Toolbox: instrument meerjarenbegroting gereed

Het instrument waarmee in het voortgezet onderwijs een complete meerjarenbegroting kan worden gemaakt, is gereed en zit in de Toolbox op deze website. De opzet volgt volledig de voorschriften voor de jaarrekening VO. Lees verder

Het instrument was kort na de zomer al op hoofdlijnen gereed. De uitwerking van het Convenant LeerKracht en de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs moesten nog gereed komen. Heel recent zijn de nieuwe GPL-bedragen voor het onderwijzend personeel gepubliceerd (CFI, 28 januari 2009), zodat het nu mogelijk is om de berekeningen overeenkomstig de laatste gegevens van de bekostiging en de salaristabellen uit te voeren.

In het instrument wordt ook de bekostiging van de rugzakken meegenomen. Bovendien zijn de aanvullende (formatie)regelingen, indien enigszins mogelijk, geautomatiseerd. Dat was een lastige klus. De salarisberekening over 2009/2010 bijvoorbeeld vergt drie salaristabellen. Met het instrument kunnen ook de gevolgen van de functiemix worden berekend. 

De meerjarenonderhoudsplanning en het meerjareninvesteringsplan kunnen compleet worden verwerkt, zodat de voorziening ‘Groot onderhoud’ in beeld is en ook de activa en afschrijvingen integraal worden verwerkt.

De begroting en balans worden, als de voorgaande werkbladen zijn ‘gevuld’, vrijwel geheel automatisch aangemaakt. Ze leveren een overzicht van de ontwikkeling van de liquiditeit. Tal van relevante kengetallen worden aangemaakt, terwijl de presentatie daarvan grafisch kan worden weergegeven.

Twee zaken vergen nadere aandacht:

  • De werkgeverslasten zijn in het werkblad tabellen op 41% gesteld (exclusief kosten (ziekte)vervanging en uitkeringen). Daarvan wordt dringend geadviseerd zelf een nader percentage vast te stellen en in het instrument te hanteren. Daarbij kan het instrument personele kosten VO 2009 (ook in de Toolbox) wellicht bruikbaar zijn.
  • De salaristabellen tot en met 2014 zijn opgenomen met verwerking van de inkorting van de schalen. Dat leidt per definitie tot hogere kosten, die gecompenseerd dienen te worden door de toekenning van die gelden uit het Convenant LeerKracht. De verhoging van de GPL in komende jaren in verband met deze schaalinkorting is echter niet bekendgemaakt, waardoor het niet mogelijk is daar alvast rekening mee te houden.

Wat dit laatste punt betreft zullen we pogen die informatie alsnog en zo spoedig mogelijk te achterhalen. Iedere school voor voortgezet onderwijs heeft daarmee te maken. Duidelijkheid over dit aspect van de bekostiging is noodzakelijk voor het maken van een deugdelijke meerjarenbegroting.

Uiteraard zijn we benieuwd hoe het instrument bevalt. Wellicht loopt u tegen zaken aan die u graag anders zou zien. Laat het ons weten, zodat we het instrument eventueel kunnen aanpassen.

Het instrument staat in de Toolbox 08-09 in de map VO.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Henk Jan Biegel, 06-22939665, hjbiegel@vosabb.nl