Krimp

Nederland vergrijst. Daardoor daalt het aantal leerlingen. De gevolgen van demografische krimp zijn dat scholen sluiten en de werkgelegenheid in het onderwijs afneemt.

Bij krimp spelen specifieke kwesties voor het openbaar onderwijs. Zo staat in de Grondwet dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende openbare scholen. Fusies tussen scholen bieden een kans. Dit kunnen fusies zijn tussen openbare en bijzondere scholen tot samenwerkingsscholen. Integrale kindcentra, waarin onderwijs en opvang met elkaar samenwerken, bieden ook een kans. VOS/ABB streeft mede in het licht van krimp naar het concept SCHOOL, dat boven de denominaties uitstijgt.

VOS/ABB verzamelt data over krimp, verzorgt presentaties aan schoolbesturen en gemeenten en ondersteunt bovenschoolse contactgroepen en medezeggenschapsraden. Daarnaast is VOS/ABB op het gebied van krimp een belangrijke gesprekspartner van onder andere het ministerie van OCW, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de Onderwijsraad.

Meer nieuws...