Toolbox: Meerjarenbegroting 2011-2015

Met dit instrument kan elke school voor voortgezet onderwijs een complete financiële meerjarenbegroting voor de jaren 2011-2015 maken, inclusief exploitatiebegroting en balans. Lees verder

Na invoer van de vereiste leerlingengegevens genereert het instrument de complete bekostiging, ook die van de leerlinggebonden financiering (rugzakken). De aanvullende bekostigingsregelingen zijn – indien enigszins mogelijk – geautomatiseerd. Op grond van de personele gegevens, de opgave van de materiële lasten, de meerjarenonderhoudsplanning en het meerjareninvesteringsplan wordt vervolgens de begroting compleet gemaakt.

De indeling van het instrument volgt nauwgezet de voorschriften voor de inrichting van de jaarrekening. Belangrijk daarbij zijn de meerjareninvesteringsplannen en de verwerking daarvan naar de jaarrekening en de balans. Met het oog op de presentatie is een groot aantal kengetallen en grafische weergaven gemaakt. Daarbij worden de normen van de commissie-Don aangehouden.

De GPL-bedragen zoals die zijn gepubliceerd in de Regeling van 15 juli 2010 (Staatscourant 2010 nr. 10.989) zijn erin verwerkt. Het akkoord over de CAO VO 2008-2010 is eveneens verwerkt en blijft van kracht totdat een nieuwe cao tot stand komt.

De salariskosten worden op basis van de gegevens van de werknemers verwerkt, waarbij uitgegaan wordt van gemiddelde werkgeverslasten van 45 procent, exclusief de lasten van vervanging wegens onder andere ziekteverzuim en de lasten van werkloosheidsuitkeringen. Deze kosten dienen afzonderlijk verwerkt te worden. Daarbij geldt het advies om zelf na te gaan welk percentage werkgeverslasten op de eigen situatie van toepassing is.

Het model is zodanig ontworpen, dat met zo weinig mogelijk invoer al een meerjarenberekening is te maken. Daarbij geldt dat hoe betrouwbaarder de gegevensinvoer is, des te betrouwbaarder de begroting wordt. Het spreekt voor zich dat de leerlingenprognose daarbij cruciaal is. Desgewenst kunt u met het instrument ook scenario’s uitwerken waarbij enkele specifieke prognoses worden doorgerekend.

Het instrument genereert tal van kengetallen en geeft die ook grafisch weer met het oog op de presentatie. Ook de kapitalisatiefactor wordt berekend, evenals de signaleringsgrenzen. Het is gemaakt voor kalenderjaar 2011 en de jaren daarna, met de vastgestelde bedragen voor de betreffende jaren, zoals die nu bekend zijn. Eventuele latere wijzigingen van bedragen kunnen door de gebruiker zelf worden ingevoerd.

Bij het instrument zit in een afzonderlijk werkblad een korte handleiding.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl of Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@wxs.nl