Toezichtkader burgerschap en sociale integratie

In het Toezichtkader actief burgerschap en sociale integratie geeft de Inspectie van het Onderwijs aan hoe in het regulier onderwijstoezicht de nieuwe deugdelijkheidseisen zullen worden getoetst. Er is sprake van een groeimodel. Lees verder

De wet actief burgerschap en integratie is op 1 februari 2006 in werking getreden. In het toezichtkader constateert de inspectie dat integratie reeds lang tot de taken van onderwijs behoort. Diverse kerndoelen kunnen daar ook mee in relatie worden gebracht. Voor het toezicht zijn echter twee kwaliteitsindicatoren toegevoegd.
Een indicator die toeziet op de zorg voor de kwaliteit onderwijs actief burgerschap en sociale integratie en een indicator die toeziet op het onderwijsaanbod daaromtrent.
Beide indicatoren zijn uitgewerkt in een viertal aandachtspunten.

De inspectie realiseert zich dat het niet eenvoudig is om te bepalen wat de precieze streefdoelen van dat onderwijs zouden moeten zijn. En dat geldt ook voor de methoden om die doelen te bereiken. Daarom zal het toezicht gefaseerd worden uitgebouwd waarbij concensus in veld en samenleving over doel en middelen uitgangspunt vormt voor de nadere invulling.

In het schooljaar 2006/2007 richt de inspectie zich met name op twee van de acht aandachtspunten die zijn geformuleerd ten aanzien van de nieuwe kwaliteitsindicatoren.
Enerzijds zal de inspectie toetsen of de school inzicht heeft in de aan de burgerschap en integratie gerelateerde opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlingen. En dan met name in de context waarin de school in dit verband moet functioneren. De inspectie denkt daarbij aan de rol die de school heeft bij het voorkomen van intolerantie, extremistische ideeën, discriminatie etc. Kortom doet de school voldoende aan risico beheersing.
Anderzijds zal de inspectie toetsen of het onderwijs niet strijdig is met de basiswaarden en de democratische rechtsstaat. De inspectie onderkent hierbij de volgende zeven basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid, autonomie, het afwijzen van onverdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie.

Het toetsingskader is gepubliceerd in de staatscourant van 5 juli 2006. De inspectie heeft naar aanleiding hiervan de brochure Toezicht op Burgerschap en Integratie opgesteld.