Toolbox-instrument Personele kosten 2010 aangepast

In de VOS/ABB-Toolbox 2010-2011 is het instrument Personele kosten VO 2010 aangepast. De berekeningen gaan uit van de situatie zoals die per 1 augustus 2010 van kracht is. Lees verder

In tal van situaties is het nodig zicht te hebben op de loonkosten van een werknemer, met daarbij de werkgeverslasten en de kosten van ouderschapsverlof, functiedifferentiatie en de toekenning van extra periodieken.

Met het oog op de functiemix zijn met name de kosten van de hogere inschaling van actueel belang. Met het instrument is het mogelijk zicht te krijgen op deze kosten, ook met het oog op de meerjarenramingen voor de meerjarenbegroting.

Twee belangrijke componenten zijn niet in het instrument ingevuld, namelijk de kosten van ziektevervanging en die van werkloosheidsuitkeringen (deels de vermindering in verband met de verrekening van uitkeringskosten). Wel is het mogelijk in de tabellen een percentage voor deze kosten op te nemen, dat uiteraard eerst zo goed mogelijk geraamd dient te worden.

Voor het overige blijft de opmerking van kracht dat de omvang van de werkgeverslasten per werkgever nogal kan verschillen. Daarom blijft het belangrijk om op basis van de eigen gegevens deze ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Dan kan ook een betrouwbare raming worden gemaakt voor de meerjarenbegroting.

Het instrument in de VOS/ABB-Toolbox 10-11 map VO is in opdracht van VOS/ABB gemaakt door financieel deskundige Bé Keizer. Alle werkbladen (werkgeverslasten, ouderschapverlof, functiedifferentiatie en extra periodieken) zijn weer opgenomen.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl