Toolbox: Personele kosten VO 2009

In de Toolbox 2009-2010 is in de map VO het instrument voor het berekenen van de personele kosten opgenomen. De berekeningen gaan uit van de situatie zoals die per 1 oktober 2009 van kracht is. Lees verder

In tal van situaties is het nodig zicht te hebben op de loonkosten van een werknemer, met daarbij de werkgeverslasten, de kosten van ouderschapsverlof, functiedifferentiatie en toekenning van extra periodieken.

Met het oog op de functiemix zijn met name de kosten van de hogere inschaling van actueel belang. Met het instrument in de VOS/ABB-Toolbox is het mogelijk deze kosten duidelijk in beeld te brengen, ook met het oog op de ramingen voor de meerjarenbegroting.

Twee belangrijke componenten maken geen deel uit van het instrument, namelijk de kosten van ziektevervanging en die van werkloosheidsuitkeringen (deels de bijdrage aan het Participatiefonds). Wel is het mogelijk in de tabellen een percentage voor deze kosten op te nemen, die dan uiteraard eerst zo goed mogelijk geraamd dienen te worden.

Voor het overige blijft de opmerking van kracht dat de omvang van de werkgeverslasten per werkgever nogal kan verschillen. Daarom blijft het belangrijk om op basis van de eigen gegevens deze ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Dan kan ook een betrouwbare raming worden gemaakt voor de meerjarenbegroting.

In het instrument in de map VO in de Toolbox 09-10 zijn alle werkbladen(werkgeverslasten, ouderschapverlof, functiedifferentiatie en extra periodieken) weer opgenomen. U kunt het instrument hier downloaden.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl