Tips voor schoolbesturen in krimpgebieden

Op initiatief van onder meer de provincie Limburg is het Handboek Krimp en Onderwijs ontwikkeld. In het boek komen vijf casestudies aan bod, die ingaan op de krimpsituatie in Zuid-Limburg, Drenthe, Zeeland en de Achterhoek. Lees verder

In het handboek staan tips voor het onderwijs in demografische krimpgebieden. Essentieel is dat alle betrokken partijen op tijd beginnen om maatregelen te nemen, dat wil zeggen: voordat de leerlingenaantallen daadwerkelijk gaan dalen. ‘Het inspelen op krimp is een langdurig proces, vanwege o.a. de noodzaak om draagvlak te generen onder de betrokkenen, medezeggenschapsprocedures te doorlopen of toestemming van te verkrijgen van gemeenten’, zo staat in de publicatie.

Om adequate maatregelen te treffen, zijn goede prognoses van groot belang. ‘De traditionele bevolkingsprognoses bieden lang niet altijd voldoende en adequate informatie. Daarom is het voor schoolbesturen in primair onderwijs van belang om, naast de traditionele prognoses, werkelijke lokale ontwikkelingen (bijv. geboortecijfer) mee te nemen. In het voortgezet onderwijs dient men goed te kijken naar de leerlingontwikkelingen in het primair onderwijs.’

In het hanboek wordt benadrukt dat samenwerking tussen schoolbesturen onderling en tussen schoolbesturen en gemeenten de beste kansen biedt ‘om slim in te spelen op de krimp en daardoor een goed gespreid, divers en adequaat onderwijsaanbod in stand te houden’. Ook is het belangrijk om goed met alle betrokkenen over krimp en de gevolgen daarvan te communiceren.

Bovendien is het belangrijk dat schoolbesturen in krimpgebieden op een professionele wijze omgaan met financiën, huisvesting, personeelsbeleid en organisatie. ‘Het in huis hebben (of halen) van expertise op deze gebieden binnen het schoolbestuur is essentieel’. Hierop moet bewust worden begroot, zo staat in het handboek.

Het Handboek Krimp en Onderwijs kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen