Toolbox-instrument: uitkering onderwijshuisvesting

In de Toolbox op deze website zit een nieuw rekeninstrument, waarmee u de omvang van de gemeentelijke uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kunt benaderen. Lees verder

Elke gemeente ontvangt een uitkering uit het gemeentefonds. Hiertoe behoren ook middelen die genormeerd worden toegekend voor het cluster educatie, dat bestaat uit de onderwijshuisvesting en de overige educatie. Deze normering is niet bepalend voor de besteding. In die zin is er sprake van een raming van de beschikbare huisvestingsmiddelen. Dit wil zeggen dat er sprake is van een algemene uitkering uit het gemeentefonds, zonder dat het specifieke onderwijshuisvestingsbudget als zodanig kan worden vastgesteld.

Omdat verschillende aspecten van de algemene uitkering elkaar kunnen beïnvloeden, kan de werkelijke uitkering afwijken van de berekeningen zoals die met het rekenmodel in de Toolbox kunnen worden gemaakt. Ook worden de bedragen en normen regelmatig (soms wel drie keer in een jaar) bijgesteld. Het is met dit instrument slechts de bedoeling schoolbesturen een handreiking te geven op grond waarvan de omvang van de uitkering voor onderwijshuisvesting redelijk kan worden benaderd.

Daarbij is het mogelijk een uitsplitsing te maken voor:

* voortgezet onderwijs;

* speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs;

* (voortgezet) speciaal onderwijs;

* basisonderwijs.

Omdat de uitkering uit het gemeentefonds een zogenoemde algemene uitkering is, is een gemeentebestuur in principe vrij in de wijze waarop deze middelen worden besteed. Met deze handreiking is het echter mogelijk in de gesprekken met het gemeentebestuur te toetsen in hoeverre gemeenten het in het gemeentefonds opgenomen onderwijsbudget ook daadwerkelijk gebruiken voor de onderwijshuisvesting.

In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen besturen nadere informatie krijgen over de besteding van deze middelen. Daarbij kan sprake zijn van een meerjarig integraal huisvestingsplan (IHP). In de begroting van uw gemeente is in principe ook terug te vinden wat de gemeente van plan is uit te geven aan onderwijshuisvesting.

Het instrument is uitermate eenvoudig toe te passen: bij opgave van de naam van de gemeente worden de uitkeringsbedragen voor de onderwijshuisvesting en de overige educatie nader gespecificeerd. De benodigde gegevens worden uit een bestand gehaald met alle gegevens van alle gemeenten.

Alleen voor een gewenste specificatie van de uitkering voor het SBO en praktijkonderwijs enerzijds en het (voortgezet) speciaal onderwijs anderzijds wordt gevraagd om een nadere opgave van de leerlingaantallen.

Klik hier voor het nieuwe instrument.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl