Toelichting op de regeling Lerarenbeurs in 2010

Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook in 2010 een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen om hun professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of zich te specialiseren. De nieuwe aanvraagronde voor het studiejaar 2010-2011 is van 1 april tot en met 13 mei. Lees verder

De Lerarenbeurs vergoedt (deels) de kosten voor cursus- of collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. In totaal is voor 2010 een bedrag beschikbaar van 23 miljoen euro.

De werkgevers krijgen eveneens een vergoeding als de aanvraag van de leraar wordt gehonoreerd. Deze vergoeding wordt toegekend om de vervanging tijdens studieverlof te bekostigen. Voor korte opleidingen is geen beurs voor studieverlof mogelijk. De omvang van de subsidie voor verlof is gemaximeerd op 160 klokuren bij een volledige betrekking.

De subsidiebedragen voor een studieverlofuur in 2010 zijn voor het:

  • basisonderwijs: 33,66 euro
  • speciaal (voortgezet) onderwijs: 35,73 euro
  • voortgezet onderwijs: 36,36 euro

De leraar kan een Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding (inclusief pre-master of schakeltraject) of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Een leraar kan eenmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruikmaken van de Lerarenbeurs voor het volgen van één opleiding.

De nieuwe aanvraagronde voor het studiejaar 2010-2011 is van 1 april tot en met 13 mei 2010. Tijdens die periode vindt u het aanvraagformulier op de website Lerarenbeurs voor scholing.

In de aanpassing van de regeling is tevens opgenomen dat het budget voor subsidie zij-instroom voor 2010 het bedrag van 12 miljoen euro bedraagt.

De afdeling Lerarenbeurs van DUO (waarin de IB-Groep en CFI zijn samengegaan) voert de regeling uit voor het ministerie van OCW. 

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl