Toelichting voor- en naschoolse opvang

Vanaf het schooljaar 2007-2008 moeten scholen, als de ouders dat willen, voor- en naschoolse opvang tussen 07.30 uur en 18.30 uur organiseren. Het kabinet heeft hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, zo is bekend geworden na de ministerraad van vrijdag 28 april. Lees verder

De brief gaat in op een aantal zaken dat van belang is bij het organiseren van de voor- en naschoolse opvang. Hieronder worden deze kwesties puntsgewijs kort toegelicht:

* Ouders

De verantwoordelijkheid voor de opvang van de kind(eren) blijft bij de ouders. Dit is een belangrijk uitgangspunt. De voorgenomen wetswijziging heeft als doel dat scholen de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang gemakkelijker maken als de ouders dit wensen.

De vraag van de ouders is dus leidend: zij betalen de kinderopvang. De invulling hiervan kan daarmee per school verschillen. Het kan variƫren van een makelaarsmodel waarin de school afspraken maakt met bestaande kinderopvanginstellingen tot de invoering van een eigen model, dat is toegespitst op lokale behoefte.

* Kwaliteitseisen

De kinderopvang moet voldoen aan de criteria van de Wet kinderopvang. Dit betekent dat de gekozen opvang een geregistreerde instelling moet zijn. Anders krijgen de ouders geen tegemoetkoming in de kosten. Het onderwijs en de kinderopvang zijn gescheiden verantwoordelijkheden. 

* Medezeggenschap

De ouders krijgen adviesrecht via de medezeggenschapsraad. Eerst vindt overleg plaats tussen de school en de betrokken ouders. Die maken hun wensen kenbaar. De school kiest een uitvoeringsmodel dat hierop aansluit.

Dit voorstel wordt besproken met de medezeggeschapsraad, waarin de oudergeleding adviesrecht heeft. De medezeggenschapsraad is verplicht om de achterban te raadplegen, voordat zij advies uitbrengt.

* Speciaal onderwijs

Vooralsnog geldt de verplichting alleen voor basisscholen. Voor speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs moet nog onderzocht worden of en zo ja, hoe zij invulling kunnen geven aan de buitenschoolse opvang.

* Kleine scholen

Kleine scholen hebben over het algemeen weinig ondersteunend personeel. Mogelijk komt hiervoor extra geld. Kindercentra op het platteland zijn soms beperkt in aantal of liggen ver van elkaar. Gesuggereerd wordt om dan gebruik te maken van geregistreerde gastouderopvang, die ook onder de Wet kinderopvang valt.

* Wetgeving en toezicht

In artikel 45 van de Wet primair onderwijs staat dat scholen verantwoordelijk zijn voor de aansluiting van de buitenschoolse opvang. De verwachting is dat de inspectie nagaat of de scholen hun plicht nakomen.

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang vindt plaats op grond van de Wet kinderopvang onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, uitgevoerd door de GGD.

* Termijn

Per 1 januari 2007 krijgen de scholen een inspanningsverplichting en per 1 augustus 2007 wordt dit een resultaatsverplichting om kinderopvang te regelen.

De brief van het kabinet aan de Tweede Kamer staat in de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Sabine Peterink, 0348-405221, speterink@vosabb.nl

Bijlagen