Toelichting op budget voor personeelsbeleid

Financieel deskundige Bé Keizer heeft twee verhelderende toelichtingen geschreven op het budget voor personeelsbeleid voor de basisschool. Lees verder

Het Budget Personeelsbeleid wordt jaarlijks bijgesteld. Dat is enerzijds het gevolg van de bijstelling van de bedragen, waarbij het uitgangspunt is dat de loonontwikkeling in de bedragen wordt verwerkt. Anderzijds is er regelmatig sprake van bijstelling van beleid, waarbij ook één of meer bedragen worden aangepast.

Uit de gedetailleerde weergave van de ontwikkeling van het Budget Personeelsbeleid blijkt dat het uit veel afzonderlijke componenten bestaat, die in de loop van de tijd de nodige wijzigingen, toevoegingen en verminderingen hebben ondergaan. Hoeveel middelen nu precies worden toegekend voor elke afzonderlijke component, is al lang niet meer helder.

In principe is dat een uitstekende zaak. Voor het maken van beleid dient immers niet primair de toekenning op onderdelen leidend te zijn voor de besteding, maar eerst de visie, dan de eigen beleidsplannen en vervolgens de feitelijke besteding op basis van de eigen prioriteiten daarbij. Dan maakt het weinig verschil uit welk potje het geld komt. Er zijn geen schotten meer en het gaat om de totale begroting van de organisatie in een meerjarig perspectief.

Tegelijkertijd wordt nog regelmatig gevraagd naar de opbouw van het budget. Men wil graag enige houvast hebben bij de bepaling van welk deel ervan bovenschools ingezet wordt en welk deel naar de scholen gaat.

De twee toelichtingen van Bé Keizer in de rechterkolom van dit bericht geven hier helderheid over. De ene toelichting gaat in op de globale opbouw van het Budget Personeelsbeleid voor de basisschool. Het andere artikel beschrijft alle aanpassingen vanaf de invoering van dit budget op 1 augustus 2001.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen