Thema’s

VOS/ABB Thema’s:

Uitgelicht / Hoofdthema’s:

diploma openbaar onderwijsHet diploma openbaar onderwijs

Het diploma openbaar onderwijs geeft uitdrukking aan de eigenheid van de openbare school. De leerkracht die dit diploma heeft, kan onderwijs verzorgen vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin onder andere actieve ontmoeting en diversiteit centraal staan.

Klik hier voor meer informatie…

Burgerschapsvorming

Aandacht voor goed burgerschap vloeit voort uit de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, zoals VOS/ABB die met de leden heeft opgesteld. Bovendien maken actief burgerschap en sociale integratie deel uit van de kerndoelen. Scholen bepalen zelf hoe ze er inhoud aan geven.

Klik hier voor meer informatie…

Educatief partnerschap

VOS/ABB vindt de positieve betrokkenheid van ouders van essentieel belang, omdat openbare en algemeen toegankelijke scholen van en voor iedereen zijn. Educatief partnerschap gaat verder dan betrokkenheid alleen: actieve ouders denken en beslissen mee.

Klik hier voor meer informatie…

Excellent openbaar onderwijs

VOS/ABB staat voor sterk openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarbij gaat het uiteraard over taal en rekenen, maar excelleren is veel meer: aandacht voor wederzijds respect, waarden en normen en levensbeschouwing en godsdienst is net zo belangrijk.

Klik hier voor meer informatie…

Uitgelicht / Hoofdthema’s:

Identiteit

Juist in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is het van groot belang dat scholen aandacht hebben voor levensbeschouwing. Diversiteit en respect staan hierbij centraal.

Bestuur en mangagement

VOS/ABB ondersteunt het bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Passend onderwijs

Met passend onderwijs is er voor elke leerling een passend plaats op een reguliere of speciale school. Niet meer de ouders, maar de samenwerkende schoolbesturen zijn hier per regio verantwoordelijk voor.

Financiën

Goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs vergt professioneel financieel beheer, nu én in de toekomst. VOS/ABB is bij uitstek deskundig op dit terrein en ondersteunt schoolbesturen, gemeenten en andere instanties die bij het onderwijs betrokken zijn.

Krimp

Nederland vergrijst. Daardoor daalt het aantal leerlingen. De gevolgen van demografische krimp zijn dat scholen sluiten en de werkgelegenheid daalt.

Medezeggenschap en inspraak

Omdat openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van en voor iedereen is, streeft VOS/ABB naar goede medezeggenschap voor ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook voor leerlingen.

School en omgeving

Scholen en kinderopvangorganisaties bundelen hun krachten. VOS/ABB ziet hier kansen: als de grenzen tussen goed openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en goede opvang verdwijnen, verbeteren de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen.

Politiek

VOS/ABB behartigt de belangen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daar hoort een assertieve politieke lobby bij.

school!weekSchool!Week

Het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs biedt meerwaarde aan de hele samenleving. Om dit te laten zien, organiseert VOS/ABB elk jaar onder het motto ‘Ik ben welkom’ de landelijke School!Week.

Kwaliteit en excellentie

VOS/ABB staat voor sterk openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarbij gaat het uiteraard over taal en rekenen, maar excelleren is veel meer: aandacht voor wederzijds respect, waarden en normen en levensbeschouwing en godsdienst is net zo belangrijk.