Toolbox: GELD-model 08-09 voor basisschool

Het maken van een meerjarenbegroting met het GELD-model voor het kalenderjaar 2008 en daarna is beschikbaar voor de basisschool. De gegevens tot en met oktober 2007 zijn er volledig in verwerkt. Het GELD-model is in principe gemaakt voor de situatie dat een bestuur één school heeft. De toekenning van het budget en de lasten van de school worden dan direct toegerekend. Er is geen bovenschools management, er worden geen lasten gedeeld met andere scholen en de afrekening is in principe per school. Lees verder

Dit model is ook bruikbaar als het gaat om een bestuur dat meer dan één school heeft, maar wel het uitgangspunt hanteert dat elke school voor de financiën zelf verantwoordelijk is, wellicht met enkele werkafspraken tussen de betreffende scholen, bijvoorbeeld omtrent de toedeling van bepaalde lasten. Het uitgangspunt is echter primair de school als verantwoordelijke voor de baten en lasten van de school.

Het instrument is geschikt voor iedere basisschool. Wat de baten betreft zijn de personele bekostiging, de materiële bekostiging en alle verdere bekostigingscomponenten integraal opgenomen, terwijl de lastenkant alle kosten kan verwerken.

Het GELD-model zorgt voor een compleet inzicht in de baten en lasten waarvan sprake is. De rijksinkomsten kunnen op de cent nauwkeurig worden berekend en de uitgaven kunnen zelf worden geraamd. Voor de personele uitgaven is de aanname dat de werkgeverslasten een vast percentage betreffen, dat is gesteld op 48,1 procent en desgewenst kan worden aangepast. Het meerjareninvesteringsplan is een integraal onderdeel en verwerkt de afschrijvingen in de meerjarenbegroting.

Er komt binnenkort eenzelfde model beschikbaar voor de SBO en daarna voor het (V)SO. Bovendien wordt een SOMMATIE-model voor 2008 gemaakt, zodat een bestuur met een combinatie van bijvoorbeeld basis-, SBO- en (V)SO-school de gegevens meteen ook bijeen kan brengen en daarmee over een bestuursbegroting beschikt waarin de gegevens van alle scholen zijn geïntegreerd.

In de rechterkolom kunt u het bestand downloaden, dat ook in de map ‘basisschool’ van de Toolbox 08-09 is opgenomen.

We verwachten dat alle informatie omtrent de aanpassingen van de bedragen in november bekend zal worden. Dan zullen we ook alle bedragen in de instrumenten aanpassen en die versie als versie b aanduiden. U kunt de bedragen ook zelf aanpassen in het werkblad met de tabellen, dan kunt u voort met deze versie a.

Let u er wel op dat er sprake is van een FPE-model en een GELD-model voor het maken van een meerjarenbegroting.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-405220, rgoedhart@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl; Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl; Cor Slok, 06-13463678, cjslok@tiscali.nl

Let op: Om bestanden uit de Toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel downloaden als …’

Bijlagen