken dat het bijzonder onderwijs meer aan normen en waarden doet.Het is volgens VOS/ABB juist de openbare school waar kinderen leren respectvol om te gaan met mensen uit andere culturen. Naast het bevorderen van een gelijke uitgangspositie zal VOS/ABB zich inspannen om de kracht van het openbaar onderwijs beter over het voetlicht te brengen en nader vorm te geven.