Medezeggenschap

Omdat openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van en voor iedereen is, streeft VOS/ABB naar goede medezeggenschap voor ouders, personeelsleden en in het voortgezet onderwijs ook voor leerlingen. De adviseurs van VOS/ABB weten alles van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn er naast de raden op school- en bestuursniveau ook bovenbestuurlijke medezeggenschapsraden gekomen. Deze ondersteuningsplanraden (OPR’s) functioneren op het niveau van de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Voor leden van VOS/ABB is onder andere een handreiking voor de vorming van OPR’s beschikbaar.

Schoolleiders, personeelsleden en ouders kunnen bij VOS/ABB niet alleen deskundig advies over medezeggenschap krijgen, maar ook (al of niet in company) trainingen op dit gebied volgen.

Meer nieuws...