Toolbox: fusieregeling onder lumpsum

De regeling voor de aanvullende bekostiging bij samenvoeging van basisscholen is bijgesteld voor fusies per 1 augustus 2008. De bijstelling heeft betrekking op de prijzen en het percentage van de drempel dat in de gewichtenregeling een rol speelt. Er is ook van de gelegenheid gebruikgemaakt om de lay-out van het instrument aan te passen aan de VOS/ABB-vormgeving van de instrumenten in de Toolbox op deze website. Lees verder

Voor de berekening van de faciliteiten wordt gekeken naar de componenten in de personele (formatieve) bekostiging die niet lineair zijn. Immers alleen voor die componenten geldt dat de samenvoeging tot een wijziging in de bekostiging kan leiden. Dat omvat ook de schoolleiding.

De niet-lineaire componenten in de toekenning zijn:

* de zeerkleinescholentoeslag;
* de kleinescholentoeslag;
* de extra toekenning in verband met een nevenvestiging;
* de berekening van het schoolgewicht en de daarmee samenhangende formatie;
* de kosten van de schoolleiding.

De berekening van de omvang van de overgangsfaciliteit bij fusie komt overeen met het verschil in de toekenningen van de afzonderlijke scholen enerzijds en de toekenningen aan de gefuseerde school anderzijds.

Wat de leerlingenaantallen betreft, wordt uitgegaan van de telling van 1 oktober voorafgaand aan de fusie, waarbij de gefuseerde school dan berekend wordt op basis van de som van de leerlingaantallen van de afzonderlijke scholen.

Op analoge wijze wordt de GGL van de afzonderlijke scholen A en B vastgesteld, terwijl die voor de gefuseerde school wordt berekend op grond van de gecombineerde gegevens van de scholen A en B op 1 oktober T-1.

In het nieuwe instrument worden al deze zaken berekend na de gevraagde invoer van gegevens. Het nieuwe instrument vind u in de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl 

Bijlagen