Toolbox-instrument Personele kosten 2009

In de map VO in de Toolbox 2008-2009 op deze website is het instrument opgenomen voor de berekening van de personele kosten over 2009. De periode van onduidelijkheid over de cao-ontwikkeling is nu voorbij, zodat het mogelijk was de benodigde gegevens in het instrument op te nemen. De berekeningen gaan uit van de situatie per 1 januari 2009. Lees verder

In tal van situaties is het nodig zicht te hebben op de loonkosten van een werknemer en de werkgeverslasten daarbij, de kosten van ouderschapsverlof, functiedifferentiatie en toekenning van extra periodieken. Met het oog op de functiemix zijn met name de kosten van de hogere inschaling van actueel belang. Met het instrument is het mogelijk zicht te krijgen op deze kosten, ook met het oog op de meerjarenramingen voor de meerjarenbegroting.

De actuele salaristabellen zijn opgenomen, evenals de aangepaste premieheffingen. De premiedruk is niet noemenswaard gewijzigd, hoewel er wel sprake is van inhoudelijk belangrijke wijzigingen. Dat betreft onder meer de wijziging van de premiekorting en -vrijstelling voor de oudere werknemer (zie gerelateerd artikel van 20 januari in de rechterkolom van dit bericht) en het schrappen van de WW-pseudopremie voor de werknemer (met compensatie, die is aangekondigd bij de Voorjaarsnota 2009).

De fiscale faciliteit bij het opnemen van ouderschapsverlof is aanzienlijk verruimd voor de werknemer (zie daarvoor het gerelateerde artikel van 9 januari in de rechterkolom).

Niet ingevuld
Twee belangrijke componenten zijn niet in het instrument ingevuld, namelijk de kosten van ziektevervanging en die van werkloosheidsuitkeringen (deels de bijdrage aan het Participatiefonds). Wel is het mogelijk in de tabellen een percentage voor deze kosten op te nemen, die uiteraard dan eerst zo goed mogelijk moeten worden geraamd.

Voor het overige blijft de opmerking van kracht dat de omvang van de werkgeverslasten per werkgever nogal kan verschillen. Daarom blijft het belangrijk om op basis van de eigen gegevens deze ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Dan kan ook een betrouwbare raming worden gemaakt voor de meerjarenbegroting.

In het instrument in de map VO van de Toolbox 08-09 zijn weer alle werkbladen opgenomen: werkgeverslasten, ouderschapverlof, functiedifferentiatie en extra periodieken.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl